Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Data publikacji: 12.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2016

Numer ogłoszenia

1005616

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, I piętro, w terminie do dnia 18.11.2016 r., do godziny 10:00. 2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania i zarejestrowania oferty w sekretariacie Zamawiającego. 3. Otwarcie jest jawne i nastąpi w dniu 18.11.2016 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna. 4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, poprzez zmianę ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności (system informatyczny, którego właścicielem jest Ministerstwo Rozwoju, wykonany w technologii Web z dostępem przez Internet, o nazwie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, w którym zarejestrowani użytkownicy publikują ogłoszenia w celu realizacji zasady konkurencyjności) oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie@dotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w pełnym zakresie jest Andrzej Jankowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu tel. 48 61 848 13 91 – w godzinach od 9.00 do 14.00.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8481391

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz ze zintegrowanym wyposażeniem (CPV - 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników. Użytkownikami będą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Gołuchów, Kaźmierz, Jutrosin , Kobyla Góra, Krobia, Miłosław, Ostroróg, Powidz, Rychwał, Sośnie, Kaczory, Czempiń, Wijewo, Milcz, Tuliszków.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla OSP w ramach KSRG.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz ze zintegrowanym wyposażeniem (CPV - 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników. Użytkownikami będą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Kod CPV

34144210-3

Nazwa kodu CPV

Wozy strażackie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający określa ostateczny termin wykonania zamówienia na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę minimum 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich lub ciężkich, a wartość brutto tego zamówienia nie była niższa niż 3.000.000,00 PLN. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dowodów, składa stosowne oświadczenie.

UWAGA: W przypadkach, gdy dokumenty zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych).

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: W przypadkach, gdy dokumenty zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych).

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
a) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej - wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dowodów, składa stosowne oświadczenie.
b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących dokumentów od Wykonawców:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
3. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty.
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia w tabeli zatytułowanej „Minimalne wymagania dla …” oferowanych pojazdów o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. W przypadku takiej konieczności pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokument, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Dokument winien być dostarczony w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium wyboru oferty - Cena 90% - 90,00 pkt., gwarancja na pojazd 5% - 5,00 pkt., pojemność zbiornika wody 5% - 5,00 pkt.

C oferty – punkty w kryterium ceny
G oferty – punkty w kryterium gwarancji na pojazd
P oferty - punkty w kryterium pojemności zbiornika wody

Cena - C oferty znaczenia 90% - maksymalnie 90,00 pkt.

W kryterium ceny oferty liczbę punktów wylicza się na podstawie wzoru matematycznego z dokładnością 2 miejsc po przecinku:

najniższa cena brutto dostawy z ofert w PLN
C oferty = ---------------------------------------------------------------- x 90,00 pkt.
cena brutto dostawy z oferty badanej w PLN

Wykonawca w kryterium ceny może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

Gwarancja na samochód – G oferty, znaczenie 5% - maksymalnie 5,00 pkt.

W zakresie kryterium gwarancji na samochód oferta będzie punktowana następująco:

- za wymagany minimalny okres gwarancji na samochód – 24 miesiące – 0,00 pkt.
- za dodatkowe 12 miesięcy gwarancji na samochód – łącznie 36 miesięcy – 2,50 pkt.
- za dodatkowe 24 miesiące gwarancji na samochód – łącznie 48 miesięcy – 5,00 pkt.

Wykonawca może zaoferować przedłużenie terminu gwarancji na samochód albo
o 12 miesięcy albo o 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaproponuje różne okresy gwarancji na poszczególne podzespoły samochodu, to do oceny oferty (punktacji) zostanie przyjęta gwarancja minimalna.

Wykonawca w kryterium gwarancji na samochód może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

Pojemność zbiornika wody - P oferty, znaczenie 5% - maksymalnie 5,00 pkt.

W zakresie kryterium pojemności zbiornika wody oferta będzie punktowana następująco:

- pojemność zbiornika wody (P): 3,50 m3 ≤ P < 4,00 m3 – 0,00 pkt.
- pojemność zbiornika wody (P): 4,00 m3 ≤ P < 4,50 m3 – 2,50 pkt.
- pojemność zbiornika wody (P): 4,50 m3 ≤ P – 5,00 pkt.

Wykonawca w kryterium pojemności zbiornika wody może otrzymać maksymalnie 5 pkt.
Ocena łączna oferty: Ł oferty = C oferty + G oferty + P oferty
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów ustalonych według powyższych kryteriów, z dokładnością 2 miejsc po przecinku.
3. Jeżeli 2 oferty lub więcej uzyskają taką samą liczbę pkt., to Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród tych ofert.

Wykluczenia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
• Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
• Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

Adres

60-867 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 848 13 91

NIP

7811001362

Tytuł projektu

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I

Numer projektu

RPWP.04.01.05-30-0015/15-00

Inne źródła finansowania

Środki samorządów gmin, powiatów i Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w projekt.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka na podstawie rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na Dostawę 15 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz ze zintegrowanym wyposażeniem (CPV - 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.
Zamawiający dokonał wyboru jako Wykonawcy zadania firmę STOLARCZYK MIROSŁAW Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce.
Oferta wpłynęła 18 listopada 2016 r. o godz. 9.50. Cena brutto wybranej oferty: 16 970 033,25 zł.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą.
Oferta jest jedyną złożoną w zamówieniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty: 1.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: STOLARCZYK MIROSŁAW Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce
Kryteria oceny ofert:
- kryterium: cena (90%), liczba uzyskanych punktów: 90
- kryterium gwarancja na samochód (5%), liczba uzyskanych punktów: 0
- kryterium pojemność zbiornika wody (5%), liczba uzyskanych punktów: 5
Razem liczba uzyskanych punktów: 95 pkt.
Liczba wyświetleń: 1153