Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

17-01-2018

Termin składania ofert

26-01-2018

Numer ogłoszenia

1081847

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.01.2018 oraz Wzór karty gwarancyjnej MODYFIKACJA - załącznik nr 3 do Umowy

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2018 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego –Centrum Zdrowia na Skarpie, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 86-300 Grudziądz - rejestracja.

2. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, zaadresowanej na adres:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu
ul. Konstytucji 3 Maja 3
86-300 Grudziądz

OFERTA NA:
„Zakup videokolonoskopu dla Centrum Zdrowia na Skarpie”
ZNAK SPRAWY: 1/2018

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
26.01.2018 r. godz.12.30

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

milenasornat@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Sornat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663968881

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup videokolonoskopu dla Centrum Zdrowia na Skarpie”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudziądzki Miejscowość: Grudziądz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa videokolonoskopu wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu dla Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup videokolonoskopu dla Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu”.
CPV 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne
CPV 33.16.80.00-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę videokolonoskopu wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu dla Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu ul. Konstytucji 3 Maja 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna.

Kod CPV

33168100-6

Nazwa kodu CPV

Endoskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
CPV 33168100-6 Endoskopy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w rozdziale 4 ust. 1 pkt 3,lit a) SIWZ, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:
posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie dostawę lub są wykonywane należycie, co najmniej:
- dwie dostawy aparatu odpowiadające swoim rodzajem do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto każda z dostaw

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane,
b) zmiany oferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany w przypadku wycofania oferowanego sprzętu z rynku, wstrzymania produkcji, w cenie nie wyższej niż oferowana,
c) zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT.
2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy, z zastrzeżeniem pkt c).
3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zmiana umowy wymaga zgody obydwu stron.
5. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
3) w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu, warunków atmosferycznych) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
4) gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów,
5) jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia;
6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 5 podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia powinien załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia określonej w rozdziale
5 ust. 2 pkt 12 SIWZ (zapytania ofertowego), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (zapytania ofertowego);
3) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonywane, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
4) zobowiązanie (w formie oryginału) potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty (jeżeli dotyczy), z którego musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) wypełniony dokument – Specyfikacja techniczna, w formie oświadczenia Wykonawcy.
Wypełniony dokument – Specyfikacja Techniczna (załącznik nr 5 do SIWZ), w formie oświadczenia Wykonawcy musi potwierdzać, że oferowany aparat (sprzęt, urządzenia) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

Lp. Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie
1) Cena 60%
2) Okres gwarancji jakości 40%

3. Ocenie, w oparciu o w/w kryteria oceny ofert, poddane zostaną oferty wyłącznie niepodlegające odrzuceniu.
Opis kryteriów:
1) Cena: maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Co= CN/COB x 100 pkt x 60%
Gdzie:
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
CN – cena brutto najniższej zaoferowanej ceny, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,

2) Okres gwarancji jakości: maksymalną liczbę punktów w kryterium „okres gwarancji jakości” otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Og= OGB/OGmax x 100 pkt x 40%
Gdzie:
Og – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości”,
OGmax – oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości, spośród wszystkich ofert
nie podlegających odrzuceniu,
OGB – okres gwarancji jakości oferty badanej,

4. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji jakości zamówienia poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = Co + Og
gdzie:
Lp – suma liczby punktów przyznanych ofercie,
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
Og – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości”,

Wykluczenia

1. Wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Poza przesłankami wymienionymi w ust. 1, z postępowania wyklucza się także Wykonawcę na podstawie przesłanek wymienionych w Rozdziale 5 ust. 2 i 3 SIWZ.:

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM ZDROWIA NA SKARPIE" SP. Z O.O.

Adres

86-300 Grudziądz

kujawsko-pomorskie , Grudziądz

Numer telefonu

661 01 4444

Fax

564627754

NIP

8762462708

Tytuł projektu

Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

RPKP.08.06.02-04-0011/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VARIMED Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 5
53 - 332 Wrocław

Data złożenia oferty: 24.01.2018 r.
Cena wybranej oferty: 79.920,00 zł
Okres gwarancji jakości: 36 m-cy
Wybrany wykonawca uzyskał 100 pkt tj. najwyższą ilość pkt na podstawie kryterium oceny ofert.