Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

10-05-2018

Termin składania ofert

17-05-2018

Numer ogłoszenia

1110138

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub za pośrednictwem: - poczty elektronicznej na adres: ck@bobowa.pl, - poczty tradycyjnej na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa - w terminie do dnia 17.05.2018 r. . (decyduje data wpływu). Kopertę należy zaadresować:
Adresat:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa.

W tytule/ na kopercie należy wpisać: „Oferta wykonanie oraz dostawa strojów regionalnych z Regionu Pogórza”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ck@bobowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Celina Job pod numerem telefonu 18 35 30 195 lub Pani Joanna Malec pod numerem telefonu 18 3514013

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 35 30 195, 18 3514013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 60 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest 60 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza (30 kompletów damskich i 30 męskich).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Bobowa, ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego planuje się zakup strojów ludowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 60 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest 60 kompletów strojów regionalnych z Regionu Pogórza (30 kompletów damskich i 30 męskich).

STROJE DAMSKIE:
- SKŁAD:
bluzka haftowana, bluzka z haftem fabrycznym, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, zapaska biała z haftem fabrycznym, halka bawełniana, katana z sukna lub niebieskiego aksamitu z obszyciami i plisą, korale czerwone, chustka, gorset z niebieskiej wełny.
- ROZMIARY:
R. 140, 146 - 7 kompletnych strojów ( bluzka z haftem fabrycznym , spódnica wełniana, zapaska biała z haftem fabrycznym, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R. 152 - 8 kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R.164 - 7 kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, gorset z niebieskiej lub czerwonej wełny, korale czerwone).
R>=168 - 8 kompletnych strojów (bluzka haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała haftowana, halka bawełniana, katana z sukna lub niebieskiego aksamitu z obszyciami i plisą, korale czerwone).
STROJE MĘSKIE:
- SKŁAD:
koszula bez haftu, kamizela w wyłogami, spodnie sukienne, kapelusz słomiany z czerwoną wstążką , kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.

- ROZMIARY:
R.140, 146 - 7 kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim, spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz słomiany z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
R.152, 158- 8 kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim , spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
R.172, 176- 7 kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim , spodnie sukienne (niebieskie) , kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.
R>=180 - kompletnych strojów (koszula bez haftu, kamizela w wyłogami w kolorze niebieskim , spodnie sukienne (niebieskie), kapelusz czarny z sukna z czerwoną wstążką, pas skórzany z jedną klamrą.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać stroje regionalne z Regionu Pogórza zgodnie ze sztuką wiernie odwzorowując autentyczność i specyfikę tradycyjnych strojów regionalnych z „Atlasem strojów regionalnych”.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV

18000000-9

Nazwa kodu CPV

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

10.05.2018r. - ogłoszenie konkursu ofert,
17.05.2018r. do godziny 15.00 - termin składania ofert ,
25.05.2018r. - podpisanie umowy z wykonawcą,
05.08.2018r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

b) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie (min. 2 lata) w zakresie prac objętych niniejszym postępowaniem.

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem nr 2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie wyznacza się w tym zakresie wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie wyznacza się w tym zakresie wymagań.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.
2. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) zmiany danych teleadresowych,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena – 60%
2 – doświadczenie w realizacji tego typu zamówień – 40%

2. Sposób przyznawania punktów:
1) Cena brutto:
C min
C =------------- x 60
C O
gdzie: C – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Co – cena brutto badanej oferty

2) Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
a) 2 – letnie doświadczenie - 10 punktów,
b) 3 – letnie doświadczenie - 20 punktów,
c) 4 – letnie doświadczenie - 30 punktów,
e) 5 lat i więcej doświadczenie - 40 punktów.

Wykluczenia

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA

Adres

Grunwaldzka 18

38-350 Bobowa

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183514013

Fax

18 351 40 13

NIP

7381715804

Tytuł projektu

Bobowska Szkoła Tradycji"Szabasówka"

Numer projektu

RPMP.06.01.03-12-0376/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU „WEBFOLK” Jarosław Wygnański, Ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno - złożona e-mailem na adres:ck@bobowa.pl – dnia 17.05.2018r. o godz. 11.49. Kwota oferty 47 010,60 zł brutto – łączna kwota zamówienia.