Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

Data publikacji: 13.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2018

Numer ogłoszenia

9077

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający udzielił wyjaśnień treści zapytania - patrz załącznik.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty z ceną należy składać do 21.09.2018 r. do godziny 12.00, w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu, albo przesłać drogą elektroniczną na adres: zampub@mzk.torun.pl, (oferta mailowa powinna być skanowana z oryginalnym podpisem upoważnionego przedstawiciela oferenta), z dopiskiem: „Karta informacyjna przedsięwzięcia – autobusy zeroemisyjne”.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampub@mzk.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Alfut, Mikołaj Stefański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 6555200 wew. 83, 56 622 55 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” aplikującego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach [konkurs został ogłoszony w czerwcu 2018 r.] wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do utworu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” aplikującego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach [konkurs został ogłoszony w czerwcu 2018 r.] wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do utworu.
2. Projekt obejmuje:
1) zakup autobusów elektrycznych klasy MAXI: 10 szt.;
2) zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie
i uruchomienie niezbędnej infrastruktury do ładowania autobusów:
a) zajezdnia autobusowa: 5 szt. ładowarek wolnego ładowania;
b) na terenie miasta Torunia: 6 szt. ładowarek szybkiego ładowania w 3 punktach (po dwie na punkt).
Przewiduje się, że autobusy elektryczne obsługiwać będą linie autobusowe o nr 34, 27 i 31. Punkty szybkiego ładowania będą zlokalizowane na pętlach: „Wrzosy I” (linie 27 i 31) oraz „Olimpijska” (linia 34) a także na zajezdni autobusowej.
3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 71). Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy.
4. Opracowanie należy wykonać w formie:
1) papierowej – 4 egzemplarze;
2) elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc – 4 egzemplarze na płycie CD/DVD.
5. W ramach przedmiotu umowy i ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnych uzupełnień dokumentacji w przypadku uwag zgłoszonych przez RDOŚ na etapie postępowania administracyjnego. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, dokona uzupełnień i korekty w przedmiocie umowy w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty przedstawienia pisemnych uwag Zamawiającego lub RDOŚ. Jeżeli Wykonawca nie dokona uzupełnień i korekt, Zamawiający będzie miał prawo zlecić poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi. Koszt tego zlecenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kod CPV

71313440-1

Nazwa kodu CPV

Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin na wykonanie zamówienia w przypadku jego udzielenia: do 15 dni od dnia przekazania materiałów wyjściowych.
Materiały wyjściowe Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy na podstawie protokołu przekazania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Za Wykonawcę spełniającego ten warunek zostanie uznany Wykonawca, który wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie karty informacyjne przedsięwzięcia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100%.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Miasta Toruń Reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Adres

Konstytucji 3 Maja 40C

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

0566508562

NIP

8790001014

Numer naboru

POIS.06.01.00-IP.03-00-051/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Podmiot Upoważniony do ponoszenia wydatków
ul. Sienkiewicza 24/26, 87 – 100 Toruń
tel./ fax 0-56 622, 55 02/ 0-56 655 53 39
e-mail: zaklad@mzk.torun.pl
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44 953 000,00 zł - opłacony w całości
NIP: 879–017–72–33, REGON: 341227892
Numer rachunku bankowego: 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HEKO Halina Karmolińska-Słotkowska
ul. Jugosłowiańska 41
60-301 Poznań
Data wpływu oferty: 21.09.2018 godz.: 9:46 .
Cena netto: 2.845,53 zł / Cena brutto: 3.500,00 zł .
Liczba wyświetleń: 502