Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza)

Data publikacji: 08.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

7706

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
Poczty, kurierem lub osobiście
- Adres siedziby:
ABC-Medi Sp. z o.o.
Ul. Leszka Czarnego 13/50
97-500 Radomsko
- Poczta elektroniczna: biuro@abc-medi.pl
2. Oferty należy składać do dnia: 16.08.2018r.
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wybór oferenta nastąpi w dniu: 17.08.2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@abc-medi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Łuszczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 71 09 02

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o którym mowa w projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Radomsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).
Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o którym mowa w projekcie.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: do 27.08.2018.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego tj. minimum jeden członek zespołu audytującego posiada jedno z następujących uprawnień:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dni u wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Powyższe należy udokumentować załączając odpowiedni dokument potwierdzający fakt posiadania uprawnień.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta ta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do wielkości oferowanej, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ABC-MEDI Sp. z o.o.

Adres

Leszka Czarnego 13/50

97-500 Radomsko

łódzkie , radomszczański

Numer telefonu

+48 793 71 09 02

Fax

n/d

NIP

7722414565

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Interlogic Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 16g, Świętochłowice 41-600
data wpłynięcia: 14.08.2018
cena: 5.000 zł netto
Liczba wyświetleń: 484