Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa dla 75 dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wałbrzychu

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2018

Numer ogłoszenia

7956

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 23.08.2018 r. do godziny 11:00 w siedzibie Partnera Zamawiającego tj.– Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Sekretariat (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Partnera Zamawiającego).
Termin wyboru ofert ustalono na 23.08.2018r. na godz. 12:00 w siedzibie Partnera Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
Zamówienie nr ZO/1/VIII/2018 w ramach projektu ,Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Piątkę – 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mariola@fee.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Hoppe

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748492133

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa polegająca na całodziennym zróżnicowanym posiłku w formie:
- śniadania łącznie do 75 sztuk/ dziennie
- obiad łącznie do 75 sztuk/ dziennie
- podwieczorek łącznie do 75 sztuk / dziennie
5 dni w tygodniu w okresie od 3 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku
Miejsce dostawy – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 12

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 75 dzieci w wieku przedszkolnym

Przedmiot zamówienia

Usługa cateringowa polegająca na całodziennym zróżnicowanym posiłku w formie:
- śniadania łącznie do 75 sztuk/ dziennie
- obiad łącznie do 75 sztuk/ dziennie
- podwieczorek łącznie do 75 sztuk / dziennie
5 dni w tygodniu w okresie od 3 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku
Miejsce dostawy – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 12

Dodatkowe informacje:
- posiłki dostarczane będą własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek,
- jadłospis układany będzie przez wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany zamawiającemu do zatwierdzenia 5 dni przed okresem jego obowiązywania,
- Zamawiający ma prawo dokonania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę,
- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecanego przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku 3-5 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów,
- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego,
- Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczone posiłki,
- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają się zajęcia w przedszkolu tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym miesięcznej przerwy wakacyjnej). Wykonawca zostanie poinformowany o konkretnych datach telefonicznie i pisemnie co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wolnym,

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

5520000-1, 55520000-1

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią ogłoszenia. Szczegółowo doprecyzowany podczas podpisywania umowy z wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Kupujący dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego w przypadku:
1. Konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,
2. Konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
3. Konieczności zmiany miejsca realizacji zamówienia na inne wskazane przez Zamawiającego miejsce, jeśli konieczność ta nastąpiła wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
4. Zamiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania, załączniki wskazane w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych zgodnie z celem zamówienia oraz przeznaczeniem przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny:
1. Cena: 80%
Wartość najniższej oferty x 100% x 80 pkt = liczba uzyskanych punktów
----------------------------------- w przedmiotowym kryterium
Wartość badana oferty
2. Aspekty społeczne: 20%
W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał liczbę osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., poz. 721 z późnz.zm), wg następującej punktacji:
• 2 i więcej osób – 20 pkt
• 1 osoba – 10 pkt
• 0 osób – 0 pkt
W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień składania ofert. W przypadku nie złożenia tego oświadczenia Zamawiający nie wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.
W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej j.w. Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych przewidzianych we wzorze umowy.
Zamawiający zastrzega, iż w terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże zgodnie z deklaracją zatrudnienia osoby niepełnosprawnej tj:
• Orzeczenia o niepełnosprawności,
• Umowę o pracę wraz z zakresem obowiązków jakie osoba niepełnosprawna będzie pełnić przy realizacji przedmiotu zamówienia,
• Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez daną osobę niepełnosprawną
Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu będzie skutkować zastosowaniem przez zamawiającego kar umownych przewidzianych w umowie.
Ocena końcowa dokonana będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny w kryterium: „cena”, aspekty społeczne”. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania
Maksymalnie można otrzymać 100 punktów

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu

Adres

Limanowskiego 12/-

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748463309

Fax

748463309

NIP

8863005728

Numer naboru

RPDS.10.01.04-IZ.00-02-277/17

Inne źródła finansowania

środki prywatne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PARTY SERWIS ,,CENTRUM” Zasada Jacek Ul. Karkonoska 16, 58 – 305 Wałbrzych 23.08.2018 godz. 10.15
Liczba wyświetleń: 130