Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektu UMBRELLA – zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w południowym regionie Morza Bałtyckiego, prowadzonego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020

Data publikacji: 15.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2019

Numer ogłoszenia

1185101

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert – oferty należy składać w biurze miejscowym zamawiającego – 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2, w pokoju nr 16.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej.
3. Opis sposobu złożenia oferty:
1) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"
Oferta
„Opracowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektu UMBRELLA – zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w południowym regionie Morza Bałtyckiego, prowadzonego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020”
2) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Rolka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

583268714

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów i beneficjentów projektu UMBRELLA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania materiałów szkoleniowych dla trenerów i beneficjentów znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu INTERREG V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie za pośrednictwem gmin uczestniczących i innych organizacji międzynarodowej zdolności do współpracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów i beneficjentów projektu UMBRELLA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania materiałów szkoleniowych dla trenerów i beneficjentów znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu INTERREG V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kod CPV

92312212-0

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do:
a) dnia 15 lipca 2019 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji podręcznik szkoleniowy dla beneficjentów, a do dnia 31 lipca 2019 r. przekaże podręcznik w wersji ostatecznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.
b) do dnia 2 sierpnia 2019 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji podręcznik szkoleniowy dla trenerów, a do dnia 19 sierpnia 2019 r. przekaże podręcznik w wersji ostatecznej zaakceptowanej prze Zamawiającego .
c) do dnia 16 sierpnia 2019 r. Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną w wersji do akceptacji, a w terminie do 30 sierpnia 2019 r. przekaże prezentację w wersji ostatecznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.
d) do dnia 5 czerwca 2019 r. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w wersji do akceptacji wstęp do podręcznika szkoleniowego dla beneficjentów, do dnia 7 czerwca 2019 r. Wykonawca przekaże wstęp do podręcznika dla beneficjentów w ostatecznej zaakceptowanej przez Zamawiającego, a do dnia 10 czerwca 2019 r. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu 100 egzemplarzy wydrukowanego wstępu do podręcznika.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu materiałów szkoleniowych w zakresie aplikowania, realizacji i zarządzania projektami międzynarodowymi, której wartość była nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali w takcie realizacji zamówienia osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która :
1) posiada doświadczenie w koordynowaniu lub kierowaniu minimum jednym wykonanym należycie przygotowaniu materiałów szkoleniowych w zakresie aplikowania, realizacji i zarządzania projektami międzynarodowymi. Pod uwagę będą brane przygotowania materiałów szkoleniowych w zakresie aplikowania, realizacji i zarządzania projektami międzynarodowymi, których każdorazowa wartość wyniosła co najmniej 100.000,00 zł brutto,
2) posługuje się językiem angielskim co najmniej na poziomie zaawansowanym, tj. co najmniej poziom C1 według skali Rady Europy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. W przypadku konieczności przeliczenia wartości usług z innej waluty niż PLN wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zapisy zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
2) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy – skutkujące uprawnieniem stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron umowy wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą umowy.
3. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, określa projekt umowy – załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wymienione w Rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny wykonania całości zamówienia przedstawionej przez wykonawców w formularzu oferty – załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = _________x 10 x 60%
cena brutto badanej oferty

2. Doświadczenie w wykonaniu usług – 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do największej liczby wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert usług, tj. obejmujących przygotowanie materiałów szkoleniowych w zakresie aplikowania, realizacji i zarządzania projektami międzynarodowymi, wykazanych przez wykonawców w złożonych ofertach, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) jedna wykonana usługa – 1 punkt,
b) dwie wykonane usługi – 2 punkty,
c) trzy wykonane usługi – 3 punkty,
d) cztery wykonane usługi – 4 punkty,
e) pięć i więcej wykonanych usług– 5 punktów,
2) każdą wykonaną usługę należy wykazać oddzielnie w postaci dołączonego do oferty wypełnionego wykazu usług (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu), z załączeniem dowodu określającego czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodem jest referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego dokumentu – oświadczenie wykonawcy,
3) oferta z największą liczbą wykonanych usług o charakterze międzynarodowym otrzyma maksymalną liczbę punktów,
4) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty =_________x 10 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną w oparciu o w/w kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) złożą odrębne oferty,
4) wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawcy dokonali płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarli wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"POMORSKIE IN THE EUROPEAN UNION" ASSOCIATION

Adres

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

NIP

5832881404

Tytuł projektu

UMBRELLA - Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea

Numer projektu

STHB.05.01.00-28-0126/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WHITECOM sp. z o. o.
ul. Chełmońskiego 5g
05-091 Ząbki

98.400,00 zł brutto - 6 pkt
5 wykonanych usług - 4 pkt
Suma - 10 pkt
Liczba wyświetleń: 313