Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-12-2018

Termin składania ofert

12-12-2018

Numer ogłoszenia

1154046

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub za pośrednictwem: - poczty elektronicznej na adres: ck@bobowa.pl, - poczty tradycyjnej na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa - w terminie do dnia 12.12.2018 r. (decyduje data wpływu). Kopertę należy zaadresować:
Adresat:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa.
W tytule/ na kopercie należy wpisać: „Oferta wykonanie oraz dostawa 20 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza ”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ck@bobowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Król, Joanna Malec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

183514013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 20 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza (17 kompletów damskich i 3 męskich).
STROJE DAMSKIE:
- SKŁAD:
bluzka haftowana, bluzka z haftem fabrycznym, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, zapaska biała z haftem fabrycznym, halka bawełniana, katana z sukna lub niebieskiego aksamitu z obszyciami i plisą, korale czerwone, chustka, gorset z niebieskiej wełny.
- ROZMIARY:
R. 134 - 140 – 3 szt. kompletnych strojów ( bluzka z haftem fabrycznym , spódnica wełniana, zapaska biała z haftem fabrycznym, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R. 152 - 2 szt. kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R.164 – 6 szt. kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R>=168 - 6 szt. kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, katana z sukna lub niebieskiego aksamitu z obszyciami i plisą, korale czerwone).

STROJE MĘSKIE:
- SKŁAD:
koszula bez haftu, kamizela w wyłogami, spodnie sukienne, kapelusz słomiany z czerwoną wstążką , kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
- ROZMIARY:
R.134 - 1 szt. kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim, spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz słomiany z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
R.152 – 2 szt. kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim , spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać stroje regionalne z Regionu Pogórza zgodnie ze sztuką wiernie odwzorowując autentyczność i specyfikę tradycyjnych strojów regionalnych z „Atlasem strojów regionalnych”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Bobowa, ul. Grunwaldzka 18,

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacja projektu pt."Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka" realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, podziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego planuje się zakup strojów ludowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 20 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza (17 kompletów damskich i 3 męskich).
STROJE DAMSKIE:
- SKŁAD:
bluzka haftowana, bluzka z haftem fabrycznym, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, zapaska biała z haftem fabrycznym, halka bawełniana, katana z sukna lub niebieskiego aksamitu z obszyciami i plisą, korale czerwone, chustka, gorset z niebieskiej wełny.
- ROZMIARY:
R. 134 - 140 – 3 szt. kompletnych strojów ( bluzka z haftem fabrycznym , spódnica wełniana, zapaska biała z haftem fabrycznym, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R. 152 - 2 szt. kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R.164 – 6 szt. kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R>=168 - 6 szt. kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, katana z sukna lub niebieskiego aksamitu z obszyciami i plisą, korale czerwone).

STROJE MĘSKIE:
- SKŁAD:
koszula bez haftu, kamizela w wyłogami, spodnie sukienne, kapelusz słomiany z czerwoną wstążką , kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
- ROZMIARY:
R.134 - 1 szt. kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim, spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz słomiany z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
R.152 – 2 szt. kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim , spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać stroje regionalne z Regionu Pogórza zgodnie ze sztuką wiernie odwzorowując autentyczność i specyfikę tradycyjnych strojów regionalnych z „Atlasem strojów regionalnych”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV

18000000-9

Nazwa kodu CPV

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

6.12.2018 r. - ogłoszenie konkursu ofert,
12.12.2018 r.godz. 15.00 termin składania ofert,
17.12.2018 r. podpisanie umowy z wykonawcą,
20.01.2019 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

b) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie min. 2 lata w zakresie prac objętych niniejszym postępowaniem.

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem nr 2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie wyznacza się w tym zakresie wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie wyznacza się w tym zakresie wymagań.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.
2. Przyjmuje się że nie stanowią zmiany umowy :
1. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2. zmiany danych tele - adresowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena – 60%
2 – doświadczenie w realizacji tego typu zamówień – 40%

2. Sposób przyznawania punktów:
1) Cena brutto:
C min
C =------------- x 60
C O
gdzie: C – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Co – cena brutto badanej oferty

2) Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
a) 2 – letnie doświadczenie - 10 punktów,
b) 3 – letnie doświadczenie - 20 punktów,
c) 4 – letnie doświadczenie - 30 punktów,
e) 5 lat i więcej doświadczenie - 40 punktów.

Wykluczenia

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA

Adres

Grunwaldzka 18

38-350 Bobowa

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183514013

Fax

18 351 40 13

NIP

7381715804

Tytuł projektu

Bobowska Szkoła Tradycji"Szabasówka"

Numer projektu

RPMP.06.01.03-12-0376/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU „WEBFOLK” Jarosław Wygnański, Ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno.
Oferta złożona przez Kuriera DHL PARCEL – dnia 12.12.2018 r. o godz. 12.00. Kwota oferty 15 500 zł brutto – łączna kwota zamówienia.
b) Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta otrzymała 100,00 punktów.