Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja prac badawczo-rozwojowych na potrzeby uruchomienia innowacyjnej usługi umożliwiającej modelowanie wzajemnych reakcji rynku energii na działanie strony podażowej i popytowej.

Data publikacji: 27.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2018

Numer ogłoszenia

9692

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać do dnia: 27.10.2018, do godz. 24:00 (30 dni) w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub drogą mailową na adres katarzyna.greczycho@enspirion.pl
2) W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera o przyjęciu oferty w ramach wyznaczonego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na podany w punkcie powyżej.
3) W przypadku dostarczenia oferty drogą mailową, konieczne jest dostarczenie oryginału oferty w wersji papierowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia przesłania jej w formie mailowej
4) Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent.
5) Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
Dodatkowo:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
3) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
7) W celu ułatwienia zapoznania się z treścią oferty zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej połączone w sposób trwały.
8) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
9) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu: 01/POIR-1.1.1/VPP/2018”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Katarzyna.greczycho@enspirion.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) W sprawach formalnych, związanych z przygotowaniem oferty do niniejszego zamówienia Pani Katarzyna Greczycho (katarzyna.greczycho@enspirion.pl) 2) W sprawach technicznych dot. przedmiotu zamówienia Pan Piotr Chylmański (Piotr.chylmanski@enspirion.pl )

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) W sprawach formalnych, Katarzyna Greczycho 601-880-997 2) W sprawach technicznych, Piotr Chylmański 885-500-922

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu składanego w konkursie POIR 5/1.1.1/2018 „szybka ścieżka”. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez Zamawiającego innowacyjnej usługi umożliwiającej modelowanie wzajemnych reakcji rynku energii na działanie strony podażowej i popytowej.

Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w zakresie i terminach odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu.

Realizacja prac będzie się odbywała w II etapach:
a) ETAP I – Opracowanie modelu narzędzia informatycznego wspomagającego modelowanie wzajemnych reakcji rynku energii na działanie strony podażowej i popytowej (w ramach badań przemysłowych).
b) ETAP II – Budowa prototypu narzędzia informatycznego wspomagającego modelowanie wzajemnych reakcji rynku energii na działanie strony podażowej i popytowej (w ramach prac rozwojowych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie Zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac B+R, na potrzeby projektu składanego w konkursie POIR 5/1.1.1/2018 „szybka ścieżka”. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez Zamawiającego innowacyjnej usługi umożliwiającej modelowanie wzajemnych reakcji rynku energii na działanie strony podażowej i popytowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu składanego w konkursie POIR 5/1.1.1/2018 „szybka ścieżka”. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez Zamawiającego innowacyjnej usługi umożliwiającej modelowanie wzajemnych reakcji rynku energii na działanie strony podażowej i popytowej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

N/A

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia - nie dłuższy niż 24 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym wykonawca w swojej ofercie oszacuje przewidywany czas na realizację poszczególnych etapów

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

N/A

Wiedza i doświadczenie

1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają potencjał ludzki i techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
2) W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia.
b) Wykaz personelu, który będzie realizował powierzone prace B+R
c) W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia, opis dotychczasowego dorobku naukowego a w szczególności opis przeprowadzonych prac B+R dot. zakresu wymienionego w pkt III. 1 w o charakterze zbliżonym do niniejszego zamówienia, z okresu ostatnich 5 lat.
3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w opisie wykonawca wykaże, że posiada Personel, urządzenia i zaplecze techniczno-laboratoryjne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pomieszczenia badawcze przystosowane do prowadzenia tego typu usług,
4) Wykonawca może przy wykonywaniu zamówienia powoływać się na potencjał techniczny innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5) Zobowiązanie to powinno w szczególności zawierać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.

Potencjał techniczny

1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
2) W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia.
3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w opisie wykonawca wykaże, że posiada urządzenia i zaplecze techniczno-laboratoryjne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pomieszczenia badawcze przystosowane do prowadzenia tego typu usług,
4) Wykonawca może przy wykonywaniu zamówienia powoływać się na potencjał techniczny innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5) Zobowiązanie to powinno w szczególności zawierać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają potencjał osobowy umożliwiający realizację zamówienia.
2) W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) wykaz personelu, który będzie realizował powierzone prace B+R
3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w opisie wykonawca wykaże, że posiada Personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.

Dodatkowe warunki

Uwaga: Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym postępowaniu wykonawcę jest uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu oraz ewentualne otrzymanie zgody NCBiR na wybór wykonawcy. Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu w ramach konkursów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, bądź zgody na wybór wykonawcy, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 180 dni

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
a) Rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z w ramach konkursów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój (projekt nie uzyska dofinansowania);
b) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
c) Zmiana ceny (brutto) wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wypełnione i podpisane przez wykonawcę – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – wg załącznika nr 4.
5) Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia – wg załącznika nr 5.
6) Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych - załącznik nr 6.
7) Wykaz posiadanego doświadczenia w przedmiocie niniejszego zamówienia z okresu ostatnich 5 lat – załącznik nr 7.
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile z przedstawionych dokumentów rejestrowych nie wynika, że osoby te mają uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
• Cena – 80%;
• Sposób realizacji zamówienia – 20%.

b. Sposób oceny ofert:
a) Cena (C):
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

C = Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie * 80

b) Sposób realizacji zamówienia (R):
Zamawiający będzie oceniał sposób realizacji zamówienia na podstawie zaproponowanego przez wykonawcę zakresu prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz opisu sposobu realizacji prac, sporządzonego na podstawie pkt. III.3 lit. e, mając na uwadze, że zakres i sposób realizacji zadań ma decydujący wpływ na wynik projektu.

Ponadto Zamawiający będzie oceniał czy sposób realizacji projektu zapewni wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/ sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, np. poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
Oferta, która w ocenie zamawiającego w największym stopniu zapewnia uzyskanie zamierzonego celu projektu uzyska najwyższą liczbę punktów (20), pozostałe mniej, zgodnie z punktacją przydzieloną przez zespół oceniający.

c) Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów w pkt a, b: W = C + R. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
d) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Enspirion Sp. z o. o.

Adres

Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 888 88 00

NIP

5833117846

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-005/18

Inne źródła finansowania

N/A
Liczba wyświetleń: 390