Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom

Data publikacji: 21.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2019

Numer ogłoszenia

1197855

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mail: kontakt@cinematicvr.pl (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan dokumentów określonych w pkt 5. podpisanych przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA do Zapytania ofertowego nr 6/POPW.01.01.02-18-0032/17)
2. Dostawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
4. Dostawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą mailowego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert. Wiadomość mailowa powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Opis koncepcji realizacji usługi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl i https://cinematicvr.pl/projektyue/.
7. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.
8. Otwarcie i analiza ofert odbędzie się niezwłocznie po upływie terminu składania ofert określonym w zapytaniu.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@cinematicvr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pączek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796466543

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie w ramach realizacji Projektu: „CinematicVR” o numerze POPW.01.01.02-18-0032/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja usługi polegającej na wykonaniu kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom. Zamówienie obejmuje opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej, w której skład wchodzą działania edukacyjne, sprzedażowe i PR, w tym:
- Nawiązanie współpracy z trzema projektantami w celu wykorzystania części ich kolekcji do pokazania usługi VR i zaprezentowania platformy modowej oraz wykorzystania wizerunku do zrobienia filmu promującego platformę modową i usługę VR,
- Stworzenie dwóch filmów promocyjnych o długości minimum 60 sekund (netto) z wykorzystaniem wizerunku projektantów oraz prezentujących usługi z making of podczas użytkowania produktu (sesja zdjęciowa, współpraca z projektantem, przeglądanie aplikacji, prezentowanie aplikacji partnerom i klientom) oraz promocja filmów w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) we wskazanych przez zamawiającego grupach docelowych,
- Artykuł contentmarketingowy w redakcjach takich jak - Polityka.pl, Vogue.pl, Newsweek.pl lub równoważnych ogólnopolskich portalach branżowych premium,
- Stworzenie contentu na stronę projektu oraz przetłumaczenie tekstów na języki angielski i niemiecki (minimalna liczba znaków 15 000),
- Zorganizowanie spotkań w co najmniej 4 prestiżowych wydawnictwach w Warszawie w celu przedstawienia usługi dziennikarzom modowym (wydawnictwa takie jak: EDIPRESSE, BURDA, AGORA, MARQUARD lub równoważne ogólnopolskie wydawnictwa premium),
- Dodatkowe działania edukacyjne oraz sprzedażowe wzmacniające wizerunek oraz rozpoznawalność marki zaplanowane do 20 listopada 2019 roku.

Kod CPV

79341400-0

Nazwa kodu CPV

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79342200-5 – Usługi w zakresie promocji
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

A. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali co najmniej 3 usługi polegające na współpracy z udziałem/dla polskiego projektanta mody (w tym min. jedna usługa dla projektanta mody o zasięgu min. 150 000 obserwujących użytkowników na portalu społecznościowym Instagram), obejmującej media relations, brand PR oraz promocję digital i social media. Spełnienie warunku należy potwierdzić protokołem odbioru lub udokumentowaną na piśmie rekomendacją.

B. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeśli współpracują z klientami z branży modowej przez okres min. 4 lat.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
2. Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.
3. Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6 - Opis koncepcji realizacji usługi
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium "Wiedza i doświadczenie"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg poniżej wskazanych i opisanych kryteriów:

1) Cena - 60 %
2) Koncepcja realizacji usługi– 40%

Ad. 1) W kryterium „Cena” największą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba
punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:
Liczba punktów = (cena najniższa/cena oferty ocenianej) * 60

Punktacja od 0 do 60 pkt.
Waga 60 %
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 60
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

W ramach kryterium nr 1) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Ad. 2) Liczba punktów w kryterium „Koncepcja realizacji usługi” będzie przyznawana przez Zamawiającego na podstawie dołączonej do oferty koncepcji realizacji usługi kampanii promocyjnej - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (koncepcja powinna zawierać całościową koncepcję procesu opracowania, wdrożenia oraz monitoringu strategii marketingowej, opis proponowanych działań realizowanych na poszczególnych etapach realizacji usługi zgodnie z pkt III). Punkty w tym kryterium przyznawane będą według zasady spełnia - 10 pkt/ nie spełnia 0 pkt następujące założenia:
1. Spójność koncepcyjna poszczególnych elementów zamówienia.
2. Przedstawienie zasięgów na portalu społecznościowym Instagram zasugerowanych przez Wykonawcę projektantów mody.
3. Zaproponowanie tematu artykułu content marketingowego w ogólnopolskich mediach łączącego tematykę technologii, mody i wizerunek marki.
4. Dodatkowe działania promocyjne o zasięgu krajowym, spełniające kryteria edukacyjne, sprzedażowe i PR-owe.
Punktacja od 0 do 40 pkt.
Waga 40 %

W ramach kryterium nr 2) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CINEMATICVR SP. Z O.O.

Adres

Klementyny Hoffmanowej 19

35-016 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

600379970

NIP

5170377924

Tytuł projektu

CinematicVR

Numer projektu

POPW.01.01.02-18-0032/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Blame US Iga Chojnicka,
ul. Zawiszy 12/79,
01-167 Warszawa,
REGON: 341603846
NIP: 5581832494

Data wpłynięcia oferty: 28.08.2019 r.
Łączna cena: 92 000 zł
Liczba wyświetleń: 393