Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie nowego lub ulepszenie istniejącego modelu termosu służącego do bezpośredniego picia świeżo zaparzonych herbat i ziół w formie sypkiej.

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-11-2018

Numer ogłoszenia

9833

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze.
2) Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Złożenie dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
3) Zaoferowana cena całkowita musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich
(z wyszczególnieniem ceny netto oraz stawki podatku VAT), wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i musi określać wartość usługi w ramach zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4) Oferta i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument uprawniający do podpisania oferty w imieniu Oferenta.
5) Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 200 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
6) Wykonawca składając ofertę na wykonanie usługi zobowiązuje się do dyspozycyjności
w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach dotyczących zamówienia, uściślonych po uzyskaniu dofinansowania.
7) Oferty należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej kopercie lub przesłać skan oferty na adres mailowy: j.rejkowicz@venusti.pl do dnia 12.11.2018 r. do godziny 12:00
8) W ramach zapytania nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.rejkowicz@venusti.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Rejkowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

666097529

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowe lub ulepszonego „Yerbomosu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
W ramach usługi mają zostać przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których ma zostać opracowany nowy „Yerbomos”. Należy włączyć końcowych użytkowników w proces opracowywania nowe produktu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawców usługi badawczo-rozwojowej świadczonej na rzecz Zamawiającego w oparciu o umowę zlecenia w obszarze badań laboratoryjnych w celu opracowania nowego modelu „yerbomosu”.

Zamówienie jest udzielane w trybie Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., dotycząca beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu numer POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18 pn.: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)


Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu numer POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18 pn.: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Opracowanie nowego modelu „Yerbomosu”, czyli naczynia do bezpośredniego picia świeżo zalewanej herbaty ciepłą lub zimną wodą. Główną zaletą yerbomosu jest jego mobilność, można do wziąć ze sobą do pracy, samochodu lub szkoły. Dodatkowo za każdym razem susz herbaty jest zalewany świeżą wodą, co zapewnia zawsze świeży napar i zapobiega przygotowaniu go zbyt mocnego.
Yerbomos jest to trzyczęściowe naczynie służące do picia naparów z suszu herbaty, oryginalnie do picia Yerba Mate. Pierwszą częścią jest termiczny pojemnik na wodę(coś w rodzaju termosu) z którego jest ona pobierana do drugiej części w której znajduje się susz. Ostatnią składową jest rurka zwana "bombillą" przez którą zasysany jest napój.
W załączniku dodany jest plik o nazwie „ulotka informacyjna”, gdzie widnieje uproszczona budowa Yerbomosu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego Yerbomosu, który nie miałby 3 głównych wad obecnego modelu wymienionych poniżej:
-NIESZCZELNOŚĆ - wszystkie istniejące obecnie na rynku modele posiadają różnego rodzaju nieszczelności lub "otwory bezpieczeństwa", które umożliwiają zasysanie wody poprzez pojemnik z suszem na zasadzie podciśnienia. Należy zmienić jego konstrukcję tak, aby wyeliminować ten problem.
-SŁABA IZOLACJA TERMICZNA – obecnie konstrukcja bidonu w którym znajduje się ciepła woda jest wykonana z dwóch plastikowych ścianek, a w środku znajduje się styropian, co nie zapewnia dobrej izolacji termicznej. W tym wypadku należy zaprojektować dolny bidon analogicznie, jak termos ze stali nierdzewnej tak, aby temperatura wody była utrzymywana przez dłuższy czas.
-USTNIK JEST NIESKŁADALNY – rurka/ustnik przez, który pity jest napar jest przytwierdzona na stale i nie można jej złożyć, co utrudnia przenoszenie yerbomosu w torbie lub plecaku.

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych mają posłużyć opracowaniu nowego yerbomosu.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu opracowane rezultaty mają stać się przedmiotem transferu technologii z nauki do biznesu, w związku z tym autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą przechodzić na zamawiającego.

Kod CPV

39221150-3

Nazwa kodu CPV

Termosy

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia, w stosunku do rzeczy opisanych w "Przedmiocie zamówienia", powinien obejmować przynajmniej następujące fazy realizacji zamówienia:
1) Opracowanie konstrukcji dolnego bidonu analogicznie, jak termosu ze stali nierdzewnej tak, aby temperatura wody była utrzymywana przez dłuższy czas.
2) Wyeliminowanie nieszczelności konstrukcji
3) Modyfikacja ustnika tak, aby był składalny.
4) Włączenie w proces tworzenia produktu końcowych użytkowników, mające na celu zbadanie odbioru przez rynek nowego yerbomosu.
Zgodnie z §4 Regulaminu Konkursu, maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy, a jego realizacja może się rozpocząć najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaleca się aby zaproponowany szczegółowy harmonogram prac rozpoczął się po terminie rozstrzygnięcia rundy konkursu, wskazanym w §11 Regulaminu Konkursu, czyli najwcześniej w dniu 15 luty 2019. Okres realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Podmioty, które posiadają odpowiedni potencjał, czyli posiadają laboratorium umożliwiającego przeprowadzenie prób technologicznych i jakościowych w celu opracowania najlepszych receptur oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Włączając wymagania opisane w części "Wiedza i doświadczenie" dotyczące wiedzy i doświadczenia zespołu Wykonawcy, kierownik projektu po stronie Wykonawcy musi mieć doświadczenie w kierowaniu projektami u Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi zapewniać możliwość wykonania projektu w całym okresie jego realizacji.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
5. W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy Zamawiający zastrzega, że podpisanie umowy o współpracy w zakresie wykonania usługi będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
6. Treść umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami IP POIR (por. Regulamin Konkursu, str. 3) musi:
a) być zgodna z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji usługi;
b) jednoznacznie wskazywać wykonawcę usługi (przykładowo – nazwa uczelni jest niewystarczająca, należy wskazać nazwę konkretnego wydziału/ jednostki naukowej);
c) regulować harmonogram i tryb odbioru prac;
d) regulować kwestie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi; autorskie prawa majątkowe muszą przechodzić na zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac (przedmiotem umowy nie może być sprzedaż licencji);
e) przewidywać kary za opóźnienie w realizacji usługi.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w przypadkach:
a) uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z zagnieżdżonymi oświadczeniami i załącznikami - do pobrania w czesci "Załączniki".

Harmonogram rzeczowo-finansowy (przygotowany zgodnie w rozdziałem VIII Instrukcji wskazanej w §7, pkt. 1, ust. 1 Regulaminu Konkursu ) musi przedstawiać szczegółową specyfikację kosztów usługi i uzasadnienie wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również niezbędności poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów. Obligatoryjnie należy wskazać, jaka grupa użytkowników końcowych będzie włączona w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii, należy przedstawić jej charakterystykę i liczebność. Użytkownicy końcowi muszą zostać zaangażowani w testowanie, recenzowanie, opiniowanie, identyfikację potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Należy przedstawić, w jaki sposób jednostka naukowa wykorzysta w projekcie wyniki włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria obligatoryjne opisane szczegółowo w poszczególnych częściach niniejszego ogłoszenia:
1) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności;
2) brak wykluczeń wskazujących na powiązanie osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca możliwość wykonania projektu;
4) potencjał techniczny zapewniający możliwość wykonania projektu;
5) osoby zdolne do wykonania zamówienia z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami;
6) złożenie oferty we właściwym czasie i we właściwej formie;
7) wysokość oferty, w rozumieniu wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, mieszcząca się w ramach wartości wskazanych w §5 "Zasady finansowania projektów" Regulaminu Konkursu.

Opis sposobu przyznawania punktacji.
Oferty oceniane będą w skali od 0 do 100 punktów, gdzie:
1) 50 punktów stanowi wysokość oferty;
2) 25 punktów - czas realizacji zamówienia;
3) 25 punktów - dopuszczalny okres płatności faktur Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wysokość oceny wskazanej w kryterium pierwszym wyliczana jest na podstawie wzoru:
ocena_1 = 50 - 50 * (oferta - najniższa_oferta) / (najwyższa_oferta - najniższa_oferta) [punktów]

Wysokość oceny wskazanej w kryterium drugim wyliczana jest na podstawie wzoru:
ocena_2 = 25 - 25 * (czas_realizacji - najkrótszy_czas_realizacji) / (najdłuższy_czas_realizacji - najkrótszy_czas_realizacji) [punktów]

Wysokość oceny wskazanej w kryterium trzecim wyliczana jest na podstawie wzoru:
ocena_3 = 25 * (okres_płatności - najkrótszy_okres_płatności) / (najdłuższy_okres_płatności - najkrótszy_okres_płatności) [punktów]

Wynikowa punktacja jest sumą trzech cząstkowych punktacji:
OCENA = ocena_1 + ocena_2 + ocena_3
Wygrywa oferta z najwyższą punktacją.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub opieki.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Venusti sp. z o.o. sp.k.

Adres

Ostrowskiego 9/509

53-238 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

666097529

NIP

6121861477

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 252