Strona główna
Logo unii europejskiej

Szacowanie przedmiotu zamówienia Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Data publikacji: 25.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-07-2018

Numer ogłoszenia

5788

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej pod adresem:
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Polna 9f
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
albo
e-mail: bkwiecien@gomed.com.pl oraz alepiarz@gomed.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bkwiecien@gomed.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Kwiecień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(41) 247-03-10 wew. 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych”, dofinansowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gomed - Ostrowiec Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa prosimy o szacunki do poniższego zakresu zamówienia.
1. Zakres zamówienia stanowią:
• Zadanie 1 pt. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
• Zadanie 2 pt. „Wdrożenie systemu e-usług” – wdrożenie lub rozbudowa specjalistycznego oprogramowania mającego na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
• Zadanie 3 pt. „Adaptacja pomieszczeń” – wykonanie prac elektrycznych (podłączenie wyświetlaczy) oraz instalacyjnych;
• Zadanie 4 pt. „Szkolenia użytkowników i administratorów” – Przeszkolenie użytkowników wdrażanych modułów oraz administratorów, odpowiedzialnych za nadzór nad ich użytkowaniem.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, ma umożliwić stworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pt. „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”. W tym celu w wyżej wymienionych placówkach ma zostać wdrożony system elektronicznej dokumentacji medycznej, umożliwiający również jej autoryzację, archiwizację i udostępnianie. W ramach systemu należy wdrożyć również platformę e-usług medycznych, udostępniającą usługi elektroniczne (e-usługi) gwarantujące:
• możliwość elektronicznej rejestracji terminu wizyty (e-Rejestracja),
• dostęp do zgromadzonej i udostępnionej przez placówkę dokumentacji medycznej (e-Historia),
• możliwość zdalnego kontaku pacjenta z pracownikiem medycznym (e-Porada),
• możliwość zdalnego kontaktu pomiędzy pracownikami medycznymi Zamawiającego (e-Konsultacje),
• możliwość planowania wizyt domowych wraz z dostępem do archiwalnej dokumentacji medycznej pacjentów podczas wizyty domowej i możliwością uzupełniania tej dokumentacji (e-Wizyta domowa),
• dostęp do danych statystycznych gromadzonych w modułach e-Porada, e-Wizyta domowa (e-Dzienik),
• przypomnienia o zbliżającym się terminie realizacji usługi zarejestrowanej w systemie. (e-powiadomienia),
• sporządzanie wywiadu lekarskiego drogą elektroniczną (e-wywiad/e-ankieta); e-usługa finansowana ze środków własnych Zamawiającego,
System będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wdrożenie i udostępnienie e-usług będzie skutkowało poprawą poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez zastosowanie szeregu celów pośrednich, w szczególności:
• optymalizacja procesu obsługi pacjenta,
• usprawnienie funkcji gromadzenia danych i informacji,
• przyspieszenie dostępu do danych i informacji,
• poprawa efektywności funkcjonowania przychodni,
• rozwój kompetencji kadry przychodni,
• zwiększenie bezpieczeństwa informacji,
• skrócenie czasu obiegu dokumentów w placówce.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
2. „Wdrożenie systemu e-usług” – wdrożenie lub rozbudowa specjalistycznego oprogramowania mającego na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz EDM;
3. „Adaptacja pomieszczeń” – wykonanie prac elektrycznych (podłączenie wyświetlaczy) oraz instalacyjnych;
4. „Szkolenia użytkowników i administratorów” – Przeszkolenie użytkowników wdrażanych modułów oraz administratorów, odpowiedzialnych za nadzór nad ich użytkowaniem.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku.

Kod CPV

48180000-3

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania medycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z załącznikiem Szacowanie wartości zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy liczone od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Obecny etap-szacowanie wartości zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp. k.

Adres

Polna 9F

27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

(41) 247-03-10

Fax

(41) 247-03-20

NIP

6612155903

Numer naboru

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17

Inne źródła finansowania

Projekt realizowany jest w ramach umowy RPWS.07.01.00-26-0036/17-00 .
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. "Rozwój e-społeczeństwa" Oś VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 4 oferty.
Liczba wyświetleń: 370