Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE TRANS_1_2018_BARI

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-10-2018

Numer ogłoszenia

9763

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu pt. „Bytomscy Transformersi – strażnicy kapitału społecznego”, numer wniosku WND-RPSL.0 9.01.03-24-0782/17-002, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020, działania 9.1. Aktywna integracja przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, zaprasza do składania ofert na realizację usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I: Diagnoza uczestników projektu – psycholog
CZĘŚĆ II: Diagnoza uczestników projektu – doradca zawodowy
CZĘŚĆ III - Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
CZĘŚĆ IV - Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy
CZĘŚĆ V - Job-coching

Miejsce i sposób składania ofert

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Rynek 19, 41-902 Bytom
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta dot. Projektu „Bytomscy Transformersi – strażnicy kapitału społecznego”
Nie otwierać przed terminem 8 października 2018 roku, do godz. 10.00”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Stankiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Diagnoza uczestników projektu – psycholog
CZĘŚĆ II: Diagnoza uczestników projektu – doradca zawodowy
CZĘŚĆ III - Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
CZĘŚĆ IV - Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy
CZĘŚĆ V - Job-coching

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu pt. „Bytomscy Transformersi – strażnicy kapitału społecznego”, numer wniosku WND-RPSL.0 9.01.03-24-0782/17-002, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020, działania 9.1. Aktywna integracja przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, zaprasza do składania ofert na realizację usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I: Diagnoza uczestników projektu – psycholog
CZĘŚĆ II: Diagnoza uczestników projektu – doradca zawodowy
CZĘŚĆ III - Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
CZĘŚĆ IV - Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy
CZĘŚĆ V - Job-coching

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CZĘŚĆ I: Diagnoza uczestników projektu – psycholog
CZĘŚĆ II: Diagnoza uczestników projektu – doradca zawodowy
CZĘŚĆ III - Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
CZĘŚĆ IV - Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy
CZĘŚĆ V - Job-coching

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zmówienia: 10.2018 – 04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Weryfikacja w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy.
b) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy.
c) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OCENA OFERTY ORAZ KRYTERIA WYBORU
1. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdej z 5 części zamówienia.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 wykonawcy lub kilku wykonawców. Do realizacji każdej części zostanie wybrany ten wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.
3. Kryteria oceny ofert zostały ustalone w sposób tożsamy dla każdej z części zamówienia.
4. Cena podlegająca ocenie to cena za 1 godzinę danej usługi, podlegającej ocenie w ramach danej części zamówienia.
5. Przez doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji usługi rozumie się liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych daną usługą, zrealizowaną przez Wykonawcę.
6. Podstawowe kryteria oceny ofert:
a) Cena - 30%,
b) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji usług - 30%,
c) Dostępność personelu Wykonawcy - 20%
d) Czas reakcji Wykonawcy - 20%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, wyliczoną wg następującej formuły:
K = A + B + C +D
gdzie:
A - Cena oferty
B - Doświadczenie w zakresie wykonywania usług
C – Dostępność personelu Wykonawcy
D – Czas reakcji Wykonawcy.
a) Kryterium - Cena - waga 30% (A)
Maksymalna liczba punktów za kryterium A wynosi 30 pkt., otrzyma ją oferent, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
A = (Amin: Aoc) x 30 pkt.
gdzie:
A - liczba punktów za kryterium cena
Amin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Aoc - cena oferty ocenianej
Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
b) Kryterium - Doświadczenie w zakresie wykonywania usługi ocenianej- waga 30% (B)
Komisja Oceny Ofert dokona oceny doświadczenia oferentów w zakresie ocenianych usług na podstawie informacji przekazanej w ofercie (załącznik nr 2). Maksymalna liczba punktów w kryterium B wynosi 30 pkt. Otrzyma ją oferta, która zdobędzie największą liczbę punków za doświadczenie Wykonawcy. Natomiast pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
B= (Boc: Bmax) x 30 pkt.
gdzie:
B - liczba punktów za kryterium doświadczenie wskazane w ofercie
Bmax - liczba świadczonych usług wykazana w najwyżej ocenionej ofercie
Boc - liczba świadczonych usług wykazanych w ofercie ocenianej
c) Kryterium – Dostępność personelu wykonawcy - waga 20% (C)
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:
Ocenia podlegała będzie liczba godzin dostępności personelu codziennie, także w soboty, niedziele i Święta, którą Wykonawca zadeklaruje w ofercie zapewnić przy realizacji przedmiotu zamówienia, a tym:
 0-5 godzin – 0 pkt,
 6-12 godzin – 10 pkt.
 13 godzin i więcej – 20 pkt.
UWAGA: Zamawiający dokona oceny w/w. kryterium na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie. Niespełnienie kryterium na etapie realizacji umowy skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% dotychczas wypłaconego wynagrodzenia brutto.
d) Kryterium – Czas reakcji Wykonawcy - waga 20% (B)
Zamawiający oceni informacje zawarte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do postępowania w poniższym zakresie i nada punkty zgodnie z poniższym zapisem:
Gotowość do ustalenia terminów zajęć z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:
 poniżej 4 godzin przed rozpoczęciem danej usługi – 20 pkt.,
 pomiędzy 5 a 12 godzin przed rozpoczęciem danej usługi – 10 pkt.,
 powyżej 12 godzin przed rozpoczęciem usługi – 0 pkt.
UWAGA: Zamawiający dokona oceny w/w. kryterium na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie. Niespełnienie kryterium na etapie realizacji umowy skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% dotychczas wypłaconego wynagrodzenia brutto.
7. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Cena brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy, zgodnie z przedmiotem zapytania.
8. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasady jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

Adres

Rynek 19/5

41-902 Bytom

śląskie , Bytom

NIP

6263012943

Numer naboru

RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17
Liczba wyświetleń: 209