Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizację i przeprowadzenie 5 szkoleń w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, cateringu, materiałów do szkoleń oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – rozeznanie cen rynkowych.

Data publikacji: 19.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

6906

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć w jednej z form tj.:
1) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
2) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres opsbyczyna@op.pl
3) oferty należy złożyć w języku polskim, oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń w ramach projektu - Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

opsbyczyna@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arletta Janczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774024191

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizację i przeprowadzenie 5 szkoleń w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, cateringu, materiałów do szkoleń oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Byczyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie w ramach projektu pn. „Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Część nr 1: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 16 osób podzielonych na 2 grupy (16 h lekcyjnych dla każdej grupy, po 45 min., 8 osób w grupie tj. łącznie 32 godziny lekcyjne)
Część nr 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób (16 h lekcyjnych dla każdego uczestnika szkolenia, po 45 min., 7 osób w grupie) pn. Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie z uwzględnieniem zlecenia zadań i budowania partnerstwa na przykładzie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób starszych oraz usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy
Część nr 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób (16 h lekcyjnych dla każdego uczestnika, po 45 min., 6 osób w grupie) pn. Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, pracą w grupach i pracą w środowisku – projekt socjalny
Część nr 4: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób (16 h lekcyjnych dla każdego uczestnika szkolenia, po 45 min., 6 osób w grupie) pn. Praca metodą kontraktu socjalnego
Część nr 5: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 16 osób podzielonych na 2 grupy (16 h lekcyjnych dla każdej grupy, po 45 min., 8 osób w grupie, tj. łącznie 32 godz. lekcyjne) pn. Wzmocnienie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacji zagrożenia – techniki samoobrony fizycznej oraz komunikacji
Organizacja szkolenia obejmuje także zapewnienie sali szkoleniowej wraz z niezbędnym sprzętem do przeprowadzenia szkolenia, obiadu w każdym dniu szkolenia (w tym drugie danie zawierające porcję mięsa lub ryby oraz ziemniaki lub frytki, lub ryż oraz zestaw surówek) dla każdego uczestnika szkolenia, serwisu kawowego w każdym dniu szkolenia (w tym: kawa, herbata, woda mineralna z cytryną, drobne ciasteczka - przynajmniej 3 szt. na osobę lub ciasto – przynajmniej 1 porcja na osobę) dla każdego uczestnika szkolenia.
Organizacja szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe tj. skrypt najważniejszych informacji dotyczących przedmiotu szkolenia, długopis, notes, teczka dla każdego uczestnika szkolenia (16 osób). Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w godzinach pracy zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w przedmiocie zamówienia i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania, a przed podpisaniem umowy- dotyczy części od 1 do 5.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w przedmiocie zamówienia i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania, a przed podpisaniem umowy- dotyczy części od 1 do 5.
na terenie województwa opolskiego (w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Część od 1 do 4 w miesiącu sierpień 2018 r., oraz od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r.
Część 5 od stycznia 2019 r. do lutego 2019 r.
Szczegółowe terminy do ustalenia z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po rozstrzygnięciu postępowania, a przed podpisaniem umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają min. 3 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń w tym posiadający doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń - każda na min. 3000,00 zł brutto.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (trenerami) posiadającymi wykształcenie min. wyższe magisterskie zgodne z kierunkiem prowadzonego szkolenia (ewentualnie wykształcenie min. wyższe magisterskie oraz certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia danego szkolenia) jak również min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 5 szkoleń z zakresu odpowiednio do części.

Potencjał techniczny

1 laptop + rzutnik

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu przez cały czas realizacji zamówienia.
Wykonawca zapewni aby każde szkolenie prowadzone było przez trenera posiadającego kwalifikacje, o których mowa w lit. b) powyżej oraz posiadającego doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 5 szkoleń z zakresu tematyki odpowiednio do części.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Z Wykonawcą zawierana będzie również umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:
1) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy m. in. zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej;
2) zmiany terminu realizacji umowy (w przypadku, gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu);
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu lub miejsca wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą
3. Istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca przystępujący do niniejszego zamówienia zobowiązany jest podpisać treść oferty (oświadczenie zawarte w treści oferty) .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena – waga max. 70/100 pkt.
2) Doświadczenie Trenera/liczba szkoleń - waga max 30/100 pkt.
Doświadczenie trenera weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie, a punktowane będzie doświadczenie powyżej minimum tj.: powyżej 5 szkoleń przeprowadzonych z zakresu tematyki odpowiednio do części. Wykazanie tylko 5 szkoleń z zakresu tematyki odpowiednio do części oznacza uzyskanie 0 punktów.
Punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane wg poniższych wzorów:

Cena:

Cena najtańszej oferty
Liczba punktów = ----------------------------------- x 70 pkt.
Cena badanej oferty


Doświadczenie trenera/liczba szkoleń przeprowadzonych z zakresu tematyki odpowiednio do części:

Doświadczenie w badanej ofercie
Liczba punktów = ------------------------------------------------- x 30 pkt.
Doświadczenie największe
(wykazane w złożonych ofertach)

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający odrębnie zbada i oceni oferty złożone dla poszczególnych części.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

Wykluczenia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Byczyna/Ośrodek Pomocy Społęcznej w Byczynie

Adres

Kluczborkska 4A/4

46-220 Byczyna

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774024191

Fax

774024191

NIP

7511062951

Numer naboru

POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego:

1. Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o., 45-064 Opole ul. Damrota 10
Oferta złożona w dniu 26.07.2018r. o godz. 12:00
Oferta na wykonanie zamówienia w części od 1 do 5.
2. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
Oferta złożona w dniu 26.07.2018r. o godz. 12:43
Oferta na wykonanie zamówienia w części od 1 do 5

Zbiorcze zestawienie wykonawców, którzy złożyli ofertę wraz z punktacją przyznaną na poszczególne szkolenia:
Część 1: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o., - 98,80 pkt
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – 94,53 pkt

Część 2:Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o., - 86,73 pkt

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – 100 pkt

Część 3: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o., - 95,20 pkt
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – 80,43 pkt

Część 4: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o., - 89,84 pkt
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – 100,00 pkt

Część 5: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o., - 100,00 pkt
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – 68,44 pkt
Liczba wyświetleń: 175