Strona główna
Logo unii europejskiej

Linia technologiczna do produkcji opakowań na bazie folii wielowarstwowej składająca się z 5 urządzeń składowych

Data publikacji: 14.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2018

Numer ogłoszenia

9122

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy: Lester Productions
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 82-500 Kwidzyn, ul Długa 44
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: lukasz@lester-kwidzyn.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz@lester-kwidzyn.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Szmagliński, Robert Stosik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 141 030, 669 684 170

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nr 1 – Urządzenie do homogenizacji tworzywa
Nr 2 - Układ plastyfikujący wraz z głowicą
Nr 3 – Urządzenie do napylania środka antypoślizgowego:
Nr 4 - Rama maszyny wraz z koszem kalibrującym
Nr 5 – Nawijarka dolna wraz z oprzyrządowaniem maszyny
Nr 6 - Montaż wraz z uruchomieniem urządzenia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ponadto, urządzenia winny być dopuszczone do obrotu, a także stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.Szczegółowy opis, wymagania oraz specyfikacja urządzeń znajduje się w dołączonym zapytaniu ofertowym jako załącznik pdf. Dodatkowe informacje zostaną udzielone w ustalonej formie po wcześniejszym kontakcie z potencjalnym oferentem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński Miejscowość: Kwidzyń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Linia technologiczna do produkcji opakowań na bazie folii wielowarstwowej składająca się z 5 urządzeń składowych oraz ich montażu.

Przedmiot zamówienia

Nr 1 – Urządzenie do homogenizacji tworzywa:
 System grawimetryczny typu BATCH do koekstruzji folii 3 warstwowej
Nr 2 - Układ plastyfikujący wraz z głowicą – powinien zawierać co najmniej następujące parametry techniczne
 Głowicę do koekstruzji folii 3-warstwowej z I.B.C.  Grzałki pierścieniowe i termopary
 Ekstrudery jednoślimakowe doprowadzające materiał do głowicy
 Dwa ekstrudery jednoślimakowe Ø55 L/D30 ( Warstwy A-C)
 Cylinder bimetaliczny z czterema strefami grzewczymi
 Temperatura sterowana cyfrowo niezależnie dla każdej strefy
 Promiennik podczerwieni
 Ślimak ze stali Colmonoy 56 z przeznaczeniem do produkcji folii LDPE
 Reduktor prędkości z pompą olejową oraz wymiennikiem ciepła
 Silnik 60kW sterowany elektronicznie
 Zmieniacz filtrów, sterowany ręcznie ze wspomaganiem hydraulicznym
 Ekstruder jednoślimakowy Ø70 L/D30
 Cylinder bimetaliczny z czterema strefami grzewczymi
 Temperatura sterowana cyfrowo niezależnie dla każdej strefy
 Promiennik podczerwieni
 Ślimak ze stali Colmonoy 56 z przeznaczeniem do produkcji folii LDPE
 Reduktor prędkości z pompą olejową oraz wymiennikiem ciepła
 Silnik 60kW sterowany elektronicznie
 Zmieniacz filtrów, sterowany ręcznie ze wspomaganiem hydraulicznym
 Panel kontrolny z monitorem dotykowym
 Panel zawiera wszystkie niezbędne przyrządy, w tym: do kontroli temperatury, amperomierze i woltomierze do pomiaru napięcia i natężenia prądu stref grzewczych, przyrządy do niezależnej kontroli temperatury, komplet przyrządów do sterowania silnikami wraz z amperomierzami i wyświetlaczami prędkości oraz pozostałe urządzenia do sterowania linią.
 Modem do zdalnej obsługi serwisowej.
 Trzy czujniki ciśnienia DYNISCO do pomiaru temperatury i ciśnienia plastyfikatu.
 System automatycznej kontroli i regulacji grubości z pojemnościową głowicą pomiarową obracającą się wokół „balonu”
 Możliwość pomiaru grubości folii w czasie rzeczywistym
 Podwójny pierścień chłodzący PRO-CON DUO z regulacją dystansu
 wyposażony w wkład i ustnik do foli LDPE Ø150mm
 ustnik Ø250mm
 Wentylator o mocy 22kW oraz zmiennej prędkości
 Wyposażony w napęd z inwerterem do zasilania pierścienia chłodzącego
 Automatyczny system ultradźwiękowy współpracujący z I.B.C.
 Wyposażony w cztery czujniki do pomiaru średnicy „balonu” zsynchronizowany z systemem prowadzenia wstęgi.
 Wentylator nadmuchowy 7,5kW o zmiennej prędkości (z inwerterem) do I.B.C.
 Wentylator wyciągowy 7,5kW o zmiennej prędkości (z inwerterem) do I.B.C.
Nr 3 – Urządzenie do napylania środka antypoślizgowego:
 - Komora podgrzewająca materiał napylający
 - Przewód wysokociśnieniowy do transportu napylaneg środka
 - Urządzenie umożliwiające transport środka napylającego (pompa)
 - Wymienne dysze umożliwiające regulację strumienia napylanej substancji.
 - Rama pozwalająca zamontować całe urządzenie na maszynie.
Nr 4: Rama maszyny wraz z koszem kalibrującym:
 Konstrukcja wieży o wysokości 8m
 Konstrukcja sprowadzająca folię wyposażona w sześć luźnych wałków o szerokości 1400mm z kontrolą naprężenia wstęgi
 Kosz kalibrujący dla foli o obwodzie 5200mm ,z rolkami
 Odciąg obrotowy zamontowany na szczycie konstrukcji wieży
 System automatycznego prowadzenia wstęgi
 Elektroniczny aktywator folii 1400mm
Nr 5 – Nawijarka dolna wraz z oprzyrządowaniem maszyny:
 Szerokość użytkowa 1300mm (wałki 1400mm). Konfiguracja typu Back to Back z pomostem centralnym
 Sekcja wejściowa
 Sekcja nawijająca 1 i 2
Nr 6- Montaż wraz z uruchomieniem urządzenia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ponadto, urządzenia winny być dopuszczone do obrotu, a także stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.Szczegółowy opis, wymagania oraz specyfikacja urządzeń znajduje się w dołączonym zapytaniu ofertowym nr 1 jako załącznik pdf. Dodatkowe informacje zostaną udzielone w ustalonej formie po wcześniejszym kontakcie z potencjalnym oferentem.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia): do 31 lipca 2019r. godz. 16.00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Jeżeli oferta zostanie przygotowana w języku innym niż polski, oferent/dostawca winien przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego (w tym możliwość zmiany maksymalnego terminu realizacji zamówienia, zmiana terminu płatności), w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
4) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej gdy jego oferta zostanie w wybrana.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
3. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN(podana w PLN lub walucie obcej*) będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
x 100 x
Cr
C min — cena minimalna w zbiorze
C r — cena oferty rozpatrywanej
A n — liczba punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja na maszynę będą przyznawane wg następującej formuły:
Gwarancja poniżej 12 miesięcy —0 pkt.
Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 23 miesięcy włącznie — 5 pkt.
Gwarancja powyżej 23 miesięcy — 10 pkt.

Punkty z oceny kryterium a) — b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
W przypadku, gdy rozpatrywane oferty otrzymają taką samą liczbę punktów (jako sumę punktów ze wszystkich kryteriów), zastosowanie będzie miało kryterium rozstrzygające. Wybrana zostanie oferta korzystniejsza pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, tj. mniejsze zużycie energii.

Zamawiający upubliczni wynik postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O.

Adres

Długa 44

82-500 Kwidzyń

pomorskie , kwidzyński

Numer telefonu

552792151

Fax

552792151

NIP

5811957349

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N42/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Linii technologicznej do produkcji opakowań na bazie folii wielowarstwowej składającej się z 5 urządzeń składowych”:
Italexpol Export- import, Ul. Modrzewiowa 6, 09-520 Grabina 12.10.2018 godz.11:58 - osobiście w siedzibie firmy cena: 8 820 000 PLN
Liczba wyświetleń: 626