Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku produkcyjno-szkoleniowego w II etapach w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Mleczarnia rzemieślnicza „Roguska Struga” w ramach programu operacyjnego: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 12.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2018

Numer ogłoszenia

6479

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dodaje do umowy zapis: Zamawiający dopuszcza wypłacanie zaliczek. Z uwagi na dokonaną zmianę Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.07.2018. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
„Agrovis” Sp. J Markajmy 6 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2018 o godz. 10:00.
3. Oferta może zostać złożona osobiście, przez kuriera lub pocztę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Drozd Izabela, Wioletta Owsiana

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 767 43 93

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuję wykonanie:
2.1. budowę budynku,
2.2. instalacji elektrycznej,
2.3. CO pompa ciepła,
2.4. kanalizacji,
2.5. instalacji wodociągowej,
2.6. pomieszczenia chłodnicze,
2.7. instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,10 KW.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Redy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

- Poprawa konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy
- Wprowadzenie do oferty produktowo-usługowej Wnioskodawcy nowych dla firmy produktów tradycyjnych wg historycznych wzorów
- Wzrost zdolności sprzedaży Wnioskodawcy
- Utworzenie przez Wnioskodawcę nowych miejsc pracy
- Wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej Wnioskodawcy oraz pozyskanie nowych klientów i wejście na nowe rynki zbytu

Przedmiot zamówienia

1.Budowa budynku produkcyjno-szkoleniowego mleczarnia rzemieślnicza
w II etapach
2.Instalacja elektryczna budynku produkcyjno-szkoleniowego mleczarnia rzemieślnicza w II etapach
3.Instalacje sanitarne wewnętrzne: wodociągowe w.z., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przyłącza: wodociągowe (instalacja zalicznikowa), kanalizacji sanitarnej do zbiorników bezodpływowych w II etapach.
4. Pompa ciepła
5. Pomieszczenia chłodnicze:
I etap:
- magazyn- chłodnia pow. 7,04 m2 chłodzenie do 4oC
II etap:
- magazyn –chłodnia pow. 6,05m2 chłodzenie do 4oC
- dojrzewalnia pow. 18,83m2 chłodzenie do 12oC
- solownia pow.8,22m2 chłodzenie do 12oC
Montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterowanie chłodniami, uruchomienie, szkolenie z obsługi.
6. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,1kWp na dachu budynku.
7. Ogólny zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 i 7 do zapytania.
8. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie platformy zakupowej http://www.agrovis.eu/news/zapytanie-ofertowe/ w skład której wchodzi:
1. Projekt budowlany
2. Projekt elektryka
3. Projekt CO, wodociągi, pompa ciepła, kanalizacja
4. Rzut przyziemia
5. Pozwolenie na budowę

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
45223220-4 Roboty zadaszeniowe,
45332300-6 Kanalizacja sanitarna,
45332200-5 Instalacja wodociągowa,
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania,
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
42511000-1 wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów,
45310000-3; Roboty instalacyjne elektryczne,
45251200-3; Roboty budowlane w zakresie ciepłowni,
45232100-3; Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
31155000-7 Falowniki,
09332000-5 Instalacje słoneczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektrycznych,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej,
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane w II etapach. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia etap I: od dnia podpisania umowy do dnia 15 października 2018. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia etap II: od dnia 1 maja 2019 do dnia 1 września 2019.
2. Terminy poszczególnych zadań/etapów wynikające z technologii prowadzenia robót z przedziałem czasowym – jednego miesiąca określi Wykonawca w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym przed podpisaniem umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę budynku produkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 złotych brutto każde.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: Kierownik Budowy - 5 lat na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w następstwie przeprowadzonego zapytania ofertowego, w zakresie:
1.1. Terminu realizacji umowy,
1.2. Harmonogramu realizacji umowy i sposobu jego ustalania.
2. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.
2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
2.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.6. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2.7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
2.8. Kosztorys w wersji papierowej i elektronicznej na wskazaną w ofercie kwotę, który stanowić będzie element pomocniczy, umożliwiający prawidłowe rozliczenie obu stron.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :

Cena – 90 %
Maksymalną liczbę punktów (90) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

gdzie:
CN – najniższa zaoferowana Cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.


Okres gwarancji – 10 %.

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na prace budowlane przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
- 3 lata gwarancji – 0 punktów,
- 4 lata gwarancji – 5 punktów,
- 5 lata gwarancji – 10 punktów.

Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta w ramach określonych powyżej kryteriów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

„AGROVIS” WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Markajmy 6

11-100 Lidzbark Warmiński

warmińsko-mazurskie , lidzbarski

Numer telefonu

89 767 43 93

NIP

7430003542

Numer naboru

RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BUDOKOP Piotr Głodkowski
ul. Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński
Data Wpłynięcia oferty: 31.07.2018
Cena oferty: 1.819.793,97 zł
Liczba wyświetleń: 714