Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-12-2017

Termin składania ofert

31-01-2018

Numer ogłoszenia

1076860

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. INFORMACJA z dnia 19.01.2018 O WYDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017
Niniejszym informujemy, iż w ww. zapytaniu ofertowym nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017
na „BUDOWĘ OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘSCI BUDYNKU”z dniem 19.01.2018 r zmianie ulegają następujące zapisy:

1. W punkcie 6. Miejsce i termin składania ofert, zapis otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 31.01.2018 r, na adres:
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA
ul. Złota 1
72-003 Sławoszewo

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. W punkcie 7. Miejsce i termin otwarcia ofert, zapis otrzymuje brzmienie:

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 01.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

3. POZOSTAŁE ZAPISY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

Do niniejszego ogłoszenia zostaje dołączony nowy załącznik "INFORMACJA z dnia 19.01.2018. O WYDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT W ODPOWIEDZI NA NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017 "
_____________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017
Niniejszym informujemy, iż w ww. zapytaniu ofertowym nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017
na „BUDOWĘ OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘSCI BUDYNKU”z dniem 10.01.2018 r zmianie ulegają następujące zapisy:

1. W punkcie 6. Miejsce i termin składania ofert, zapis otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 22.01.2018 r, na adres:
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA
ul. Złota 1
72-003 Sławoszewo

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. W punkcie 7. Miejsce i termin otwarcia ofert, zapis otrzymuje brzmienie:

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 23.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

3. POZOSTAŁE ZAPISY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

Do niniejszego ogłoszenia zostaje dołączony nowy załącznik "INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT W ODPOWIEDZI NA NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017 "

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 31.01.2018 r, na adres:
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA
ul. Złota 1
72-003 Sławoszewo

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Tomasz Nojek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 182 729

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi BUDOWA OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘSCI BUDYNKU” ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów - dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
https://drive.google.com/open?id=1y1K9hCbsUAHnC4dzj0pRWdaJXs4SPJuJ
Lokalizacja: działka nr ew. gr. 62 obręb Sławoszewo ul. Złota, woj. zachodniopomorskie.
Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych i budowę budynku socjalno-biurowego będącego rozbudową części biurowej istniejącego zakładu produkcyjno-usługowego, zakładu produkującego wkłady kominkowe.
W zakresie ujęto przebudowę zewnętrznej ściany szczytowej budynku halowego oraz wykonanie instalacji:
• elektrycznej,
• centralnego ogrzewania,
• wody ciepłej i zimnej,
• kanalizacyjnej sanitarnej,
• kanalizacji deszczowej,
• wentylacyjnej.
Dane ogólne:
Projektowana powierzchnia zabudowy: 210,34 m2
Powierzchnia zabudowy rozbiórek : 437,00 m2
Powierzchnia netto projektowana: 373,40 m2
Powierzchnia użytkowa projektowana: 268,30 m2
Powierzchnia ruchu: 105,10 m2
Powierzchnia istniejących placów utwardzonych na działce: 1937,04 m2
Powierzchnia projektowana placów utwardzonych 227,90 m2

Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Sławoszewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie robót budowlanych w zakresie BUDOWY OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU” , dla osiągnięcia celów realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji; Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-0042/16,
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.”

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi BUDOWA OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘSCI BUDYNKU” ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów - dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
https://drive.google.com/open?id=1y1K9hCbsUAHnC4dzj0pRWdaJXs4SPJuJ
Lokalizacja: działka nr ew. gr. 62 obręb Sławoszewo ul. Złota, woj. zachodniopomorskie.
Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych i budowę budynku socjalno-biurowego będącego rozbudową części biurowej istniejącego zakładu produkcyjno-usługowego, zakładu produkującego wkłady kominkowe.
W zakresie ujęto przebudowę zewnętrznej ściany szczytowej budynku halowego oraz wykonanie instalacji:
• elektrycznej,
• centralnego ogrzewania,
• wody ciepłej i zimnej,
• kanalizacyjnej sanitarnej,
• kanalizacji deszczowej,
• wentylacyjnej.
Dane ogólne:
Projektowana powierzchnia zabudowy: 210,34 m2
Powierzchnia zabudowy rozbiórek : 437,00 m2
Powierzchnia netto projektowana: 373,40 m2
Powierzchnia użytkowa projektowana: 268,30 m2
Powierzchnia ruchu: 105,10 m2
Powierzchnia istniejących placów utwardzonych na działce: 1937,04 m2
Powierzchnia projektowana placów utwardzonych 227,90 m2

Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie więcej niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy termin zostanie ustalony na podstawie oferty wykonawcy.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie budowy obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej min 250 m2.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych robót, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wskazanych w oświadczeniu realizacji. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

c. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca złoży z wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania, z którego będzie wynikać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadającą doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót przy budowie obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej min 250 m2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

e. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada odpowiednie zdolności finansowe lub ekonomiczne - dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 300.000,00 zł.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej.

Dodatkowe warunki

f. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób weryfikacji braku podstaw do wykluczenia:
Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian umowy na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian, pisemnie pod rygorem nieważności:
a) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, związana ze:
- zmianą technologii wykonawstwa na lepszą, bardziej trwałą, zmniejszającą koszty eksploatacji obiektu, lub tańszą;
- koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych na etapie składania oferty o ile Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności przy złożeniu oferty nie mógł przewidzieć konieczności ich wykonania,
- uzasadnioną zmianą potrzeb po stronie Zamawiającego,
b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu świadczenia;
c) zmianą terminu realizacji prac w przypadku:
- niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia,
- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy,
- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia wykonanymi przez oferenta,
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dokument poświadczający zdolność finansową – Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej.
5. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
6. Wykaz osób wypełniony, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

l.p1.
Nazwa kryterium: "CENA NETTO"
Waga: 80%
Sposób przyznawania punktów.:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
l.p2.
Nazwa kryterium TERMIN REALIZACJI w miesiącach
Waga: 10%
Sposób przyznawania punktów.
Za realizację w okresie 4 miesięcy – 10 pkt
Za realizację w okresie 5 miesięcy – 5 pkt
Za realizację w okresie od 6 do 7 miesięcy – 0 pkt
Zamawiający odrzuci oferty z okresem realizacji krótszym niż 4 miesięcy i dłuższym niż 7 miesięcy.
l.p 3. Nazwa kryterium OKRES GWARANCJI w latach
Waga: 10%
Sposób przyznawania punktów.
Gwarancja na warunkach wskazanych we wzorze umowy w wymiarze:
5 lat lub więcej – 10 pkt
Od 3 lata do 4 lat – 5 pkt
Poniżej 3 lat – 0 pkt
Zamawiający odrzuci oferty z okresem gwarancji krótszym niż 2 lata.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:
• maksymalnie 80 punktów w kryterium „cena netto” (według wzoru wskazanego powyżej),
• maksymalnie 10 pkt w kryterium „TERMIN REALIZACJI w miesiącach”,
• maksymalnie 10 punktów w kryterium „okres gwarancji w latach”.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

f. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób weryfikacji braku podstaw do wykluczenia:
Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA

Adres

Złota 1

72-003 Sławoszewo

zachodniopomorskie , policki

NIP

8513028812

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0042/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert