Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu

Data publikacji: 05.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

5099

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie w siedzibie SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych lub przesłać w formie elektronicznej na adres email: sidom@sidom.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 21.06.2018 r. o godz. 12:00.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Oferenta. Koperta powinna być zaadresowana na: SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych oraz powinna zawierać następujący opis:
"Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu"
5. Oferta, która wpłynie po podanym powyżej terminie nie będzie uwzględniona w dalszym postępowaniu.
6. Termin otwarcia ofert: w dniu: 21.06.2018 r. o godz. 13:00. w siedzibie SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych

Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć załączniki wymienione w dalszej części zamówienia.
2. Oferty złożone na druku innym niż w/w oraz złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sidom@sidom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Sidor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel 74/66-66-646 lub 504-083-696 lub e-mailowo msidor@sidom.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu w ramach projektu:
"Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Stanisława Moniuszki 18 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny oraz poprawę jakości życia mieszkańców."

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez wykonanie remontu części wspólnej budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje:
- wewnętrzną linię zasilającą (WLZ)
- wyłącznik główny instalacji odbiorczej budynku
- tablice TBL z układami pomiarowymi lokali i części wspólnych
- odcinki zasilające tablice rozdzielcze instalacji odbiorczej w lokalach
- obwody odbiorcze części wspólnych (piwnice, klatka schodowa, korytarze, strych)
- połączenia wyrównawcze
- ochronnik przeciwprzepięciowy

Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Oferenta ujęty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z zapytaniem ofertowym, projektem budowlanym oraz ewentualnymi innymi załączonymi dokumentami.

Oferent zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.

Wykaz materiałów budowlanych zawartych w dokumentacji technicznej określonych producentów i/lub z określonymi nazwami produktów:
Nazwa materiału z dokumentacji:
obudowa typu ON 33-2,5 Sypniewski
ochronnika przeciwprzepięciowy Legrand
obudowa typu UNI Karwasz
oprawy oświetleniowe OVAL
oprawy oświetleniowe WOS

Wskazane, w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do przedmiotowego zmówienia, odnoszące się do materiałów: nazwy producentów, produktów, znaki towarowe i patenty, określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń wskazanych przykładowo w w/w dokumentacji.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Oznacza to, że zaproponowane w ofercie inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia muszą mieś takie same lub lepsze parametry oraz muszą posiadać cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z kartami charakterystyki poszczególnych materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej i złożenia oferty zawierającej materiały spełniające podstawowe parametry wskazane w w/w kartach charakterystyki, co potwierdzi oświadczeniem zawartym w punkcie 13 formularza ofertowego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wskazania w ofercie materiałów wchodzących w skład jednolitego systemu (dostarczanego przez konkretnego producenta), wszystkie materiały będą pochodziły od konkretnego producenta w ramach konkretnego systemu. Nie dopuszcza się mieszania/wykorzystywania w obrębie oferty materiałów z różnych systemów (nie stanowiących jednolitego systemu).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

DODATKOWE KODY CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej,

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia Oferent zobowiązany jest wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent do oferty załączy swój REGON oraz wpis do działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

W celu spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 6 w formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

W celu spełniania warunku Oferent oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 14 w formularza ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W celu spełniania przedmiotowego warunku Oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy/robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 7 w formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu spełniania przedmiotowego warunku Oferent:
1. przedstawi dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł
2. oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia.
Za spełnienie warunku uznaje się: złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł oraz wypełnienie oświadczenia zawartego w punkcie 15 formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy o wykonanie robót budowanych objętych niniejszym zamówieniem.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 16 w formularza ofertowego.

Warunek złożenia oświadczenia dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 17 formularza ofertowego.
Oferent dokonuje wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia:
1) w pieniądzu,
2) w postaci gwarancji ubezpieczeniowej,
3) weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa,

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych odnoszących się do oferty w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrzne uniemożliwiające wykonywanie prac. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których warunki te występowały.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
D. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres i / lub sposób wykonania przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
E. Jeżeli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
F. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
G. Jeżeli zmiany nie są istotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązania osobowego
- REGON
- wpis do działalności gospodarczej
- kserokopia potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i odpowiadające im wagi:

Kryterium / Waga:
1. Cena - 90 % (90% = 90,00 pkt)
2. Okres gwarancji - 10 % ( 10% = 10,00 pkt)

Kryterium 1 - cena
Oceniane oferty otrzymają punkty według poniższego wzoru:
P = (A : B) x 90 pkt
gdzie:
P – oznacza ilość punktów oferty analizowanej w kryterium cena
A – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
B – oznacza cenę oferty analizowanej

Kryterium 2 – okres gwarancji
Oceniane oferty otrzymają punkty według poniższego wzoru:
GP = (C : D) x 10 pkt
gdzie:
P – oznacza ilość punktów oferty analizowanej w kryterium cena
C – oznacza okres gwarancji zaoferowany w analizowanej ofercie
D – oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji z pośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą łączną ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów – kryterium rozstrzygającym będzie najniższa cena brutto.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy:
- nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
- których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu

Adres

Moniuszki 3

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

74/66-66-646

NIP

8862701199

Numer naboru

RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"PRO-EL-KOM" Bogdan Staniewski
siedziba: ul. Jesienna 24, 58-301 Wałbrzych
NIP: 886-106-84-17
data i godzina wpłynięcia oferty: 21-06-2018 / 10:15
cena: 34 893,15 zł
Liczba wyświetleń: 178