Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI ZAMÓWIENIA – WRAZ Z SERWISEM

Data publikacji: 10.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2017

Numer ogłoszenia

1010389

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 16.01.2017 roku, do godz. 16.00.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Na kopercie (paczce) należy umieścić następujące informacje:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nazwę i adres Zamawiającego,
3) oznaczenie: 2/WRPO/2016 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI ZAMÓWIENIA – WRAZ Z SERWISEM Nie otwierać przed dniem 16.01.2017 r. roku, przed godziną: 16.15”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bartkowski, Wspólnik, e-mail: k.bartkowski@insys.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 61 624 21 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a także aplikacji komputerowych spełniających warunki zamówienia – wraz z serwisem.

Na sprzęt komputerowy składają się następujące elementy:
a) 1 sztuka macierzy dyskowej o pojemności użytkowej min. 34TB zoptymalizowane do przechowywania i publikacji danych video produkowanych przez urządzenia pakująco-nagrywające.
b) 2 szt. przełącznika sieciowego 10GB
c) 1 szt. przełącznika sieciowego 1GB
d) 1 szt. routera agregacyjnego IPTV/VOD
e) 3 szt. Urządzenia pakująco-nagrywającego sygnały OTT
f) 2 szt. Encoderów OTT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Ogólne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostarczanie sygnałów audiowizualnych kanałów linearnych dla potrzeb urządzeń mobilnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a także aplikacji komputerowych spełniających warunki zamówienia – wraz z serwisem.

Na sprzęt komputerowy składają się następujące elementy:
a) 1 sztuka macierzy dyskowej o pojemności użytkowej min. 34TB zoptymalizowane do przechowywania i publikacji danych video produkowanych przez urządzenia pakująco-nagrywające.
b) 2 szt. przełącznika sieciowego 10GB
c) 1 szt. przełącznika sieciowego 1GB
d) 1 szt. routera agregacyjnego IPTV/VOD
e) 3 szt. Urządzenia pakująco-nagrywającego sygnały OTT
f) 2 szt. Encoderów OTT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Ogólne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

Kod CPV

30210000-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminem na wykonanie zamówienia jest okres 45 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 16.03.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie;

W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była dostawa sprzętu i aplikacji oraz świadczenie usług serwisowych - podobnego do przedmiotu niniejszego zamówienia, o wartości nie niższej niż 1 500 000 zł netto.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Warunki umowy dotyczące terminu dostawy mogą ulec zmianie, w sytuacji, gdy będzie wynikało to z konieczności synchronizacji wykonania zamówienia z pozostałymi działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego.

Zakresu rzeczowy określony w umowie może ulec zmianie, gdy wynika to z potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów dostawy, eksploatacji, napraw i remontów lub podwyższenia jakości i żywotności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Listę dokumentów i oświadczeń zawierają Ogólne Warunki Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

W przypadku zgody Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie pojemności macierzy dyskowej do 70TB Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego na rozbudowę pojemności macierzy dyskowej z 34TB do 70TB przestrzeni efektywnej użytkowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od zera do 100. Punktacja łączna oferty będzie składać się z sumy punktów przyznanych w każdym z kryteriów oceny ofert według przydzielonej wagi każdego z kryteriów. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Punktacja łączna będzie wyliczona wg wzoru:
COf=KC+KJ+KT+KS

Gdzie:
COf oznacza liczbę punktów przyznanych za całość oferty
KC oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium ceny
KJ oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium jakości
KT oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium czas realizacji
KS oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium czas reakcji serwisu

Kryterium ceny
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie wartości netto ceny za całość prac i dostaw określonych w Przedmiocie Zamówieni, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 50 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę.
Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:
KC= (CN:CO)*50
Gdzie KC oznacza ilość punktów przyznanych za kryterium ceny
CN oznacza wartość najniższej ceny spośród złożonych ważnych ofert.
CO oznacza wartość ceny ocenianej oferty.

Kryterium jakości

Kryterium jakości będzie rozpatrywane przez weryfikację parametru jakościowego oferowanego urządzenia przez Wykonawcę uzyskanego w badaniach specjalistycznych prezentowanych w raportach Gartner. Gartner Inc jest uznaną na świecie firmą analityczno-doradczą specjalizującą się w tematyce strategicznego wykorzystania technologii informatycznych i zarządzania nimi. Publikowane coroczne raporty z badań rynku rozwiązań IT pozycjonują dane rozwiązania na tle konkurencji. Ze względu na globalny zasięg i bezstronność raportów, zdecydowano się wykorzystać raporty do oceny jakościowej proponowanych klas urządzeń dla przełączników, routera i macierzy dyskowej opisanej w Specyfikacji dostarczanego sprzętu załączonej do oferty.
- przełączniki i router DC – Magic Quadrant for Data Center Networking z maja 2016r.
- macierz dyskowa – Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage z października 2016r.
Umiejscowienie w danej ćwiartce Gartner Magic Quadrant przypisuje odpowiednią liczbę kryterium jakości:
- na poziomie Leaders – liczba 20
- na poziomie Chalengers – liczba 10
- na poziomie Visioners – liczba 5
- na poziomie Niche Players – liczba 0

W przypadku producenta, którego rozwiązanie nie zostało ocenione w aktualnym raporcie Gartner Inc., wymagana jest opinia instytutu badawczego, która wykaże porównywalność oferowanego produktu, do produktu wiodących producentów danej ćwiartki Gartner Magic Quadrant. Punkty zostaną przyznane w przypadku różnic nie większych niż 5% w przynajmniej 10 głównych kryteriach przyjętych przez instytut badawczy.
W przypadku sprzętu związanego z przetwarzaniem video, którego kategorie nie są raportowane przez Gartner Inc, takich jak urządzenia pakująco-nagrywające, czy encodery OTT, jako kryterium została przyjęta ocena organizacji IABM dotycząca producenta.
IABM jest organizacją zrzeszającą producentów i dostawców sprzętu nadawczego. Skupia obecnie ponad 80% rynku. Jako warunek konieczny dla dostawcy sprzętu jest uzyskanie w przeciągu ostatnich 3 lat nagrody uznania od tej organizacji. W takim przypadku dostawca otrzyma 20 punktów za dane urządzenie.

Punkty w tym kryterium będą obliczane jako średnia liczba punktów dla każdego z urządzeń, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Kryterium czasu realizacji
Kryterium czasu realizacji całego zadania będzie rozpatrywane jako czas wykonania całość prac i dostaw określonych w Przedmiocie Zamówieni, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 15 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi czas mieszczący się w przedziale do 21 dni, Wykonawcy którzy przedstawią czas realizacji powyżej 21 dni otrzymają 0 punktów. Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas realizacji zadania wynosi 45 dni.

Kryterium czasu reakcji serwisu
Kryterium czasu reakcji serwisu będzie rozpatrywane jako czas reakcji inżyniera Wykonawcy na miejscu instalacji sprzętu tj. Data Center Beyond ul Półwiejska 42, Poznań od momentu zgłoszenia awarii w serwisie Wykonawcy, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty w godzinach.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 15 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi czas mieszczący się w przedziale do 1 godziny, Wykonawcy którzy przedstawią czas realizacji powyżej 1 godziny otrzymają 0 punktów. Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas reakcji serwisu wynosi 4 godziny.

Wykluczenia

1) mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawcy z przyczyn decydujących o braku zdolności do czynności prawnych lub braku zdolności prawnej - ustalonych na gruncie przepisów obowiązującego w Polsce prawa, a także w razie pozbawienie ich prawa wykonywania działalności gospodarczej lub uczestniczenia w przetargach w związku z prowadzonym wobec nich postępowaniem prawnym określonym w odrębnych przepisach lub wydanym wobec nich orzeczeniem uprawnionych organów prawa

2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSYS K. BARTKOWSKI, P. CZEKAŁA SPÓŁKA JAWNA

Adres

60-767 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 624 21 02

Fax

61 622 26 51

NIP

7792286948

Tytuł projektu

Budowa neutralnego operatorsko headendu dostarczającego sygnały audiowizualne kanałów linearnych dla potrzeb urządzeń mobilnych.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0322/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Trecom Poznań Sp. z o.o. ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa

2. Data wpłynięcia: 16.01.2017 r.

3. Cena netto: 2 050 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 1548