Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonania usługi doradczej w zakresie przeprowadzania wstępnego audytu, mającego na celu zweryfkowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprwoadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Data publikacji: 26.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2018

Numer ogłoszenia

9614

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 5.10.2018 do godz 16.00 roku do siedziby Zamawiającego (Rakowiecka 34/2, 02-532 Warszawa) w wersji papierowej (liczy się termin fizycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: bhe@hs-system.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bhe@hs-system.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Herodecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513935069

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego (Wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego (Wnioskodawcy) pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego produktu wiodącego grupy kapitałowej Zamawiającego (Wnioskodawcy) tj. samoobsługowe myjnie samochodowe typu jet-wash.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Miszewko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach wymagań konkursu POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18 zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców, k który to konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowania (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego (Wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Potencjał Zamawiającego ( Wnioskodawcy) należy rozumieć jako posiadanie przez Zamawiającego określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego (wnioskodawcy) profesjonalnego procesu finansowego.

Audyt powinien uwzględniać następujące elementy:
1. Działalność firmy i cele strategiczne;
2. Opis produktu będącego przedmiotem projektu (cechy, funkcjonalności, przeznaczenie);
3. Analiza otoczenia rynkowego (pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego proejktu wzroczniego)
4. Analiza oferty produktowej
5. Analiza potencjału organizacyjnego;
6. Analiza potencjału technologicznego;
7. Analiza potencjału infrastrukturalnego;
8. Analiza potencjału finansowego;
9 Wnioski i Rekomendacje.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert : 5.10.2018
Termin wyboru ofert: 9.10.2018
Publikacja protokołu z wyboru oferty 9.10.2018
Termin realizacji zamówienia - do 23.10.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie do Zamawiającego oferty zawierającej wszystkie opisywane w przedmiocie zamówienia informacje oraz danych umożliwiających ocenę oferty wg przyjętych kryteriów, w nieprzekraczalnym terminie określonym w zapytaniu;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego bez podania przyczyny; - Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobec Stron;
- Wykluczone jest składanie ofert częściowych;
- Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty netto; waga: 80%; sposób przyznawania punktów: ocena na podstawie złożonej oferty C = najniższa cena neto/cena badanej oferty netto x 100 pkt
2. Termin realizacji zamówienia; waga 20%, sposób przyznawania punktów: ocena na podstawie złożonej oferty
T = najkrótszy termin realizacji zamówienia / termin realizacji zamówienia badanej oferty x 100pkt
Termin realizacji zamówienia liczony będzie w tygodniach od dnia następującego po ostatnim dniu przewidzianym na składanie oferty, tj. od dnia 23.10.2018 włącznie.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium i dodanedosiebie.P=Cx80%+Tx20%
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane (osobowo i kapitałowo) z Zamawiającym (Wnioskodawcą).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Hydropress Spółka Europejska

Adres

Rakowiecka 34/2

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5223034398

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 400