Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja podłączenia generatorów topienia

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-10-2018

Numer ogłoszenia

9740

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08 października 2018 roku.
Oferty należy składać osobiście lub przesyłając pod adresem Zamawiającego SECO/WARWICK S.A. przy ulicy Zachodniej 76, 66-200 Świebodzin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta BK 9737”.
Oferty można przesyłać również na adres e-mail Ireneusz.Slawinski@secowarwick.com.
Liczy się czas wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ireneusz.Slawinski@secowarwick.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Sławiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48502384299

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja podłączenia generatorów topienia według rysunków/schematów Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na potrzeby realizacji projektu pod tytułem „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego” planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 „Projekty aplikacyjne” Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Modernizacja podłączenia generatorów topienia według rysunków/schematów Zamawiającego, które zostaną przekazane potencjalnemu Wykonawcy po podpisaniu "Porozumienia o zachowaniu w poufności informacji niejawnych"

Kod CPV

42390000-6

Nazwa kodu CPV

Części palników, palenisk lub pieców

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania Zamówienia od zawarcia umowy wykonania Zamówienia lub złożenia Zamówienia zgodny z wynikającym z oferty (max 30 dni)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
c) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty niespełniające wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym zostaną odrzucone.
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
f) Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
g) Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie z Zamawiającym "Porozumienia o zachowaniu w poufności informacji niejawnych" w celu udostępnienia rysunków technicznych detali dotyczących niniejszego postępowania.
h) Wykonawca wyrazi zgodę na ujęcie w umowie kar umownych.

Warunki zmiany umowy

Zastrzega się możliwość zmiany umowy wynikającą ze zmian projektowych i konstrukcyjnych zamawianych usług/dostaw. Zmiana taka wymaga formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie
- Oferty,
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wersja PL lub ENG) na przygotowanym załączniku,
- Kopii Porozumienia o zachowaniu w poufności informacji niejawnych.

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C+T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium "Cena" - Liczba punktów obliczana według wzoru (najniższa oferowana cena w postępowaniu / oferowana cena) w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku - 60% wagi.
T - punkty uzyskane w kryterium "Termin realizacji" - Liczba punktów obliczana według wzoru (najkrótszy oferowany termin realizacji / oferowany termin realizacji) w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku - 40% wagi.
Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami po otwarciu ofert.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Sobieskiego 8

66-200 Świebodzin

lubuskie , świebodziński

NIP

9270100756

Numer naboru

POIR.04.01.04-IP.01-00-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 163