Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup Innowacyjnej maszyny do obróbki metalu

Data publikacji: 31.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

691

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w sekretariacie firmy Inter-Metal S.c., 76-009 Bonin 44C lub pocztą tradycyjną na adres:
Inter-Metal S.c., 76-009 Bonin 44C, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.03.2018r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608-388-774

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem podającym obrabiany materiał. W zakres zaproszenia wchodzi także montaż dostarczonych urządzeń w nowej hali w Inter-Metal w Boninie.
Parametry centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem określono ze szczegółami w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Bonin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem podającym obrabiany materiał. W zakres zaproszenia wchodzi także montaż dostarczonych urządzeń w nowej hali w Inter-Metal w Boninie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem podającym obrabiany materiał. W zakres zaproszenia wchodzi także montaż dostarczonych urządzeń w nowej hali w Inter-Metal w Boninie.
Parametry centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem określono ze szczegółami w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

42638000-7

Nazwa kodu CPV

Centra obróbkowe do obróbki metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 31.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą w szczególnie uzasadnionych sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. działanie RPZP.01.08.00 „Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego”,
b) jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) w przypadkach nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik),
3. Nazwę, typ i parametry techniczne proponowanego urządzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena - 40%
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = (Cn/Co) x100 pkt x 40%
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).

2. Termin dostawy - 20%
Kryterium „Termin dostawy” to skrócony termin realizacji zamówienia oferowany przez Wykonawcę, jedocześnie proponowany termin nie może być dłuższy niż termin wskazany w pkt. 3 zapytania.
W ramach kryterium „Termin dostawy” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
TD = (TDn/TDo) x100 pkt x 20%
gdzie:
TD – liczba punktów w ramach kryterium „Termin dostawy”
TDn – najkrótszy termin dostawy spośród ofert ocenianych
TDo - termin dostawy oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Termin dostawy” podlegać będzie termin podany w tygodniach w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).

3. Termin płatności - 20%
Kryterium „Termin płatności” dotyczy wydłużonego terminu płatności przedpłaty, określnego w fakturze vat wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 lit. a) wzoru umowy.
W ramach kryterium „Termin dostawy” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
TP =( TPo/TPn) x100 pkt x 20%
gdzie:
TP – liczba punktów w ramach kryterium „Termin płatności”
TPn – najdłuższy termin płatności spośród ofert ocenianych
TDo - termin dostawy oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Termin płatności” podlegać będzie termin płatności przedpłaty podany w dniach w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).

4. Czas reakcji serwisu - 20%
Kryterium „Czas reakcji serwisu” dotyczy czasu reakcji serwisu producenta od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce.
W ramach kryterium „Czas reakcji serwisu” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
S =(Sn/So) x100 pkt x 20%
gdzie:
S – liczba punktów w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu”
Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród ofert ocenianych
So – „czas reakcji serwisu” ocenianej oferty
Ocenie w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu” podlegać będzie termin podany w godzinach w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).

Wykluczenia

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
a) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
c) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Inter-Metal S.c.

Adres

Bonin 44C

76-009 Bonin

zachodniopomorskie , koszaliński

NIP

4990490323

Numer naboru

RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta wypłynęła 05.03.2018r.
Wybrany Wykonawca:
DMG MORI Polska Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszów
Parametry oferty:
Cena oferty: 2 840 352,90 zł
Termin dostawy: 40 tygodni
Termin płatności przedpłaty: 30 dni od dnia wystawienia faktury
Czas reakcji serwisu producenta: 24 godz. od momentu powiadomienia o usterce
Liczba wyświetleń: 1001