Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie merytoryczne i skład „Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego"

Data publikacji: 21.07.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2016

Numer ogłoszenia

1003844

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

mailowo (elektronicznie)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kwiecien@uml.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kwiecień, tel.: +48 42 638 44 20 / a.kwiecien@uml.lodz.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Katalog będzie jednym z głównym narzędzi promocji przedsiębiorców z Łodzi podczas targów branżowych o charakterze wystawienniczym oraz wśród partnerów zagranicznych z np. miast partnerskich Łodzi. Jego forma powinna być prosta i przejrzysta, oparta o materiały graficzne (zdjęcia, wizualizacje) oraz krótką formę tekstową. Dodatkowo powinna zawierać informacje o firmach, których produkty znajdują się w katalogu (dane kontaktowe, krótki opis etc.)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja innowacyjnych i kreatywnych firm, a także produktów i usług przez nie oferowanych, co przekłada się na budowanie wizerunku Łodzi jako Miasta przemysłów kreatywnych poprzez opracowanie "Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego".

Przedmiot zamówienia

Katalog będzie jednym z głównym narzędzi promocji przedsiębiorców z Łodzi podczas targów branżowych o charakterze wystawienniczym oraz wśród partnerów zagranicznych z np. miast partnerskich Łodzi. Jego forma powinna być prosta i przejrzysta, oparta o materiały graficzne (zdjęcia, wizualizacje) oraz krótką formę tekstową. Dodatkowo powinna zawierać informacje o firmach, których produkty znajdują się w katalogu (dane kontaktowe, krótki opis etc.)

Katalog powinien prezentować najsilniejsze i najbardziej wartościowe marki, które funkcjonują w Łodzi oraz przedstawienie Łodzi jako miasta atrakcyjnych przedsiębiorców, prężnie rozwijających się firm w oparciu o twórczość i unikatowe rozwiązania, także wykorzystujące nowe technologie (przede wszystkim sektor MŚP), ale też jako miasto dające szerokie możliwości realizacji ambicji i celów zawodowych.

Cele główne
• promocja innowacyjnych i kreatywnych firm, a także produktów i usług przez nie oferowanych, co przekłada się na budowanie wizerunku Łodzi jako Miasta przemysłów kreatywnych;
• wspieranie przemysłów kreatywnych, tworzących unikatowe i wysokiej jakości produkty i usługi, w tym m.in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej.

Cele szczegółowe
• stymulowanie wzrostu liczby inicjatyw gospodarczych w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP z obszaru sektora kreatywnego, w szczególności na arenie międzynarodowej;
• promocja Łodzi jako miejsca dynamicznie rozwijającego się w oparciu o sektor kreatywny;
• promocja kapitalizacji potencjału kreatywnego;
• intensyfikacja wymiany doświadczeń między lokalnym a międzynarodowym;
• wykorzystanie łódzkich firm i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych
• prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań łódzkiego sektora kreatywnego;Zakres prac

Opracowanie merytoryczne katalogu:
- przygotowanie konspektu i zakresu merytorycznego katalogu,
- wybór firm, produktów i usług (firmy, produkty i usług w formule konkursowej, w oparciu o opracowany z zamawiającym formularz zgłoszeniowy oraz kryteria wyboru);
- wybór instytucji (w oparciu o opracowany z zamawiającym formularz zgłoszeniowy oraz kryteria wyboru);
- nadanie tytułu;
- zebranie materiału graficznego i tekstowego (w oparciu o materiały dostarczone przez firmy i instytucje, a także materiał przygotowany przez wykonawcę m.in. zdjęcia, grafiki, teksty);
- przygotowanie oraz redakcja tekstów;
- tłumaczenie tekstów na język angielski.

Opracowanie graficzne katalogu (zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta oraz oznaczeniami projektu UE) w języku polskim i angielskim, w formie drukowanej (21x21 cm, kolorowy, 100 – 120 stron) oraz publikacji online (interaktywny PDF).

Zawartość katalogu
1. okładka
2. wstęp o sektorze kreatywnym w Łodzi
3. wstęp o Łodzi i rewitalizacji
4. katalog firm (ok. 100 firm), kategorie:
4.1. reklama,
4.2. film i wideo,
4.3. architektura,
4.4. muzyka,
4.5. rynek sztuki i antyków,
4.6. sztuki performatywne,
4.7. rynek wydawniczy,
4.8. rzemiosło,
4.9. oprogramowanie, gry komputerowe i wideo
4.10. wzornictwo,
4.11. projektowanie mody.
5. katalog miejsc i instytucji (ok. 30), kategorie:
5.1. uczelnie
5.2. inkubatory
5.3. przestrzenie kreatywnych (OFF Piotrkowska, Wi-Ma, Piotrkowska 217, Lokale kreatywnych etc)
6. okładka tył
Informacje dotyczące firm i instytucji powinny być zebrane wg. poniższego wzoru: nazwa / profil (produkcja, usługi, etc) / branża kreatywna (moda, design, film etc) / opis (ok. 250 znaków) / możliwości współpracy (ok. 250 znaków) / link do sklepu (opcjonalnie) / dane kontaktowe / 3-5 zdjęć produktów lub usług z opisem / 1 zdjęcie osoby kontaktowej (opcjonalnie).

Wszystkie treści wydawnictwa wymagają akceptacji Zamawiającego.

Kod CPV

92312210-6

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów

Harmonogram realizacji zamówienia

sierpień – listopad 2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena oferty = 60%
B. Jakość oferty = 40%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt:

A.
Punkty za kryterium A „Cena oferty” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
A = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) x 60

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

B.
Punkty za kryterium B „Jakość ofert” zostaną przyznane w skali od 1 do 40 punktów.
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie kryteriów szczegółowych:

B.1 Propozycja projektu graficznego okładki + 1 strona redakcyjna katalogu (do 20 punktów)
B.1.1. atrakcyjność graficzna koncepcji, układ graficzny i zastosowane elementy graficzne podnoszące przystępność tekstu (0-10 pkt)
B.1.2. spójność grafiki z prezentowaną treścią merytoryczną (0-10 pkt)

B.2 Próbka tekstu – opis przykładowej firmy sektora kreatywnego oferującej gotowe produkty (do 20 punktów);
B.2.1. redakcja tekstu (uporządkowanie tekstu, przejrzystość, czytelność i logika układu tekstu) (0-5 pkt)
B.2.2. styl i język wypowiedzi (poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i styl publicystyczny tekstu) (0-5 pkt)
B.2.3. poprawność merytoryczna tekstu (zgodność zawartości z podanym tematem) (0-5 pkt)
B.2.4. zastosowanie interesującej formy przekazu (forma zachęcająca do oferowanego produktu, do jego zakupu oraz do nawiązania współpracy z firmą). (0-5 pkt)

A+B
Łączna liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona w sposób następujący:
liczba punktów za kryterium A + liczba punktów za kryterium B = łączna liczba punktów.

! Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ

Adres

Piotrkowska 104

90-926 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426384804

Fax

426384847

NIP

7250028902

Tytuł projektu

Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego.

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0004/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Art_Inkubator
ul. Tymienieckiego 3
Łódź
90-365
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-31
Cena: 19000,00 brutto
Liczba wyświetleń: 881