Strona główna
Logo unii europejskiej

Asystent ds. Zdrowienia i Wsparcia

Data publikacji: 19.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018

Numer ogłoszenia

9302

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, w Kancelarii. Dziennik Podawczy (pokój nr 31 blok A), w terminie do dnia 01.10.2018 r. do godz. 10:00
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert odbędzie się w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. w dniu 01.10.2018 r. o godz. 11:00 w Dziale Funduszy Unijnych i Badawczo Rozwojowych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności informacje z otwarcia ofert. Po otwarciu ofert Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców/osoby które będą realizowały przedmiot zamówienia, na indywidualne spotkania. Celem spotkania będzie przeprowadzenie rozmów w oparciu o które komisja dokona oceny Wykonawcy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. 11.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

u.manista@brodnowski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Manista

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

517198910

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości min. 20 godzin w miesiącu i nie więcej niż 40 godzin w miesiącu - w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie osób na stanowisko Asystenta ds. Zdrowienia i Wsparcia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie
i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości min. 20 godzin w miesiącu i nie więcej niż 40 godzin w miesiącu - w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia
i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.”
Zamawiający udzieli zamówienia 2-4 osobom (każda osoba min. 20 godzin max. 40 godzin w miesiącu). Podstawowe obowiązki:
1) ścisła współpraca z Doradcami ds. zdrowienia i wsparcia w zakresie wspierania uczestników projektu,
2) indywidualne wspomaganie procesu zdrowienia uczestników projektu,
3) motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizację Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia,
4) dzielenie się doświadczeniami z korzystania z medycznych i niemedycznych programów wsparcia,
5) konsultacje dla członków rodzin uczestników projektu,
6) zaangażowanie w pełnione zadania oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, sumienność, dyskrecja.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:
od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: P(Ci) = (Cmin / Ci) x 60 pkt
Gdzie :
P(Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”, Cmin –najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert,
Ci – cena brutto oferty badanej.
Kryterium nr 2 - Kompetencje 40 pkt, z czego:
- 10 pkt komunikatywność (komisja przyznaje od 0 do 10 pkt)
- 30 pkt koncepcja wychodzenia z kryzysu (komisja przyznaje od 0 do 30 pkt)
Komisja przyzna punkty podczas spotkań z osobami, które będą realizowały przedmiot zamówienia. Członkowie komisji ocenią powyższe na podstawie odpowiedzi na zadawane przez Komisję pytania.
Każda oferta otrzyma ilość punktów, będącą sumą punktów w obydwu kryteriach.
Zamawiający udzieli zamówienia czterem osobom, których oferty otrzymają największą ilość punktów (cztery pierwsze w rankingu), pod warunkiem, że wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze ofert zamieści na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności informację o wyborze, a także poinformuje o dokonanych czynnościach Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.

Adres

Ul. Ludwika Kondratowicza 8

03-242 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5242688913

Numer naboru

POWR.04.01.00-IZ.00-00-010/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Monika Federowicz oferta wpłynęła 01.10. 2018 godz. 8:15, 40 zł za 1 h pracy, łącznie cena 43200 zł
Dagmara Dulęba oferta wpłynęła 01.10. 2018 godz. 8:15, 40 zł za 1 h pracy, łącznie cena 43200 zł
Liczba wyświetleń: 660