Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zadruku serwetek w technologii cyfrowej

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

6241

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do dnia 06.08.2018r. do godz. 16:00. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).
Oferta musi być ważna w ciągu 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kucz@paw.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Kucz, kucz@paw.net.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 691 888 827

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zadruku serwetek w technologii cyfrowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna obejmować dostawę w formule CIP (Carriage and Insurance Paid) na adres: Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Suchy Las

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zadruku serwetek w technologii cyfrowej w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii produkcji ozdobnych serwetek z wykorzystaniem druku cyfrowego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zadruku serwetek w technologii cyfrowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna obejmować dostawę w formule CIP (Carriage and Insurance Paid) na adres: Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do 30.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zadania polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu maszyny do zadruku serwetek w technologii cyfrowej. Weryfikacja na podstawie wykazu dostaw znajdującego się w treści formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena brutto (waga kryterium: 60 %)
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 20 %)
3. Termin realizacji zamówienia (waga kryterium: 20 %)

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Ci=Cmin/Cn x waga 60% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena brutto”, Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena całkowita oferty nr „n”.
Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Gi= Gn/Gmax x waga 20% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „okres gwarancji”, Gn – okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach. Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.
Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wykonany w ramach przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 miesięcy (oznacza to, że jeśli oferent zaproponuje dłuższy okres gwarancji, do oceny zostanie przyjęty okres gwarancji równy 120 miesiącom).

Ad. 3. Liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Ti = Tmin/ Tn x waga 20% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają:
Ti – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Termin realizacji zamówienia”, Tmin – najkrótszy termin realizacji zamówienia wśród wszystkich rozpatrywanych ofert, Tn – termin realizacji zamówienia analizowanej oferty.
Termin realizacji zamówienia należy podać w tygodniach.
Suma punktów S będąca podstawą wyboru oferty (max, 100 punktów = 100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
S = Ci + Gi + Ti

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę podpisanie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PAW Sp. z o.o.

Adres

Nektarowa 9

62-002 Suchy Las

wielkopolskie , poznański

NIP

7772620769

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N42/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SDF Schnitt–Druck–Falz Spezialmaschinen GmbH, Niederstr. 45, D-40789 Monheim
Liczba wyświetleń: 151