Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa polegająca na stworzeniu narzędzia informatycznego do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia

Data publikacji: 13.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

9056

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta (na formularzu oferty - zał. 1 wraz z załącznikami do formularza oferty) powinna być przesłana w formie podpisanego skanu dokumentu do dnia 20 września 2018 r. do godz. 23:59 na adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu: office@pcamc-cert.pl , lub dostarczona pocztą lub kurierem (decyduje data wpłynięcia oferty do Biura Zamawiającego) lub też dostarczona osobiście na adres: Centrum Certyfikacji PCAMC CERT Spółka z o.o. ul. Długa 1-3 , 41 – 506 Chorzów.
2. W przypadku wyboru formy papierowej należy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe pn. „System do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD”
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 10:00, a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą upublicznienia niniejszego Zapytania ofertowego, a także poprzez wysłanie stosownej informacji do wszystkich Wykonawców drogą mailową w terminie do 3 dni po otwarciu ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@pcamc-cert.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Zając

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507416725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa polegająca na stworzeniu narzędzia informatycznego do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa polegająca na stworzeniu narzędzia informatycznego do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa (Kod CPV 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze) polegająca na stworzeniu narzędzia informatycznego do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia.
Narzędzie powinno realizować co najmniej następujące funkcje:
1) Wspomaganie oceny skutków biznesowych dla procesów realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia (BIA – Business Impact Analysis), wspomaganie oceny krytyczności tych procesów,
2) Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA),
3) Prowadzenie szczegółowej analizy ryzyka dla procesów krytycznych pozwalającej ocenić przyczyny naruszenia ciągłości procesów krytycznych i na tej podstawie dokonać identyfikacji środków zaradczych, w tym planów ciągłości działania,
4) Rejestrację incydentów naruszających ciągłość procesów oraz propozycje działań korygujących,
5) Repozytorium dokumentacji dotyczącej planowania ciągłości działania,
6) Motywowania personelu w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa.

Narzędzie musi zawierać predefiniowane listy procesów zagrożeń, podatności. Powinno mieć wbudowane konfigurowalne mechanizmy do ilościowej oceny krytyczności procesów i wielkości ryzyka. Repozytorium powinno zawierać szablony podstawowych dokumentów dotyczących zarządzania ciągłością działania.
Podstawowe etapy prac badawczo-rozwojowych:
1) Opracowanie szczegółowych wymagań do narzędzia,
2) Projekt i jego implementacja
3) Walidacja (na podstawie danych pozyskanych od zamawiającego).
4) Włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu/usługi.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.12.2018 do 31.05.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:
1) podstawową jednostką organizacyjną uczelni w rozumieniu statutu uczelni;
2) jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
3) instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
4) międzynarodowym instytutem naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polską Akademią Umiejętności;
6) Inną jednostką organizacyjną niewymienioną w pkt 1-5, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; Posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, zawartego w załączniku nr 2 do formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia. Przez wiedzę i doświadczenie rozumie się zrealizowanie przynajmniej 2 prac badawczo-rozwojowych w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu w obszarze tematycznym zbliżonym do zakresu przedmiotu zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, zawartego w załączniku nr 2 do formularza oferty.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym zakresie, tj. wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie badań przemysłowych
i prac rozwojowych.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kadrą naukową i/lub kadrą badawczo -rozwojową gwarantującą przygotowanie dokumentacji naukowej
i przeprowadzenie badań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca, złoży stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 do formularza oferty.

Dodatkowe warunki

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert wezwie Wykonawcę, który uzyskał największą ilość punktów do zawarcia umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który wygra postępowanie.
5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty
w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn
6. Zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu PO IR 2.3.2 „Bony na innowacje” autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą przejść na własność Zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac, co zostanie ujęte w umowie z Wykonawcą.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych osiągnięciem celu przedsięwzięcia zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
8. Warunki płatności za usługi będące przedmiotem zamówienia zostaną ustalone na etapie sporządzania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
9. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania emailem oraz upubliczni stosowną informację zgodnie z wymogami.

Warunki zmiany umowy

Treść umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Wykonawcą jest kształtowana autonomią woli Stron, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w punkcie IX.7. Umowa zawarta po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, będzie umową warunkową pod warunkiem (zawieszającym) uzyskania dofinansowania na realizację projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Szczegółowa specyfikacja kosztów (zał. nr 1 do Formularza oferty)
3. Oświadczenia x 5 (zał. nr 2 do Formularza oferty).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt):
• Cena – maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych Wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
Liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena = (𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 / 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑤 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑎𝑡𝑟𝑦𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒) x 80
• Jakość – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia (0 pkt lub 20 pkt)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów.
3. Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4. W przypadku jednakowych ofert cenowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Centrum Certyfikacji PCAMC CERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Długa 1-3

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

507416725

NIP

6341911875

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice,
ul. Leopolda 31
data wpłynięcia oferty: 20.09.2018 r.
cena oferty: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) plus należny podatek VAT
Liczba wyświetleń: 228