Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepolegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na: „Budowę nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp S.A. w Zabrzu – przebudowa rozdzielni 6kV, dostawę nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowę linii kablowej 20kV z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”

Data publikacji: 21.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2016

Numer ogłoszenia

1009848

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Grupa Powen-Wafapomp S.A.
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 23 listopada 2016r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Budowa nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp S.A. w Zabrzu – przebudowa rozdzielni 6kV, dostawa nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowa linii kablowej 20kV z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00/1.
2. Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a. 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
b. 51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej
c. 31311000-9 - Podłączenia energetyczne
d. 31321220-0 - Kabel średniego napięcia
e. 31321000-2 - Linie energetyczne
f. 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Aktualnie zasilanie zakładu Grupy Powen-Wafapomp SA, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 318, odbywa się na napięciu 6kV ze stacji transformatorowej Z164 Pawliczka. Docelowo zasilanie odbywać się będzie na napięciu 20kV z nowo wybudowanej stacji 110/20/6kV Płaskowicka oraz jako zasilanie rezerwowe na napięciu 6kV ze stacji transformatorowej Z164 Pawliczka.
2. Przedmiotem niniejszego przetargu jest doprowadzenie nowego zasilania do zakładu produkcyjnego Grupy Powen-Wafapomp SA zlokalizowanego w Zabrzu, przy ul. Wolności 318.
3. Zakres prac wymaganych do zrealizowania zamówienia obejmuje budowę linii kablowej 20kV z pola SN rozdzielni 20kV stacji 110/20/6kV GPZ Płaskowickiej do transformatora sprzęgłowego 20/6kV na terenie Powen SA. Zabudowę transformatora sprzęgłowego 20/6kV w stacji transformatorowej inwestora. Przebudowę i przystosowanie pomieszczenia komory transformatorowej w celu przystosowania do zabudowy transformatora sprzęgłowego. Przebudowę układu pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Budowa nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp S.A. w Zabrzu – przebudowa rozdzielni 6kV, dostawa nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowa linii kablowej 20kV z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00/1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

45231400-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

ETAP I
1 Opracowanie harmonogramu prowadzenia prac - rozpoczęcie: 47 t 2016r., zakończenie: 50 t 2016r.
2 Przygotowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego - rozpoczęcie: 49 t 2016r., zakończenie: 52 t 2016r.
3 Uzgodnienia terminu wejścia w teren z właścicielami nieruchomości - rozpoczęcie: 49 t 2016r., zakończenie: 1 t 2017r.
4 Przygotowanie zaplecza placu budowy - rozpoczęcie: 1 t 2017r., zakończenie: 2 t 2017r.
5 Przebudowa rozdzielni SN : montaż rozdzielnicy 20kV, układu pośredniego pomiaru energii elektrycznej, montaż rozłącznika NAL, mostki kablowe 20kV - rozpoczęcie: 2 t 2017r., zakończenie: 8 t 2017r.
ETAP II
6 Budowa linii kablowej SN : odcinek od rozdzielni SN na terenie zakładu do ulicy Pawliczka, mostki kablowe 20kV na terenie zakładu wraz z renowacją nawierzchni - rozpoczęcie: 2 t 2017r., zakończenie: 6 t 2017r.
ETAP III
7 Budowa linii kablowej SN : odcinek wzdłuż ulicy Pawliczka do wiaduktu kolejowego wraz z renowacją nawierzchni- rozpoczęcie: 5 t 2017r., zakończenie: 11 t 2017r.
ETAP IV
8 Budowa linii kablowej SN : odcinek od wiaduktu kolejowego, wzdłuż ulicy Korczoka wraz z renowacją nawierzchni - rozpoczęcie: 8 t 2017r.,zakończenie: 14 t 2017r.
9 Przygotowanie pomieszczenia komory transformatorowej – prace budowlane - rozpoczęcie: 2 t 2017r., zakończenie: 13 t 2017r.
10 Dostawa Transformatora - rozpoczęcie: 52 t 2016r., zakończenie: 13 t 2017r.
11 Montaż transformatora wraz z automatyką zabezpieczającą i sterowaniem - rozpoczęcie: 15 t 2017r., zakończenie: 16 t 2017r.
ETAP V
12 Wykonanie pomiarów powykonawczych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, uporządkowanie placu budowy, rozruch urządzeń - rozpoczęcie: 16 t 2017r., zakończenie: 19 t 2017r.
13 Odbiór końcowy rozumiany jako termin wykonania umowy - rozpoczęcie: 19 t 2017r., zakończenie: 20 t 2017r.

Więcej szczegółów: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt Umowy, załącznik do umowy nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące łącznie:
-dostawę kabla wraz z ułożeniem linii kablowej o napięciu powyżej 6 kV, o łącznej długości trasy kablowej nie mniejszej niż 2000 mb,
-przebudowie lub budowie rozdzielni o napięciu 6kV lub wyższej wraz z dostawą urządzeń energetycznych,
-konfiguracji i parametryzacji automatyki zabezpieczeniowej,
których łączna wartość wynosiła co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: milion złotych) bez podatku od towarów i usług.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a) dysponuje jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takimi jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, wydanymi, co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
b) Dysponuje jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do DOZORU (D) oraz pięcioma osobami posiadającymi aktualne świadectwa EKSPLOATACYJNE (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz 1189). Kwalifikacje muszą dotyczyć urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacji finansowej, to znaczy:
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w SIWZ, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
2. odpisu aktualnego z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 lit. e, f i g SIWZ [tj. w zakresie tożsamym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831,996,1020,1250,1265 – dalej „ustawa PZP”)], wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego porozumienia;
7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym;
9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego porozumienia;
10. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Oceny:
C – Cena oceniana brutto, znaczenie/waga: 85
G – Gwarancja jakości i rękojmia za wady, znaczenie/waga: 10
T – Czas reakcji serwisu, znaczenie/waga: 5
Razem: 100

A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 85
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.

Cena ofertowa musi wynikać z kosztorysu ofertowego, załączonego do oferty.

B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalnej okres gwarancji jakości i rękojmi za wadę, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 5 lat . Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy aniżeli 3 lata. Termin oferowanej gwarancji jakości i rękojmi za wadę winien być wskazywany w pełnych latach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 5) x 10
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość Gwarancji badanej oferty.

C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min /T bo) x 5 gdzie:

T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość Czas reakcji wskazany w badanej ofercie,
T min wartość najkrótszego czasu reakcji wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia zgodnie z SIWZ
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
d) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;
f) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit. e wyżej, jeżeli nie upłynęły 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;
g) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
h) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
i) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
j) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
l) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
n) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zamówienia analogicznego do niniejszego, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a) są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Adres

Odlewnicza 1

03-231 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225191700

Fax

225191701

NIP

5250008554

Tytuł projektu

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.
ul. Kard. A. Hlonda 50
41-704 Ruda Śląska

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 23.11.2016
Cena netto pierwotnej oferty: 1.115.717,39 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 12.12.2016
Cena netto oferty po negocjacjach: 1.045.000,00 zł

Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt. w tym:
85 pkt – całkowita cena brutto
10 pkt – okres gwarancji
5 pkt – czas reakcji serwisu
Liczba wyświetleń: 1354