Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-10-2018

Termin składania ofert

07-11-2018

Numer ogłoszenia

1145117

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z treści zapytania wynika, że Beneficjent powinien umieścić dodatkowe kody CPV:

66512100-3 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków; 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
70220000-9 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
39162100-6 - pomoce dydaktyczne

Okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 07.11.2018 - do godziny 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 23.10.2018r. do dnia 02.11.2018 roku, do godz. 16.00,
a) w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32 – 300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres: razem@probiznes.net.pl
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „Razem możemy więcej”
ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Ogrodnik Terenów Zieleni/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie zawodu: Ogrodnik Terenów Zieleni dla 3 Uczestników Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej, jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Ogrodnik Terenów Zieleni (kod zawodu: 611306 ), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie zawodu: Ogrodnik Terenów Zieleni dla 3 Uczestników Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie zawodu: Ogrodnik Terenów Zieleni dla 3 Uczestników Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej, jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Ogrodnik Terenów Zieleni (kod zawodu: 611306 ), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb Uczestników Projektu i dostosowania programu szkolenia do ich potrzeb i możliwości.
b) Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła. W przypadku udziału osoby z niepełnosprawnością ruchową Wykonawca udostępni sale dostosowane do ich potrzeb.
c) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały dydaktyczne i szkoleniowe związane z tematyką szkolenia składające się z co najmniej 40 stron A4 wydrukowane w pełnym kolorze 4+4 oraz trwale spięte (zbindowane, sklejone).
d) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.
e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu.
f) oznaczenia wszelkiej dokumentacji, miejsca prowadzenia zajęć związanego z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym m.in. praw autorskich.
5. Charakterystyka grupy docelowej:
Grupą docelową projektu są osoby, które przynależą przynajmniej do jednej z wymienionych poniżej grup:
a) osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielkokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki
b) osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
d) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa
e) osoba lub rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna ww. grupy poprzez proces aktywnego włączenia.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji szkolenia zostanie ustalony po wyborze firmy realizującej szkolenie, powinien on zawierać następujące zagadnienia:
1. Uprawa gleby: rodzaje gleby, nawożenie gleb
2. Roślinoznawstwo i botanika (opis, charakterystyka, wykorzystanie): Ozdobne rośliny jednoroczne, Ozdobne rośliny dwuletnie, rośliny wieloletnie/byliny, Kwietniki i rabaty kwiatowe (charakterystyka, różnice), Trawy ozdobne (charakterystyka, wykorzystanie)
3. Dendrologia ogólna (najważniejsze gatunki): Drzewa iglaste (opis, przykłady, zastosowanie), Drzewa liściaste (opis, przykłady, zastosowanie), Krzewy ozdobne (opis przykłady, zastosowanie)
4. Rośliny w pojemnikach (opis i zastosowanie różnych gatunków):szklarnia ciepła, szklarnia umiarkowana, szklarnia zimna, rośliny w pojemnikach do wnętrz (rodzaje wnętrz, zastosowanie, aspekt ekologiczny, pielęgnacja roślin w pojemnikach
5. Trawniki/gazony/murawy: rodzaje trawników, zakładanie trawnika, pielęgnacja trawnika
6. Sadzenie roślin: Dobór roślin: terminy sadzenia poszczególnych roślin, uwarunkowania klimatyczne, uwarunkowania glebowe
7. Pielęgnacja roślin: rodzaje pielęgnacji, terminy poszczególnych zabiegów, szkodniki/ choroby w terenach zieleni
8. Szkolenie BHP: Postępowanie z maszynami i narzędziami ogrodniczymi, rodzaje narzędzi wykorzystywanych w ogrodnictwie, podstawy sadownictwa (najważniejsze gatunki sadownicze, sadzenie, pielęgnacja, zbiór)
9. Podstawy warzywnictwa: najważniejsze gatunki warzywnicze: sadzenie, pielęgnacja, zbiór, ekologia w warzywnictwie i sadownictwie
10. Ćwiczenia praktyczne: dobór roślin i gatunków do różnych przestrzeni, przykłady roślin i metody ich pielęgnacji

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki: Ogrodnik terenów Zieleni lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu: Ogrodnik Terenów Zieleni.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Ilość osób skierowanych na szkolenie może ulec zmianie: zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę brutto za organizację szkolenia: Ogrodnik Terenów Zieleni wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 i 3 osób.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.
4. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia szkoleniem Ogrodnik Terenów Zieleni: 3, liczba ta może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu.
5. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie przez Uczestników kursu kwalifikacji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz załącznikiem nr 16 do regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17, jeżeli przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym do nabycia przez uczestnika kwalifikacji do pracy na ww. stanowisku.
6. Kursanci mogą przystąpić do egzaminu jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.
7. Całkowita ilość godzin szkolenia nadającego uprawnienie w zakresie: Ogrodnik terenów Zieleni : 80 godzin dydaktycznych(1h tj. 45 minut).
8. Podana cena za organizację szkolenia: Ogrodnik Terenów Zieleni wraz z ubezpieczeniem NNW i egzaminem powinna być całkowitą kwotą brutto

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena brutto

C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (P. Monika Hiroń-Nowak), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa, data wpływu oferty: 2018-11-07, godz. 13:15, Cena ofertowa za realizację szkolenia za 1 Uczestnika Projektu
1843,33 zł brutto, Cena ofertowa za realizację szkolenia za 3 Uczestników Projektu
5530,00 zł brutto