Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-10-2018

Termin składania ofert

08-11-2018

Numer ogłoszenia

1145132

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z treści zapytania wynika, że Beneficjent powinien umieścić dodatkowe kody CPV:

66512100-3 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków; 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
70220000-9 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
39162100-6 - pomoce dydaktyczne

Okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 08.11.2018 - do godziny 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 23.10.2018r. do dnia 02.11.2018 roku, do godz. 14.00,
a) w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32 – 300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres: razem@probiznes.net.pl
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „Razem możemy więcej”
ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Opiekun Osób Starszych/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie Opiekun Osób Starszych dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. lekcyjne.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Opiekun Osób Starszych (kod zawodu: 346103 ), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Przeprowadzenie 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie Opiekun Osób Starszych dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie Opiekun Osób Starszych dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. lekcyjne.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Opiekun Osób Starszych (kod zawodu: 346103 ), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb Uczestników Projektu i dostosowania programu szkolenia do ich potrzeb i możliwości.
b) Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła. W przypadku udziału osoby z niepełnosprawnością ruchową Wykonawca udostępni sale dostosowane do ich potrzeb.
c) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały dydaktyczne i szkoleniowe związane z tematyką szkolenia składające się z co najmniej 40 stron A4 wydrukowane w pełnym kolorze 4+4 oraz trwale spięte (zbindowane, sklejone).
d) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.
e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu.
f) oznaczenia wszelkiej dokumentacji, miejsca prowadzenia zajęć związanego z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym m.in. praw autorskich.
5. Charakterystyka grupy docelowej:
Grupą docelową projektu są osoby, które przynależą przynajmniej do jednej z wymienionych poniżej grup:
a) osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielkokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki
b) osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
d) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa
e) osoba lub rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna ww. grupy poprzez proces aktywnego włączenia.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przykładowy program szkolenia przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego do wykonywania zawodu: 346103 – Opiekun Osób Starszych 100 h dydaktycznych - do ustalenia po wyborze Oferenta.

1. Rola i zakres obowiązków opiekuna osób starszych.
2. Zagadnienia związane z procesami starzenia się organizmu.
3. Choroby wieku podeszłego, anatomia i fizjologia osób starszych ( obserwacja, pomiar parametrów).
4. Aspekty rehabilitacyjno – pielęgnacyjne pracy opiekuna osób starszych – profilaktyka zapobiegania odleżynom, skutki długotrwałego unieruchomienia.
5. Opieka nad osobami umierającymi i towarzyszenie śmierci.
6. Problemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
7. Zasady udzielenia pierwszej pomocy przed – medycznej.
8. Żywienie osób starszych.
9. Współpraca z rodzinami osób starszych i ich otoczeniem: aspekty związane z pomocą społeczną i socjologią.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki opiekun Osób Starszych lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu: Opiekun Osób Starszych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Ilość osób skierowanych na szkolenie może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę za organizację szkolenia: Opiekun Osób Starszych wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, , oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.
4. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia szkoleniem: Opiekun Osób Starszych: 1, liczba ta może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu.
5. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie przez Uczestników kursu kwalifikacji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz załącznikiem nr 16 do regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17
6. Kursanci mogą przystąpić do egzaminu jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.
7. Całkowita ilość godzin szkolenia nadającego uprawnienie w zakresie: Opiekun osób Starszych : 100 godzin dydaktycznych.
8. Podana cena za organizację szkolenia: Opiekun Osób Starszych wraz z ubezpieczeniem NNW i egzaminem powinna być całkowitą kwotą brutto.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena brutto
C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KAPP s.c. Magdalena Niedźwiedzka Miśkowiec, Małgorzata Szeląg Ul. Miodowa 26/4.5,
31 – 055 Kraków 2018-11-08, godz. 15:56, cena: 1200,00 zł brutto.