Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim”.

Data publikacji: 26.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-05-2019

Numer ogłoszenia

9629

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmieniono termin składania ofert do 13.05.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Lipowa 21 Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.
2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
2.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
2.6. Kosztorys ofertowy.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Oferta na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim" . Nie otwierać przed 13.05.2019 r. godz. 10:00 oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
8. Oferta może zostać złożona osobiści, przez kuriera lub pocztę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

abklw@poczta.internetdsl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Śmilgiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

897672750

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- remont dachu z wymiana pokrycia na nowe z papy termozgrzewalnej
- remont balkonów
- docieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych płytami styropianowymi gr 15 cm , wykonanie tynku cienkowarstwowego .
- docieplenie stropu nad piwnicą -styropian 8 cm
- wymiana okien w częściach wspólnych (klatka schodowa), z nawiewnikami
- wymiana drzwi wejściowych do budynku na nowe aluminiowe
- modernizacja instalacji c.o- wymiana rur poziomych w piwnicy wraz z izolacją, montaż zaworów odcinających i równoważących, wymiana zaworów termostatycznych w lokalach i na klatkach schodowych, płukanie chemiczne instalacji, przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego instalacji przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych w
celu jej poprawnego działania.
- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na LED
- modernizacja instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie odnawialnego źródła energii w postaci panela fotowoltaicznego o mocy 260 W , jako dodatkowego źródła energii elektrycznej.
- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych budynku

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Inwestycja ma na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.

Uwaga: Przedmiary robót stanowią wyłącznie element pomocniczy do wyceny robót. Wykonawca zobowiązany
jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za
roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania, w cenie umownej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót pierwszeństwo mają zapisy projektu budowlanego
Należy się zapoznać ze szczegółowych wyliczeniem rodzaju i ilości robót znajdujących się w przedmiarze
Należy dokonać wizji lokalnej i zdobyte informacje wykorzystać do przygotowania oferty
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia , zdobytymi informacjami w
czasie wizji lokalnej , a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. Wykonawca ze środków
własnych zakupi i dostarczy na teren budowy wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy i rejestrowania wszystkich robót
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- organizację terenu budowy,
- opracowanie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- oznakowanie robót w czasie ich prowadzenia
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

Przedmiot zamówienia

- ocieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralna gr 25 cm metodą wdmuchiwania
- remont elewacji - docieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych płytami styropianowymi gr 15 cm , wykonanie tynku typu baranek 2 mm cienkowarstwowego barwionego w masie , wykonanie boniowania , ułożenie płyt ceramicznych nad wejściami do klatek schodowych o fakturze drewna , cokół styropian 12 cm obłożony cegłą klinkierową - zgodnie z projektem.
- docieplenie stropu nad piwnicą - styropian 8 cm
- wymiana okien w częściach wspólnych (klatki schodowe) na nowe z nawiewnikami
- wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych na nowe aluminiowe energooszczędne
- modernizacja instalacji c.o- wymiana rur poziomych w piwnicy wraz z izolacją, montaż zaworów odcinających i równoważących, wymiana zaworów termostatycznych w lokalach i na klatkach schodowych, płukanie chemiczne instalacji, przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego instalacji przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych w
celu jej poprawnego działania.
- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na LED
- modernizacja instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie odnawialnego źródła energii w postaci panela fotowoltaicznego o mocy 260 W , jako dodatkowego źródła energii elektrycznej.
- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych ( fundamentowych)
- remont podestów przed wejściami do budynków wraz z izolacją , położenie płytek ceramicznych
- wymiana opaski na nowa z kostki granitowej w kolorze szarym gr 6 cm i szer 60 cm
- wymiana obróbek blacharskich( rynny i rury spustowe, obróbki attyk, parapety okienne) z blachy powlekanej
- montaż zadaszeń z płyt akrylowych
- remont kominów ponad dachem uzupełnienie tynków i malowanie
- remont dachu- wymiana pokrycia na nowe z papy termozgrzewalnej
- wymiana instalacji odgromowej
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, przedmiarze robót oraz audycie energetycznym, które znajdują się na stronie internetowej http://abklw.pl/index.php/bip .

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Remont klatek schodowych w zakresie: szpachlowania, malowania , wymiany WLZ- przedmiar remontu klatek schodowych jako załącznik

Harmonogram realizacji zamówienia

30.07.2020r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli :
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (kontrakt, zadanie) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Przez „robotę budowlaną (kontrakt, zadanie) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia” Zamawiający rozumie zadanie polegające na termomodernizacji (docieplenie budynku i wymianę
stolarki okiennej w ramach jednego zadania) lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, obiekt o
kubaturze minimum 2000 m3 oraz z załączy dowody że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Potencjał techniczny

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie
dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
- kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, posiadającym
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
- kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnie stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia
- kierownikiem robót w branży sanitarnej posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00
PLN ( trzysta tysięcy zł.)

Dodatkowe warunki

Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie dofinansowania z RPO Województwa Warmia-Mazury na lata 2014-2020

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w następstwie przeprowadzonego zapytania ofertowego, w zakresie:
1.1. Terminu realizacji umowy,
1.2. Harmonogramu realizacji umowy i sposobu jego ustalania.
2. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony formularz ofertowy.
podpisane oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
wypełniony wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie
wypełniony wykaz osób wraz z uprawnieniami
kosztorys ofertowy
zaakceptowany projekt umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi:
2.1. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
2.2. ogrodzenie terenu robót,
2.3. koszty organizacji placu budowy
2.4. zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,
2.6. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
2.7. dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2.8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
2.9. koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :

Cena – 80 %
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę
gdzie:
CN – najniższa zaoferowana Cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.

Okres gwarancji – 10 %.

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi min. 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
- min. 3 lata gwarancji – 0 punktów,
- min. 4 lata gwarancji – 5 punktów,
- min. 5 lata gwarancji i więcej – 10 punktów.

Czas wykonania - 10 %.
G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego terminu wykonania zamówienia zastrzegając, iż maksymalny termin wykonania wynosi ……….. dnia od podpisania umowy, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
- skrócenie o 30 dni – 0 punktów,
- skrócenie o 60 dni – 5 punktów,
- skrócenie o 90 dni i więcej – 10 punktów.

Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta w ramach okreslonych powyzej kryteriów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie z załącznikami,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę;
d. zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
e. wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
f. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa Kasprowicza 9-11

Adres

Kasprowicza 9-11

11-100 Lidzbark Warmiński

warmińsko-mazurskie , lidzbarski

Numer telefonu

897672750

Fax

897672750

NIP

7431763321

Numer naboru

RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BUD-REM" Piotr Owsiany
ul. Warszawska 23/1; 11-100 Lidzbark Warmiński
data wpłynięcia oferty : 13.05.2019 godz. 9:45

Termomodernizacja : 800.994,09 zł brutto
Roboty brukarskie: 17.269,51 zł brutto
Remont klatek schodowych: 108.486,09 zł brutto
Liczba wyświetleń: 615