Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej. Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Data publikacji: 13.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

5329

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zeskanowaną ofertę wraz z innymi dokumentami , scaloną w jeden plik (format .jpg lub .pdf) należy złożyć drogą elektroniczną do godziny 9:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@metropoliakrakowska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Guzek, biuro@metropoliakrakowska.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 341 85 12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu Zamawiającego w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej, obejmującej następujące gminy: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej, obejmującej następujące gminy: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa-wsparcie Zamawiającego w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej (MK).
Wsparcie to będzie realizowane przez:
1. Prowadzenie działań eksperckich/doradztwo w procesie zebrania danych na potrzeby stworzenia bazy danych istotnych dla planowania procesu funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie MK–max. 15 godz./m-c. Max. przewidywana liczba godz. wsparcia eksperckiego/doradztwa w trakcie realizacji zamówienia: 60. Wybrany ekspert będzie odpowiedzialny za:
a)wsparcie merytoryczne w przygotowaniu podziału gmin MK (nie licząc Gm. Miejskiej Kraków) na rejony komunikacyjne–z uwzgl. podst. ukł. kolejowego i drog. tego obszaru wraz z lokalizacjami przystanków kom. zbiorowej–na potrzeby zebrania danych niezbędnych do uszczegółowienia modelu ruchu dla Krakowa na terenie gmin zrzeszonych w SMK,
b)wsparcie merytoryczne w opracowaniu sposobu i wyborze narzędzi zebrania danych wskazanych w zał. nr 2 do zapytania (dane o charakterze ilościowym, jakościowym, przestrzennym i finansowym) od podmiotów i instytucji wskazanych również w zał. nr 2 do zapytania dla potrzeb realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego MK,
Wybrany ekspert będzie miał obowiązek osobistego udziału w naradach organizowanych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze max. 3 godzi. w miesiącu (wliczone do limitu max. 15 godz.) – w przypadku takiego zapotrzebowania, zgłoszonego przez Zamawiającego.
Rozliczenie nastąpi na podstawie zestawienia faktycznie zrealizowanej liczby godzin wsparcia eksperckiego/doradztwa w okresie realizacji zamówienia–stawka godz. brutto.
Termin świadczenia usługi prowadzenia działań eksperckich/doradztwa: od zawarcia umowy do 31.10.2018 r.
2. Stworzenie struktury bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie MK, wskazanych w zał. nr 2 do zapytania. Wybrany ekspert będzie odpowiedzialny za:
a)przygotowanie ujednoliconych struktur zapisu dla każdej z grup danych wskazanych w zał. nr 2 do zapytania oraz zapisanie pozyskanych danych w tej strukturze. Struktura powinna umożliwiać analizy przekrojowe oraz import do programów bazodanowych (np. Python Pandas, SQL, R-Studio). Jeśli to możliwe, dane powinny być zapisane w formie tabeli o opisanych kolumnach, wierszach, oraz wartościach, wraz z procedurą importu. Gdy zapis taki będzie niemożliwy, konieczne jest uzgodnienie z Zamawiającym proponowanej struktury danych (np. wiele tabel i relacje między nimi, lub dedykowane formaty danych jak .shp, .gtfs, .json, .geojson itp.).
b)przygotowanie propozycji narzędzia/systemu informatycznego realizującego bazę danych powstałą na podstawie struktur wskazanych powyżej wraz z jego implementacją. Proponowane rozwiązania powinny wykorzystywać otwarte technologie, tak aby umożliwić późniejsze modyfikacje i rozwój.
c)określenie min. wymagań sprzętowych i systemowych odnośnie serwera, na którym będzie przechowywana baza danych, biorąc pod uwagę objętość oraz proponowaną strukturę bazy danych.
d)identyfikację i wskazanie ogólnodostępnych metod graficznej wizualizacji danych pozwalających na prezentację zebranych danych wraz z rekomendacją narzędzi umożliwiających przeprowadzanie przez Zamawiającego analiz (w szczególności wizualizacja danych przestrzennych na mapie, analizy dostępności komunikacyjnej, zestawienia tabelaryczne). Zestaw analiz zostanie zdefiniowany w trakcie realizacji zamówienia.
Termin stworzenia struktury bazy danych wraz z przygotowaniem propozycji narzędzia/systemu informatycznego realizującego bazę danych : od zawarcia umowy do 31.08.2018 r.
Termin zapisania pozyskanych danych w strukturze oraz realizacji pozostałych działań (wskazanych w pkt. 2 lit. b, c i d): 31.10.2018 r.
Dane na potrzeby zapisania w strukturze będą pozyskiwane w uzgodniony z Wykonawcą sposób przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy w celu ich zapisania

Kod CPV

71311200-3

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72320000-4 usługi bazy danych
72300000-8 Usługi w zakresie danych
79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
72321000-1 Usługi o wartości dodanej baz danych.
72316000-3 usługi analizy danych,
72330000-2 usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych,
72314000-9 usługi gromadzenia oraz scalania danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin świadczenia usługi prowadzenia działań eksperckich/doradztwo: od zawarcia umowy do 31 października 2018 r.
Termin stworzenia struktury bazy danych wraz z przygotowaniem propozycji narzędzia/systemu informatycznego realizującego bazę danych : od zawarcia umowy do 31 sierpnia 2018 r.
Termin zapisania pozyskanych danych w strukturze: do 31 października 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Posiadanie przez przynajmniej jedną osobę oddelegowaną do realizacji zamówienia wykształcenia wyższego (przynajmniej licencjat) w kierunku transport.
2. Posiadanie przez osobę/y wskazaną/e w pkt. 3 udokumentowanego doświadczenia w zakresie opracowywania modelu transportowego dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 200 000 osób w okresie ostatnich 3 lat przed dniem zamieszczenia niniejszego ogłoszenia .
Dodatkowo punktowane:
1. Wykształcenie osoby/osób oddelegownych do realizacji usługi na poziomie magistra lub wykształcenie na poziomie doktora i wyżej
2. Dodatkowe doświadczenie osoby/osób oddelegowanej/ych do realizacji zadania w zakresie opracowywania wyników ankiet dotyczących badań zachowań komunikacyjnych np. Kompleksowych Badań Ruchu dla co najmniej 5000 ankietowanych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia:
1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. O oddelegowaniu do realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat) w kierunku transport.
Należy dołączyć do oferty wykaz osób oddelegowanych do realizacji usługi wraz z podaniem posiadanego przez nie tytułu zawodowego/stopnia naukowego.
4. O posiadaniu przez osobę/y oddelegowaną/e do realizacji usługi udokumentowanego doświadczenia w zakresie opracowywania modelu transportowego dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 200 000 osób w okresie ostatnich 3 lat przed dniem zamieszczenia niniejszego ogłoszenia oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
Dokumenty:
1. Potwierdzenie posiadanego przez oddelegowaną/e do realizacji zamówienia osobę/osoby wykształcenie wyższego (przynajmniej licencjat) w kierunku transport.
Należy dołączyć do oferty wykaz osób oddelegowanych do realizacji usługi wraz z podaniem posiadanego przez nie tytułu zawodowego/stopnia naukowego.
Na potwierdzenie należy przedłożyć dokument potwierdzający posiadany tytuł zawodowy/stopnień naukowy.
2. Potwierdzenie posiadania przez osobę/y oddelegowaną/e do realizacji usługi doświadczenia w zakresie opracowywania modelu transportowego dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 200 000 osób w okresie ostatnich 3 lat przed dniem zamieszczenia niniejszego ogłoszenia wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedłożyć dokument potwierdzający, np. rekomendacje, referencje, protokół odbioru lub inny dokument równoważny.
Dodatkowo dokumenty:
1. Potwierdzające wykształcenie osoby/osób oddelegownych do realizacji usługi na poziomie magistra lub wykształcenie na poziomie doktora i wyżej
2. Potwierdzające dodatkowe doświadczenie osoby/osób oddelegowanej/ych do realizacji zadania w zakresie opracowywania wyników ankiet dotyczących badań zachowań komunikacyjnych np. Kompleksowych Badań Ruchu dla co najmniej 5000 ankietowanych 0raz wykaz usług w w/w zakresie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.:
1. Cena brutto za godzinę pracy eksperta (w ramach działań wskazanych w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia) oraz cena całkowita brutto za stworzenie struktury bazy danych (w ramach działań wskazanych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia) – 80%
Liczba punktów obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację (80 punktów) otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 80/C
Gdzie: NC – najniższa zaoferowana cena, C – cena oferty punktowanej,
przy czym NC (najniższa zaoferowana cena) oraz C (cena oferty punktowanej) zostaną wyliczone poprzez zsumowanie kwot za realizację działań wskazanych w ust. II pkt. 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia wg. następującego schematu:
(A x 60) + B
Gdzie:
A – cena brutto za godzinę pracy eksperta (za realizację działań wskazanych w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia,
60 – przewidywana maksymalna liczba godzin wsparcia eksperckiego/doradztwa),
B – cena całkowita brutto (za realizację działań wskazanych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia)
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
2. Tytuł zawodowy/stopień naukowy osoby/osób oddelegowanej/ych do realizacji usługi – max 10%
5pkt - wykształcenie na poziomie magistra – 5%
10pkt- wykształcenie na poziomie doktora i wyżej – 10%

Na potwierdzenie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego posiadany tytuł zawodowy/tytuł naukowy).
3. Dodatkowe doświadczenie osoby/osób oddelegowanej/ych do realizacji zadania) w zakresie opracowywania wyników ankiet dotyczących badań zachowań komunikacyjnych np. Kompleksowych Badań Ruchu dla co najmniej 5000 ankietowanych – max. 10%
Spełnienie warunku = 10 pkt
Na potwierdzenie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie (umowa, protokół odbioru lub inny dokument równoważny)
Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z wszystkich kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
Łączna liczba punktów zaokrąglona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Adres

Reymonta 20

30-059 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123418512

NIP

6762477784

Numer naboru

POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRADIENS Sp. z o.o.
ul. Sylwestra Kowalczewskiego 10/4
25-635 Kielce
Data wpłynięcia oferty: 21.06.2018 r.
Cena całkowita: 45 510,00 zł brutto (przy założeniu maksymalnej liczby godzin wsparcia eksperckiego/ doradztwa określonej w zapytaniu).
Liczba wyświetleń: 267