Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-02-2019

Termin składania ofert

06-03-2019

Numer ogłoszenia

1169154

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 26.02.2019r. do dnia 06.03.2019, do godz. 14.00,
a) w siedzibie Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres razem@probiznes.net.pl. W przypadku ofert nadesłanych drogą elektroniczną, oferta powinna być „zahasłowana”, a hasło nadesłane dnia 06.03.2019 po godzinie 14.00 – tej.
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „ Razem możemy więcej”
ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Pracownik kancelaryjny z ECDL/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie 90 godzinnego szkolenia zawodowego prowadzącego do uzyskania kwalifikacji dla 3 Uczestników projektu, zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku: Pracownik kancelaryjny
( kod zawodu:411003) zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
Program szkolenia powinien być dostosowany do możliwości Uczestników Projektu i poprzedzony wstępną analizą potrzeb szkoleniowych dokonaną przed rozpoczęciem szkolenia oraz zakupem egzaminu ECDL potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.
c)Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Pracownik kancelaryjny ( kod zawodu: 411003) , określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17, gdzie za kwalifikację należy uznać uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku pod warunkiem, że została przeprowadzona walidacja i został wydany dokument potwierdzający prawo do wykonywania pracy na danym stanowisku (jednocześnie wydany dokument stanowi podstawę do zatrudnienia na danym stanowisku, bez którego zatrudnienie nie byłoby możliwe). Samo szkolenie i wydanie zaświadczenia o jego odbyciu, na podstawie którego osoba podejmie pracę nie może być uznane za kwalifikację”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeszkolenie 3 Uczestników Projektu z zakresu czynności związanych z kancelaryjną obsługą biura z obsługą programów ECDL i nabycie kwalifikacji do pracy na ww. stanowisku.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie 90 godzinnego szkolenia zawodowego prowadzącego do uzyskania kwalifikacji dla 3 Uczestników projektu, zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku: Pracownik kancelaryjny
( kod zawodu:411003) zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
Program szkolenia powinien być dostosowany do możliwości Uczestników Projektu i poprzedzony wstępną analizą potrzeb szkoleniowych dokonaną przed rozpoczęciem szkolenia oraz zakupem egzaminu ECDL potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.
c)Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Pracownik kancelaryjny ( kod zawodu: 411003) , określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17, gdzie za kwalifikację należy uznać uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku pod warunkiem, że została przeprowadzona walidacja i został wydany dokument potwierdzający prawo do wykonywania pracy na danym stanowisku (jednocześnie wydany dokument stanowi podstawę do zatrudnienia na danym stanowisku, bez którego zatrudnienie nie byłoby możliwe). Samo szkolenie i wydanie zaświadczenia o jego odbyciu, na podstawie którego osoba podejmie pracę nie może być uznane za kwalifikację”

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Elementy prawa administracyjnego.
2. Ochrona danych osobowych i archiwizacja.
3. Redagowanie pism, listów, raportów.
4. Ćwiczenia praktyczne z obsługi maszyn biurowych.
5. Obieg dokumentów w firmie, zasady organizacji pracy sekretariatu.
6. BHP na stanowisku pracy oraz techniki informacyjne i komunikacyjne.

a) Instrukcja BHP na stanowisku pracy przy komputerze, oświetlenie stanowiska pracy, wymagania ergonomiczne.
b) Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy z komputerem, czynności do zakończenia pracy z komputerem, czynności zabronione, poziom natężenia oświetlenia, ogólne zasady kształtowania stanowiska pracy przed komputerem.
c) Sieci komputerowe i różne sposoby łączenia się z Internetem. Sprawne używanie pulpitu.

7. MS Word

a) Wprowadzenie do MS WORD: zasady tworzenia dokumentu.
b)Praca z tekstem: wprowadzanie i formatowanie stron i treści.
c)Tworzenie tabel i ich edycja.
d)Nagłówki, stopki, przypisy, numerowanie stron.
e)Wstawianie i formatowanie grafiki.
f)Praca z długimi dokumentami i ich edycja.
g)Korespondencja seryjna
h)Przygotowanie dokumentu do wydruku. Ochrona dokumentu.

8. MS Excell

a)Wprowadzenie do Excela: uruchomienie, etapy tworzenia arkusza kalkulacyjnego, tworzenia nowego skoroszytu.
b)Wprowadzanie formuł i danych: wpisywanie danych do komórki, edycja komórek, automatyczne wypełnianie zakresu komórek, wprowadzanie prostych obliczeń, sumowanie wierszy i kolumn, kopiowanie formuły do sąsiednich komórek, obliczanie średniej wartości liczb za pomocą funkcji Średnia.
c)Tworzenie struktury arkusza: zwiększanie rozmiaru kolumn i wierszy,
wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy, przenoszenie i kopiowanie danych, scalanie komórek.
d) Formatowanie arkusza: korzystanie z Autoformatowania, formatowanie tekstu oraz liczb.
e)Tworzenie i korzystanie z wykresów: wykres domyślny. modyfikowanie wykresu: w tym tytułu, osi oraz legendy.
e)Drukowanie dokumentów.

9. MS Access

a)Wprowadzenie do programu Acces: uruchomienie programu, okno główne aplikacji, podstawowe elementy.
b)Tworzenie baz danych oraz tabeli: tworzenie wraz z zapisywanie baz danych, elementy bazy danych, edycja danych w tabeli, drukowanie, tworzenie danych na podstawie kreatora, dodawanie pól.
c)Formularze: omówienie rodzajów, tworzenie i zastosowanie do wprowadzania i edycji danych.

10. MS Power Point

a) Omówienie zasad pracy z programem.
b)Tworzenie prezentacji multimedialnej, tworzenie nowych slajdów.
Formatowanie i umieszczanie grafiki, wykresów oraz tabel, wstawienie obiektów multimedialnych.
c)Przygotowanie prezentacji oraz wydrukowanie prezentacji.

11. MS Outlook

a) Podstawowe informacje o programie
b)Zakładanie konta pocztowego w sieci.
c)Konfiguracja konta pocztowego w sieci: tworzenie, wysyłanie, odbieranie, przesyłanie dalej dokumentów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki : Pracownik Kancelaryjny z obsługą programów ECDL lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu szkolenia pracowników kancelaryjnych z obsługą programów ECDL

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę za organizację szkolenia: kurs na pracownika kancelaryjnego z obsługą programów ECDL wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena brutto
C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
Ul. Fr. Nullo 20, 32 – 300 Olkusz 2019-03-04, godz.: 11:00, cena: 2340,00 zł brutto za 1 osobę.