Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie receptury składu chemicznego termitu i technologii procesu spawania termitowego

Data publikacji: 03.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2018

Numer ogłoszenia

7330

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres info@krupinskicranes.com
Nie później niż do 14.11.2018r. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@krupinskicranes.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Gwóźdź

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 44 22 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Offer attached in English.
Angebot in Deutsch inbegriffen.

Celem zaangażowania podwykonawcy jest opracowanie receptury składu chemicznego termitu i technologii procesu spawania termitowego w celu zastosowania spawania termitowego do konstrukcji żurawi wieżowych podczas trwania II etapu naszego projektu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zaangażowania podwykonawcy jest opracowanie receptury składu chemicznego terminu i technologii procesu spawania termitowego w celu zastosowania spawania termitowego do konstrukcji żurawi wieżowych podczas trwania II etapu naszego projektu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Przedmiot zamówienia

Zakres prac:
- opracowanie składu chemicznego termitu i receptury do jego produkcji – dobranie odpowiedniej porcji termitu w zależności od gatunku stali,
- opracowanie procesu przygotowania termitu do seryjnej produkcji połączeń,
- opracowanie formy do połączeń,
- ustalenie wymiarów maksymalnych/minimalnych dwuteowników, które mogą być spawane tą metodą,
- wykonanie niezbędnego oprzyrządowania, form i kształtek,
- opracowanie wymagań dla zakładu/warsztatu stosującego tą technologię,
- dobranie odpowiednich wykładzin tygla,
- opracowanie i wykonanie elementów pomocniczych dla seryjnego wykonywania połączeń (nie mniej niż 4 połączenia na godzinę z jednego stanowiska roboczego).

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zasoby kadrowe. Co najmniej 1 osoba, która:
- posiada stopień doktora (lub pokrewny) nauk technicznych o wykształceniu na kierunku metalurgicznym, chemicznym, inżynierii materiałowej lub pokrewnym, specjalizujące się w technologiach spawania,
- posiada doświadczenie w przeprowadzaniu projektów polegających na realizacji prac badawczo - rozwojowych polegających na opracowywaniu technologii spawalniczych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena netto (Net price/Nettopreis)– 70 pkt
2. Termin realizacji (Time limit for completion/Frist für die Umsetzung) – 20 pkt
3. Zasoby kadrowe (Humanresources/Humanressourcen) – 10 pkt

Sposób przyznawania punktacji:
1. P1=Cmin/C x waga 70% x 100 pkt, gdzie:
P1- liczba punktów przyznawana w kryterium "Cena netto"
Cmin- najniższa cena całkowita z zaproponowanych cen przez oferentów
C- Cena całkowita z ocenianej oferty
2. P2=Dmin/D x waga 20% x 100 pkt, gdzie:
D2 - najkrótszy czas realizacji z otrzymanych ofert
D – czas realizacji ocenianej oferty
3. Ocena w zależności od ilości otrzymanych ofert
Najlepsze kwalifikacje – 10 pkt, kolejno niższe o 1 pkt mniej.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Krupinski Cranes Sp. z o.o.

Adres

Obywatelska 2A

80-259 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

NIP

9571092276

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 250