Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych wspierających wdrożenie innowacji – samozagęszczalnego betonu SCC z wykorzystaniem popiołów lotnych wapiennych w Spółce BEST s.c.

Data publikacji: 07.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

7659

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mailowy: bestw@interia.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nw. treści:

„Oferta na realizację proinnowacyjnych usług doradczych dla Zakładu Budowlano-Usługowego BEST s.c.”

2) W przypadku, gdy Oferent nie ma możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza złożenie wersji papierowej, przy czym należy dostarczyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację proinnowacyjnych usług doradczych dla Zakładu Budowlano-Usługowego BEST s.c.” do siedziby Zamawiającego, pod adresem ul. Inowłodzka 30, 26-300 Opoczno. Pozostałe zasady podpisywania i składania oferty obowiązują tak, jak dla wersji elektronicznej.
3) Każda zapisana strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę
i ponumerowana kolejnymi stronami.
4) Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać w formie skanu dokumentów, uprzednio podpisanych
i zaparafowanych przez osoby do tego upoważnione, które widnieją w KRS/CEIDG lub innym dokumencie zaświadczającym o ich umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedkładających pełnomocnictwo.
5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę umocowaną w odpowiednim rejestrze lub pełnomocnika, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
6) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne oświadczenie przed terminem składania ofert. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie zostaną rozpatrzone.
7) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania ofertowego poprzez złożenie stosownego powiadomienia w formie elektronicznej.
8) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
9) Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie w wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
10) Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
11) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji Zapytania Ofertowego, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania.
12) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
13) Rozliczenia między Zamawiającym, a wybrany Oferentem prowadzone będą tylko w polskich złotych.
14) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bestw@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Leśniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 755 25 64

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych ze wsparciem wdrożenia innowacji – samozagęszczalnego betonu SCC (ang. Self Compacting Concrete) z wykorzystaniem wtórnego surowca, jakim jest popiół lotny wapienny.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zakupionych proinnowacyjnych usług doradczych obejmujących wsparcie wdrożenia innowacji produktowej – samozagęszczalnego betonu SCC (ang. Self Compacting Concrete) z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych ze wsparciem wdrożenia innowacji – samozagęszczalnego betonu SCC (ang. Self Compacting Concrete) z wykorzystaniem wtórnego surowca, jakim jest popiół lotny wapienny.
Spółka Zakład Budowlano-Usługowy BEST s.c. prowadzi działalność związaną z produkcją i dystrybucją mieszanek betonowych na potrzeby inwestycji budowlanych.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił zakupić niżej wymienione proinnowacyjne usługi doradcze wspierające wdrożenie zaplanowanej innowacji w ramach działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Proinnowacyjne usługi doradcze wg Regulaminu konkursu:
1) analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
2) uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
3) przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
4) identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja;
5) poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
6) pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
7) pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
8) doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
9) analiza ryzyka wdrożenia innowacji;
10) doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
11) doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
12) monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji;
13) analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
14) doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
15) opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji;
16) doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
17) pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

Kod CPV

73220000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja proinnowacyjnych usług doradczych związanych ze wsparciem wdrożenia innowacji produktowej została zaplanowana na cały okres trwania projektu (tj. od momentu podpisania umowy przez 25 miesięcy, tj. maksymalny okres realizacji usług).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Akredytacja Ministra Rozwoju ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący akredytowanymi lub zgłoszonymi do akredytacji ośrodkami innowacji. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające akredytację IOB albo zgłoszenie do akredytacji IOB (potwierdzenie wpływu do Ministerstwa Rozwoju). Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych w pkt. IV.2. niniejszego zapytania ofertowego. Usługa może być świadczona przez IOB, które zostaną akredytowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Zgłoszenie IOB do akredytacji musi nastąpić nie później niż w dniu potwierdzenia złożenia Wniosku o dofinansowanie, zgodnie z regulaminem konkursu Działanie 2.3.1 POIR dostępnym na stronie http://poir.parp.gov.pl/.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem w zakresie usług opisanych w pkt. IV.2 niniejszego zapytania ofertowego.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
1) 3 (trzy) usługi wsparcia w realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
2) 3 (trzy) usługi z zakresu realizacji procesu transferu technologii w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
Dopuszcza się - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia - wykonanie wymaganych usług w ramach jednego zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Oferenta złoży wraz z ofertą oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku:
1) oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz
2) wykaz głównych usług (Załącznik nr 4 - Wykaz usług) wraz z dowodami, potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług przedstawionych w ww. załączniku 4.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta warunku stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a będzie ona oceniana w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Powiązania kapitałowe lub osobowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia" – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące:
a) okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych POIR, mających wpływ na realizację umowy,
b) zmiany terminu płatności,
c) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp.
Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia oraz dotyczącego braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty, tj.
1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski),
2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania,
3) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,
4) Wykaz zrealizowanych usług z ostatnich 4 lat o treści Załącznika nr 4.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert w ramach przedmiotu zamówienia.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Podstawą do rozstrzygnięcia będzie oferowana całkowita cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ZAKŁAD BUDOWLANO-USŁUGOWY BEST s.c.

Adres

Inowłodzka 30

26-300 Opoczno

łódzkie , opoczyński

Numer telefonu

+44 755 25 64

NIP

7681835470

Numer naboru

POIR.02.03.01-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.
Adres: ul. Piłsudskiego 73/11, 32-050 Skawina
Data wpłynięcia oferty: 16.08.2018 r.
Cena netto oferty: 405 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 253