Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów

Data publikacji: 15.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2018

Numer ogłoszenia

66

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w pkt.14.2. i doprecyzowanie zapisów pkt. 5.5 n)
Pkt. 5.5. n , otrzymuje brzmienie:
"„n) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.c) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek) oraz polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w punkcie 9 w Załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków i związanym z wykonywaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona potwierdzające spełnienie warunku o którym w pkt. 5.4.d) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające, że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek).”

Pkt. 14.2 otrzymuje brzmienie:
"„14.2 Ocena w kryterium „Cena realizacji przedmiotu zamówienia” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:
CR min
P(CR) = ------------------------ x 100 pkt x 40%
CR

gdzie:
P(CR) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium
„Cena realizacji”,
CR min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
CR - cena oferty badanej”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiana 2.
Sprostowanie omyłek pisarskich:
1. Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie , cz.1, strona 25

jest:
b.2.) (jest ) Cena usług serwisu pogwarancyjnego obliczona jako wartość kwoty oferowanej za zakres opisany w punkcie 5.2 OPZ, tj. „serwis pogwarancyjny” dla okresu realizacji usług pogwarancyjnych w całym okresie od dnia wygaśnięcia gwarancji, do 5 lat liczonych, od dnia dokonania odbioru końcowego zamówienia (okres należy wyliczyć wg wzoru: 5 lat – okres gwarancji) - 10%.
CSG min
P(SG) = ------------------------ x 100 pkt x 10%
CSG
P(SG) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium
„cena serwisu pogwarancyjnego”,
CSG min - najniższa cena za hosting spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
CSG - cena oferty badanej


powinno być:
b.2.) (powinno być) Cena usług serwisu pogwarancyjnego obliczona jako wartość kwoty oferowanej za zakres opisany w punkcie 5.2 OPZ, tj. „serwis pogwarancyjny” dla okresu realizacji usług pogwarancyjnych w całym okresie od dnia wygaśnięcia gwarancji, do 5 lat liczonych, od dnia dokonania odbioru końcowego zamówienia (okres należy wyliczyć wg wzoru: 5 lat – okres gwarancji) - 10%.
CSG min
P(SG) = ------------------------ x 100 pkt x 10%
CSG
P(SG) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium
„cena serwisu pogwarancyjnego”,
CSG min - najniższa cena za serwis pogwarancyjny spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
CSG - cena oferty badanej.


2. Sprostowanie omyłki pisarskiej Regulaminie , cz. 1, strona 26

jest:
14.3 Ocena w kryterium „Koszty eksploatacji” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego (liczone jako suma punków otrzymanych za hosting i usługi serwisu pogwarancyjnego dla każdej oferty):
KE min
P(KE) = ------------------------ x 100 pkt x 25%
KE
gdzie:

P(KE) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium
„Koszty eksploatacji" liczone jako suma ocen za hosting i koszty serwisu pogwarancyjnego dla danej oferty,
KE min - najniższy koszt (suma punków z oceny za hosting i serwis pogwarancyjny) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
KE - koszt eksploatacji (suma punków z oceny za hosting i serwis pogwarancyjny) oferty badanej

powinno być:
14.3 Ocena w kryterium „Koszty eksploatacji” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego (liczone jako suma punków otrzymanych za hosting i usługi serwisu pogwarancyjnego dla każdej oferty):
KE
P(KE) = ------------------------ x 100 pkt x 25%
KE max
gdzie:

„Koszty eksploatacji" liczone jako suma ocen za hosting P(H) i koszty serwisu pogwarancyjnego P(SG),

P(KE) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium
KE max - najwyższa ocena punktowa zakresie „cena hostingu” i „ceny usług serwisu pogwarancyjnego” (suma punktów z najwyższej oceny za hosting - P(H)i najwyższej oceny za serwis pogwarancyjny P(SG)) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
KE - koszt eksploatacji (suma punków z oceny za hosting i serwis pogwarancyjny) oferty badanej, tj. P(H) + P(SG)

3. Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie cz. 1 załączniku – Załącznik nr 4 do regulaminu, strona 12 dokumentu z załącznikami.

jest:
Punkt 3.d.iii
iii. Rysunek struktury logicznej aplikacji mobilnej

powinno być:
Punkt 3.d.iii
iii. Rysunek struktury logicznej danych dot. digitalizacji.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę, tylko w wersji drukowanej (papierowej), należy złożyć w siedzibie Organizatora zapytania ofertowego pod adresem:
Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice,
w sekretariacie (pokój 18.24, wieża A, 18 piętro )lub wysłać pocztą/kurierem w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 26.02.2018 do godz. 9.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Sikorska - Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej; Rafał Kupczak - Administrator Regionalny Systemu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609733600; 32/2072534

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów zgodnie ze specyfikacją techniczną, szczegółowo opisaną w Części II Regulaminu – opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest m.in.:
1. Zakres 1: Stworzenie narzędzi do udostępniania i prezentacji danych.
Rozbudowa oraz modernizacja całej platformy slaskie.travel o nowe funkcje i narzędzia
z zachowaniem istniejących funkcjonalności. Dodanie mechanizmów bezpiecznej dwukierunkowej synchronizacji danych, przystępnego udostępnienia wybranych danych w uniwersalnych formatach na stronach zewnętrznych serwisów. Wymieniona modernizacja wymaga przemodelowania bazy danych serwisu slaskie.travel oraz usługi sieciowej webserwice API. Modyfikacja interfejsu, szablonu strony głównej oraz szablonów dla podserwisów do wersji responsywnej.
2. Zakres 2: Aplikacja mobilna.
Opracowanie i wykonanie systemu aplikacji mobilnych odpowiadających istniejącym serwisom tematycznym slaskie.travel z możliwością samodzielnego tworzenia kolejnych aplikacji tematycznych w przyszłości. System aplikacji mobilnych uruchomiony zostanie na trzy platformy systemowe (Android, iOS, Windows). Oprócz udostępniania treści, system aplikacji będzie zawierał szeroki zakres dodatkowych funkcjonalności multimedialnych i planistycznych, ułatwiających dostęp do informacji i wspomagających użytkownika od etapu planowania, do aktywnego odwiedzania miejsc na terenie województwa śląskiego.
3. Zakres 3: Digitalizacja zasobów.
Przewiduje się wykonanie digitalizacji zasobów kulturowych dla 30 miejsc/obiektów, obejmujących łącznie 100 minut materiału multimedialnego. Materiał będzie zgromadzony z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality, tzn. wirtualna rzeczywistość) oraz AR (Augmented Reality, tzn. rozszerzona rzeczywistość), materiały filmowe 360 stopni, filmowanie z drona. Zakres prac będzie obejmował: opracowanie scenariuszy, przygotowanie materiału filmowego, montaż i czynności obróbki i korekty graficznej, tak aby wynikowy materiał był wysokiej jakości zarówno na poziomie merytorycznym, jak i technologicznym (technicznym).
4. Zakres 4: Wyposażenie.
Przewidywany jest zakup sprzętu w następujących kategoriach:
• Tablety
• Smartfony
• Zestawy VR
• Laptopy
• Dyski twarde USB/LAN
5. Zakres 5: Hosting i utrzymanie infrastruktury.
Zapewnienie kompleksowego hostingu i transmisji danych, w zakresie niezbędnym do efektywnego uruchomienia całego systemu (obecnego oraz objętego niniejszym zamówieniem) oraz obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Mobilne Śląskie. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów zgodnie ze specyfikacją techniczną, szczegółowo opisaną w Części II Regulaminu – opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest m.in.:
1. Zakres 1: Stworzenie narzędzi do udostępniania i prezentacji danych.
Rozbudowa oraz modernizacja całej platformy slaskie.travel o nowe funkcje i narzędzia
z zachowaniem istniejących funkcjonalności. Dodanie mechanizmów bezpiecznej dwukierunkowej synchronizacji danych, przystępnego udostępnienia wybranych danych w uniwersalnych formatach na stronach zewnętrznych serwisów. Wymieniona modernizacja wymaga przemodelowania bazy danych serwisu slaskie.travel oraz usługi sieciowej webserwice API. Modyfikacja interfejsu, szablonu strony głównej oraz szablonów dla podserwisów do wersji responsywnej.
2. Zakres 2: Aplikacja mobilna.
Opracowanie i wykonanie systemu aplikacji mobilnych odpowiadających istniejącym serwisom tematycznym slaskie.travel z możliwością samodzielnego tworzenia kolejnych aplikacji tematycznych w przyszłości. System aplikacji mobilnych uruchomiony zostanie na trzy platformy systemowe (Android, iOS, Windows). Oprócz udostępniania treści, system aplikacji będzie zawierał szeroki zakres dodatkowych funkcjonalności multimedialnych i planistycznych, ułatwiających dostęp do informacji i wspomagających użytkownika od etapu planowania, do aktywnego odwiedzania miejsc na terenie województwa śląskiego.
3. Zakres 3: Digitalizacja zasobów.
Przewiduje się wykonanie digitalizacji zasobów kulturowych dla 30 miejsc/obiektów, obejmujących łącznie 100 minut materiału multimedialnego. Materiał będzie zgromadzony z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality, tzn. wirtualna rzeczywistość) oraz AR (Augmented Reality, tzn. rozszerzona rzeczywistość), materiały filmowe 360 stopni, filmowanie z drona. Zakres prac będzie obejmował: opracowanie scenariuszy, przygotowanie materiału filmowego, montaż i czynności obróbki i korekty graficznej, tak aby wynikowy materiał był wysokiej jakości zarówno na poziomie merytorycznym, jak i technologicznym (technicznym).
4. Zakres 4: Wyposażenie.
Przewidywany jest zakup sprzętu w następujących kategoriach:
• Tablety
• Smartfony
• Zestawy VR
• Laptopy
• Dyski twarde USB/LAN
5. Zakres 5: Hosting i utrzymanie infrastruktury.
Zapewnienie kompleksowego hostingu i transmisji danych, w zakresie niezbędnym do efektywnego uruchomienia całego systemu (obecnego oraz objętego niniejszym zamówieniem) oraz obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna.

Ze względu na ograniczoną ilość informacji możliwych do wprowadzenia w formularzu, dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik cz. II Opis Przedmiotu zamówienia (105 stron) oraz cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik pdf (lub xls)

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

4.6. Kody CPV przedmiotu zamówienia:
30213100-6 Komputery przenośne
30213500-0 Komputery kieszonkowe
30231300-0 Monitory ekranowe
30236200-4 Urządzenia do przetwarzania danych
30237200-1 Akcesoria komputerowe
32252000-4 Telefony GSM
48984000-9 Narzędzia graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
72212220-7 Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu
72212420-9 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami i pakiety usług opracowywania oprogramowania
72212516-9 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212610-8 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
72212780-0 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72222200-9 Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii.
72224200-3 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
72243000-0 Usługi programowania
72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72330000-2 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW
72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
72422000-4 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych
79961200-0 Usługi fotografii lotniczej
79962000-5 Usługi obróbki zdjęć
79963000-2 Usługi odnawiania, powielania i retuszowania zdjęć
92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych, informacyjnych i taśm wideo

Harmonogram realizacji zamówienia

24 miesiące od podpisania umowy.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Oferent składający ofertę winien wykazać się, składając ofertę, posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zapytania ofertowego tj.:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał minimum 2 projekty polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu wymiany
i dystrybucji danych oraz aplikacje obsługiwane poprzez interfejsy dotykowe o łącznej wartości 1,5 mln zł brutto, z czego jeden projekt musiał polegać dodatkowo na minimum rocznym wsparciu serwisowym systemu, o wartości całkowitej projektu minimum
600 000 zł brutto; dla wykazania doświadczenia Zakres 1: Stworzenie narzędzi do udostępniania i prezentacji danych.
b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonawca zrealizował co najmniej 2 projekty, polegające na stworzeniu aplikacji mobilnej zawierającej obiekty interaktywne, z wykorzystaniem sensorów urządzeń mobilnych (jak m.in. żyroskop, gps), w tym przynajmniej jedną zawierającą interaktywne elementy gamifikacji (rozumianej jako wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych
i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami,
w celu zwiększenia zaangażowania ludzi) i przynajmniej jedną o wartości minimum
100 000 zł brutto; dla wykazania doświadczenia Zakres 2: Aplikacja mobilna.
c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonawca wykonał minimum 1 aplikację wirtualnej rzeczywistości, przedstawiającą obiekty odwzorowane na podstawie zdjęć, skanu lub modeli CAD przygotowaną do użytkowania na urządzenia typu VR, umożliwiającą odbycie wirtualnego spaceru, o wartości minimum 100 000 zł brutto; w tym wypadku można się wykazać wiedzą i doświadczeniem podwykonawcy(ów); dla wykazania doświadczenia Zakres 3: Digitalizacja zasobów.
d) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca świadczył usługi hostingu dla co najmniej 3 serwisów internetowych dostępnych publicznie, posiadających obciążenie sięgające 200 tys. użytkowników w skali miesiąca,
z zastosowaniem usługi balansowania ruchu pomiędzy wieloma serwerami; na potwierdzenie warunku należy przedstawić referencje oraz oświadczenie Oferenta dot. poziomu obciążenia i usług balansowania ruchu; w tym wypadku można się wykazać wiedzą i doświadczeniem podwykonawcy(ów); dla wykazania doświadczenia Zakres 5: Hosting i utrzymanie infrastruktury;
e) Posiada aktualny certyfikat ISO 9001 lub równoważny, w zakresie hostingu dla serwerów fizycznych lub/i wirtualnych (w zależności od oferowanego sposobu hostingu); w tym wypadku można się wykazać wiedzą i doświadczeniem podwykonawcy(ów); dla wykazania doświadczenia Zakres 5: Hosting i utrzymanie infrastruktury; w zakresie certyfikatu równoważnego dopuszcza się inny certyfikat, wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości i certyfikacji, potwierdzający wdrożenie procedur zarządzania jakością, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia nadzoru nad dokumentacją, zaangażowania kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowania zarządzania zasobami, ustanowienia procesów realizacji usług, dokonywanie systematycznych pomiarów (usług, procesów) oraz uznawania certyfikatu w środowiskach międzynarodowych
f) Posiada aktualny certyfikat potwierdzający poziom co najmniej Tier III lub równoważny, dla obiektu, gdzie znajdują się oferowane systemy hostingowe, z gwarancją dostępności co najmniej 99,982%; w tym wypadku można się wykazać wiedzą i doświadczeniem podwykonawcy(ów); dla wykazania doświadczenia Zakres 5: Hosting i utrzymanie infrastruktury; w zakresie certyfikatu równoważnego dopuszcza się inny certyfikat, wydany przez podmiot uprawniony do kontroli i certyfikacji, potwierdzający wdrożenie analogicznego poziomu dostępności centrum danych i niezawodności infrastruktury (fizycznej - zasilanie, chłodzenie, architektura budynku itp.) oraz uznawania certyfikatu w środowiskach międzynarodowych;
Ze względu na ograniczoną ilość informacji możliwych do wprowadzenia w formularzu- dokładana treść znajduje się w cz. I zapytania ofertowego - warunki.
Ocena spełnienia warunków odbędzie się, poprzez określenie: "spełnia/nie spełnia".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować następującymi osobami:
g) Minimum 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem przy kierowaniu co najmniej
2 projektami dotyczącymi zakresu budowy portali www lub aplikacji mobilnych zawierających technologie z zakresu: cyfrowej dystrybucji treści multimedialnych, systemów internetowych, interaktywnych aplikacji;
h) Minimum 2 programistami z co najmniej z 5 letnim doświadczeniem w tworzeniu systemów internetowych, portali i systemów zarządzania treścią z uwzględnieniem
w szczególności systemów do zarządzania treścią interaktywną;
i) Minimum 1 grafikiem komputerowym z co najmniej z 3 letnim doświadczeniem
w tworzeniu materiałów multimedialnych z zakresu wirtualnej rzeczywistości, grafiki interaktywnej, animacji i post-produkcji;.
j) Minimum 1 osobą posiadającą certyfikat producenta oprogramowania w zakresie oferowanych w hostingu systemów wirtualizacji;
k) Minimum 1 osobą posiadającą certyfikat producenta oprogramowania w zakresie oferowanych w hostingu systemów backupu danych;
l) Minimum 1 osobą z licencją pilota drona, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Stosowne (i aktualne) świadectwo kwalifikacji należy załączyć do oferty i po podpisaniu umowy każdorazowo w terminie wygaśnięcia;
Dla wymagań określonych w ramach lit. od „h” do „k” dopuszczalne jest łączenie przez jedną osobę max. 2 warunków.
W przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie danego warunku
tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich Partnerów Konsorcjum.

Organizator zapytania ofertowego wyklucza całkowicie udział podwykonawców lub podmiotów trzecich, w pracach o których mowa w pkt. 4.2.1 (Zakres 1: Stworzenie narzędzi do udostępniania i prezentacji danych) i 4.2.2 (Zakres 2: Aplikacja mobilna) Regulaminu, w części przedmiotu zapytania ofertowego obejmującego wykonanie prac programistycznych. W pozostałym zakresie Organizator dopuszcza udział podwykonawców oraz podmiotów trzecich, o których mowa
w 5.22 Regulaminu.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Oferenci zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw/usług wraz z referencjami oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zapytania ofertowego wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób (CV) wraz z referencjami dot. projektów wykazanych w doświadczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Dokładna treść wymogów w tym zakresie określona została w cz. I zapytania ofertowego - warunki
Ocena spełnienia warunków odbędzie się, poprzez określenie: "spełnia/nie spełnia".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent składający ofertę winien wykazać się składając ofertę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Oferent musi spełniać następujące warunki (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich Partnerów Konsorcjum):
a) posiadać w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 1,5 mln PLN;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Oferent posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości;
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona. Polisa OC winna obejmować działalność Wykonawcy związaną z realizacją kontraktu informatycznego. W przypadku gdy przedmiot działalności Wykonawcy obejmuje działalność informatyczną (główny przedmiot działalności gospodarczej), w tym : dostarczanie oraz wdrożenie systemu informatycznego oraz digitalizację, dostawę sprzętu oraz hosting – wystarczające jest posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
d) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usług wykonywanych z użyciem drona w kwotach adekwatnych do wymagań określonych w punkcie 9 w Załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w Rozporządzeniu i związanym z wykonywaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona.
Dokładna treść wymogów w tym zakresie określona została w cz. I zapytania ofertowego - warunki.
Ocena spełnienia warunków odbędzie się, poprzez określenie: "spełnia/nie spełnia".

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie zasadami określonymi w niniejszej umowie, w szczególności wskazanymi poniżej. 2. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa lub wytyczne w zakresie uzyskanego dofinansowania na realizację przedmiotu umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas ŚOT ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.3. Do okoliczności uprawniających do zmian postanowień Umowy należą:
1) wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla ŚOT niezbędnych do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,
2) zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla ŚOT z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy lub koszty eksploatacji/utrzymania przedmiotu umowy itp.),
3) działanie siły wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy,
4) konieczność powierzenia podwykonawcom części Zamówienia, która ujawni się dopiero
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy,
5) kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez ŚOT pracami/działaniami,
6) konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych prac/działań ŚOT bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie Przedmiotu Umowy,
7) konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;,
8) opóźnienia wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawcę
(nie dotyczy podwykonawców Wykonawcy),
9) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od ŚOT, a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy,
10) rezygnacja przez ŚOT z realizacji części Przedmiotu Umowy;
11) konieczność wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi.
4. Dodatkowo poza wyżej wskazanymi okolicznościami, poniżej wskazane elementy umowy mogą ulec zmianie na warunkach określonych poniżej:
1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy
w pierwotnie ustalonym terminie; odpowiednio zmianie może ulec termin wykonania danej części umowy, zawartej w harmonogramie (zmiana tego terminu może polegać na jego wydłużeniu, o czas jaki jest niezbędny do wykonania danej części przedmiotu umowy lub na zamianie pewnych czynności zapisanych w harmonogramie w trakcie trwania umowy).
2) Harmonogram wykonania prac może ulec zmianie, w związku z koniecznością wykonania pewnych prac wcześniej lub później niż pierwotnie zaplanowano w harmonogramie, których przyczyną są powody techniczne lub technologiczne. Harmonogram może ulec więc zmianie
w zakresie przesunięć wykonania pewnych zadań, zamianie kolejności ich wykonania, wydłużenia lub skrócenia okresu ich wykonania. Zmiana harmonogramu musi jednak odzwierciedlać równowartość prac zaplanowanych do wykonania w danym okresie ze względu na ich wartość i odzwierciedlenie w płatnościach częściowych.
3) wykonawca, któremu zamawiający udzielił zamówienia, może ulec zmianie w przypadku konieczności zastąpienia go przez innego wykonawcę, w przypadkach kiedy umowa z obecnym wykonawcą została rozwiązana lub wypowiedziana lub od umowy odstąpiono z przyczyn określonych w niniejszej umowie, a nowy wykonawca, wyszukany przez ŚOT dowolnymi metodami, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia; oraz zmiany wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub gdy sytuacja finansowa wykonawcy nie daje rękojmi prawidłowego i/lub terminowego wykonania przedmiotu umowy; oraz zmiany wykonawcy w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
UWAGA: Nie opublikowano całej treści ze względu na ograniczenie formularza w bazie konkurencyjności.
Wszystkie warunki zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) szczegółowe określenie oferenta – NIP, REGON, nr KRS, nr wypis zCEIDG oferenta
b) cena przedmiotu zamówienia
c) aktualny (tj. nie starszy niż 6 miesięcy licząc od daty składania ofert ) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta (wydruk z CEIDG),
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (tj. nie starszą niż 6 miesięcy licząc od daty składania ofert ustalonej przez Organizatora zapytania ofertowego), potwierdzającą iż oferent jeżeli jest osobą fizyczną, lub w przypadku pozostałych podmiotów - urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego ( tj. nie starszą niż 6 miesięcy licząc od daty składania ofert ustalonej przez Organizatora zapytania ofertowego), potwierdzającą iż wobec Oferenta jako podmiotu zbiorowego nie został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
f) aktualne (tj. nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty składania ofert ustalonej przez Organizatora zapytania ofertowego) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
g) oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem zapytania ofertowego, przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń (w przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów);
h) oświadczenie oferenta, iż nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (w przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów);
i) dowód wpłaty wadium, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
j) oświadczenia Oferenta o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
k) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu oraz wykaz wykonanych dostaw/usług/projektów i posiadanego zespołu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaną wiedzę i doświadczenie członków zespołu
l) rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich trzech lat obrotowych,
m) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.b)
n) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.c)
o) zaparafowany wzór umowy na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. So treści stanowiącej Część III Regulaminu
p) „Koncepcję realizacji przedmiotu zapytania ofertowego”, która powinna zawierać następujące elementy (szczegółowo określone w załączniku nr 4 do Regulaminu):
Z uwagi na brak możliwości publikacji całości treści zamieszczono tylko niektóre z wymogów- pełna treść w regulaminie cz. I. - zapytania ofertowego - warunki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I kryterium cenowe: - 40%
a) kryterium „Cena realizacji” przedmiotu zamówienia – 40%,
Na kryterium „Cena realizacji” przedmiotu zamówienia składa się suma cen za wymienione niżej elementy:
Cena realizacji przedmiotu zamówienia w częściach I-IV OPZ oznacza wartość równą kwocie oferowanej za zakresy usług i dostaw opisany w punkcie 3.1 OPZ, tj. „Udostępnianie i prezentacja danych”, 3.2 OPZ, tj.: „Aplikacja mobilna”, 3.3 OPZ, tj.: „Digitalizacja”, 3.4 OPZ, tj.: „Wyposażenie”.
II. Kryterium pozacenowe - 60%:
b) kryterium „Koszty eksploatacji” – 25%,
Na kryterium „Koszty eksploatacji” składa się suma oceny za wymienione niżej elementy:
b.1.) Cena hostingu całego systemu obliczona jako wartość kwoty oferowanej za zakres opisany w punkcie 3.5 OPZ, tj. „Hosting i utrzymanie infrastruktury” dla okresu realizacji usług wynoszącego 5 lat (liczonego po odbiorze końcowym przedmiotu zapytania ofertowego)- 15%
b.2.) Cena usług serwisu pogwarancyjnego obliczona jako wartość kwoty oferowanej za zakres opisany w punkcie 5.2 OPZ, tj. „serwis pogwarancyjny” dla okresu realizacji usług pogwarancyjnych w całym okresie od dnia wygaśnięcia gwarancji, do 5 lat liczonych, od dnia dokonania odbioru końcowego zamówienia (okres należy wyliczyć wg wzoru: 5 lat – okres gwarancji) - 10%.
c) kryterium „Okres gwarancji” – 5%,
(Okres gwarancji oznacza zaoferowany okres gwarancji (określony w miesiącach), udzielonej na zakres opisany w punktach 3.1-3.3 OPZ, tj. „Udostępnianie i prezentacja danych”, „Aplikacja mobilna”, „Digitalizacja”). (Do wartości gwarancji nie wlicza się gwarancji na sprzęt, który wg wymogów niniejszego Regulaminu wynosi 5 lat).
d) kryterium „Jakość, funkcjonalność i parametry techniczne” - 30 %.
(ocena ofert w kryterium „Jakość, funkcjonalność i parametry techniczne” odbędzie się na podstawie komisyjnej oceny, złożonej wraz z ofertą, koncepcji realizacji przedmiotu zapytania ofertowego oraz prezentacji dokonanej przez Oferenta; każda z osób zasiadających w komisji będzie dokonywać oceny danego oferenta wg. kryteriów oceny określonych w załączniku nr 6, na indywidualnej karcie oceny. Średnia ocen poszczególnych członków komisji będzie stanowiła podstawę wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium (czyli zostanie podstawiona do wzoru poniżej .)

Wzory służące do obliczenia punktacji w poszczególnych kategoriach zawiera cz I. zapytania ofertowego - warunki - rozdział 14.
Szczegółowa punktacja w kategorii "Jakość, funkcjonalność i parametry techniczne" zawiera dokument - cz. I zapytania ofertowego - załączniki - Załącznik Nr 6 do Regulaminu KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY OFERT w kryterium "Jakość, funkcjonalność i parametry techniczne"
Z uwagi na brak możliwości publikacji całości treści zamieszczono tylko niektóre z wymogów- pełna treść w cz. I zapytania ofertowego - warunki i załącznik nr 6. (cz. I zapytania ofertowego - załączniki).

Wykluczenia

Oferty zostaną odrzucone jeżeli zostaną złożone przez :
a). oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między organizatorem zapytania ofertowego lub osobami wykonującymi w imieniu organizatora zapytania ofertowego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)
b) oferentów, którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych oraz którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
c) oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
d) oferentów, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) oferentów – którzy – są osobami fizycznymi, lub urzędującymi członkami organu zarządzającego lub nadzorczego oferenta, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;, a także za przestępstwo skarbowe jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z wyżej wskazanych w pkt d) podstaw odrzucenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej z podstawy, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
e) oferentów - podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oferentów, którzy w ofertach przedstawią rażąco niską cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pełna treść - w załączniku - cz I . - zapytanie ofertowe - warunki

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Śląska Organizacja Turystyczna

Adres

Mickiewicza 29

40-085 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32/2072071

NIP

9542494931

Numer naboru

RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16

Inne źródła finansowania

RPO WSL 2014-2010 (Działanie 2.1 Cyfrowe Śląskie)

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 615