Strona główna
Logo unii europejskiej

Linia technologiczna do produkcji opakowań składającej się z 3 modułów - maszyn: powlekająco – rozcinającej, drukującej i formującej materiał w gotowe opakowanie – torebki

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-06-2018

Numer ogłoszenia

4987

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy: Hadepol Flexo ul. Polna 2 Rypin
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 87-500 Rypin, ul. Polna 2
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: l.gumowski@hadepol.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.gumowski@hadepol.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Gumowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509350320

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Moduł nr 1:
Maszyna powlekająco – rozcinająca, powinna zawierać co najmniej następujące parametry techniczne:
- szerokość robocza nie mniejsza niż 1.200 mm i nie większa niż 1.600 mm
- musi posiadać dwu kolorowy zespół drukujący oraz zespół rozcinający gotowy materiał z co najmniej krążkowymi zespołami rozcinającymi
- zespół powlekania wyposażony w ceramiczny grawerowany laserowo wałek przenoszący klej
- odwijak do papieru o średnicy co najmniej 1.000 mm
- odwijak do folii o średnicy co najmniej 600 mm
- zespół nawijania o średnicy co najmniej 1.000 mm
- wyposażenie kontroli i napięcia wstęgi
- gramatura materiału powlekanego – papieru - od 28 do 50 gram na 1 m2
- gramatura polietylenu – od 6 do 20 gram na 1 m2
- kontrola średnicy i naprężenia odwijanego materiału poprzez system ultrasoniczny
- napęd SERVO i ręczny system naprowadzania
- zespół wałka tańczącego
- zespół powlekania typu flexo wraz z walcem stalowym chromowych oraz gumowym walcem dociskowym
- zespół rozcinania wzdłużnego wyposażony w 5 noży krążkowych samoblokujących o średnicy co najmniej 80mm
- nawijak pojedynczy o średnicy co najmniej 1.000mm z średnicą tulei wewnętrzną 76mm
- samoblokujące podpory bezpieczeństwa
- gumowy walec dociskowy przy nawijaniu
- system rozdzielania wstęgi dla nawijania rozciętych roli na tym samym wałku.
Moduł nr 2:
Maszyna drukująca z centralnym cylindrem, powinna zawierać co najmniej następujące parametry techniczne:
8 zespołów drukujących; druk farbami fleksograficznymi maksymalna szerokość robocza druku co najmniej 1000 mm; minimalny raport zadruku nie mniejszy niż 320 mm; maksymalny raport zadruku co najmniej 600 mm; napęd typu gearless; montaż matryc drukarskich (polimerów) na tulejach formowych „sleeve” – nie mniej niż 120 sztuk
Komplet 8 szt. adapterów dla „sleeve” formowych powyżej 400mm; przenoszenie farby tulejami „sleeve” aniloxowymi 1 komplet, nie mniej niż 12, tuleje anilox ceramiczne, grawerowane laserowo — nie mniej niż 12 szt. system wstępnego pasowania kolorów; system wstępnego ustawiania docisku form drukowych; system automatycznych wiskozymetrów; automatyczny system prowadzenia krawędzi wstęgi; system automatycznego mycia zespołów farbowych; układ suszenia zasilany gazem; kamera do 100% inspekcji druku z funkcją inteligentnego pasowania kolorów; tolerancja bicia cylindra centralnego do 0,008mm; odwijaki i nawijaki podwójne z wałami rozprężnymi do gilz o średnicach 76mm (2 szt.) i 152mm (2 szt.), średnicach maksymalnych rolek do 1000mm;
Moduł nr 3
– maszyna formująca materiał w gotowe opakowanie - torebki:
- szerokość opakowania nie mniejsza niż 260mm i nie większa niż 380mm
- długość opakowania nie mniejsza niż 500mm i nie większa niż 600mm
- maksymalna fałda 70mm
- maksymalna szerokość okienka 340mm
- zespół wklejania okienka wzdłużnego wyposażony w urządzenie typu „HOTMELT”
- zespół drukujący czterokolorowy w linii; szerokość druku do 900mm, szerokość materiału do 950mm, długość druku do 850mm; wyposażenie w farby wannowe z pokrywami; zespoły walców dociskowych i ceramicznych, zespoły stalowych chromowanych cylindrów drukowych; szybko przestawialne cylindry formatowe i walce rastrowe; system sleevowy do szybkiej zmiany tulei sleevowych w maszynie
- średnica odwijarki nie mniejsza niż 1.000mm
- napęd główny SERVO
- napęd SERVO do perforacji wstęgi
- prowadzenie wstęgi fotoelektryczne
- zespół co najmniej 5 elementów formułujących fałdę

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: rypiński Miejscowość: Rypin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Lini technologicznej do produkcji opakowań składającej się z 3 modułów - maszyn: powlekająco – rozcinającej, drukującej i formującej materiał w gotowe opakowanie – torebki

Przedmiot zamówienia

Moduł nr 1: Maszyna powlekająco – rozcinająca, powinna zawierać co najmniej następujące parametry techniczne:
- szerokość robocza nie mniejsza niż 1.200 mm i nie większa niż 1.600 mm
- musi posiadać dwu kolorowy zespół drukujący oraz zespół rozcinający gotowy materiał z co najmniej krążkowymi zespołami rozcinającymi
- zespół powlekania wyposażony w ceramiczny grawerowany laserowo wałek przenoszący klej
- odwijak do papieru o średnicy co najmniej 1.000 mm
- odwijak do folii o średnicy co najmniej 600 mm
- zespół nawijania o średnicy co najmniej 1.000 mm
- wyposażenie kontroli i napięcia wstęgi
- gramatura materiału powlekanego – papieru - od 28 do 50 gram na 1 m2
- gramatura polietylenu – od 6 do 20 gram na 1 m2
- kontrola średnicy i naprężenia odwijanego materiału poprzez system ultrasoniczny
- napęd SERVO i ręczny system naprowadzania
- zespół wałka tańczącego
- zespół powlekania typu flexo wraz z walcem stalowym chromowych oraz gumowym walcem dociskowym
- zespół rozcinania wzdłużnego wyposażony w 5 noży krążkowych samoblokujących o średnicy co najmniej 80mm
- nawijak pojedynczy o średnicy co najmniej 1.000mm z średnicą tulei wewnętrzną 76mm
- samoblokujące podpory bezpieczeństwa
- gumowy walec dociskowy przy nawijaniu
- system rozdzielania wstęgi dla nawijania rozciętych roli na tym samym wałku.
Moduł nr 2: Maszyna drukująca z centralnym cylindrem, powinna zawierać co najmniej następujące parametry techniczne:
8 zespołów drukujących; druk farbami fleksograficznymi maksymalna szerokość robocza druku co najmniej 1000 mm; minimalny raport zadruku nie mniejszy niż 320 mm; maksymalny raport zadruku co najmniej 600 mm; napęd typu gearless; montaż matryc drukarskich (polimerów) na tulejach formowych „sleeve” – nie mniej niż 120 sztuk
Komplet 8 szt. adapterów dla „sleeve” formowych powyżej 400mm; przenoszenie farby tulejami „sleeve” aniloxowymi 1 komplet, nie mniej niż 12, tuleje anilox ceramiczne, grawerowane laserowo — nie mniej niż 12 szt. system wstępnego pasowania kolorów; system wstępnego ustawiania docisku form drukowych; system automatycznych wiskozymetrów; automatyczny system prowadzenia krawędzi wstęgi; system automatycznego mycia zespołów farbowych; układ suszenia zasilany gazem; kamera do 100% inspekcji druku z funkcją inteligentnego pasowania kolorów; tolerancja bicia cylindra centralnego do 0,008mm; odwijaki i nawijaki podwójne z wałami rozprężnymi do gilz o średnicach 76mm (2 szt.) i 152mm (2 szt.), średnicach maksymalnych rolek do 1000mm;
Moduł nr 3 – maszyna formująca materiał w gotowe opakowanie - torebki:
- szerokość opakowania nie mniejsza niż 260mm i nie większa niż 380mm
- długość opakowania nie mniejsza niż 500mm i nie większa niż 600mm
- maksymalna fałda 70mm
- maksymalna szerokość okienka 340mm
- zespół wklejania okienka wzdłużnego wyposażony w urządzenie typu „HOTMELT”
- zespół drukujący czterokolorowy w linii; szerokość druku do 900mm, szerokość materiału do 950mm, długość druku do 850mm; wyposażenie w farby wannowe z pokrywami; zespoły walców dociskowych i ceramicznych, zespoły stalowych chromowanych cylindrów drukowych; szybko przestawialne cylindry formatowe i walce rastrowe; system sleevowy do szybkiej zmiany tulei sleevowych w maszynie
- średnica odwijarki nie mniejsza niż 1.000mm
- napęd główny SERVO
- napęd SERVO do perforacji wstęgi
- prowadzenie wstęgi fotoelektryczne
- zespół co najmniej 5 elementów formułujących fałdę

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia): do 31 marzec 2019r. godz. 16.00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Jeżeli oferta zostanie przygotowana w języku innym niż polski, oferent/dostawca winien przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego (w tym możliwość zmiany maksymalnego terminu realizacji zamówienia, zmiana terminu płatności), w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
4) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej gdy jego oferta zostanie w wybrana.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
3. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN(podana w PLN lub walucie obcej*) będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
x 100 x
Cr
C min — cena minimalna w zbiorze
C r — cena oferty rozpatrywanej
A n — liczba punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja na maszynę będą przyznawane wg następującej formuły:
Gwarancja poniżej 12 miesięcy —0 pkt.
Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 23 miesięcy włącznie — 5 pkt.
Gwarancja powyżej 23 miesięcy — 10 pkt.

Punkty z oceny kryterium a) — b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
W przypadku, gdy rozpatrywane oferty otrzymają taką samą liczbę punktów (jako sumę punktów ze wszystkich kryteriów), zastosowanie będzie miało kryterium rozstrzygające. Wybrana zostanie oferta korzystniejsza pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, tj. mniejsze zużycie energii.

Zamawiający upubliczni wynik postepowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Hadepol Flexo sp. z o.o.

Adres

ul. Polna 2

87-500 Rypin

kujawsko-pomorskie , rypiński

Numer telefonu

+48 509350320

Fax

+48 54 280 6251

NIP

8921454958

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N41/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert w ramach projektu:
„Wdrożenie nowej technologii produkcji ekologicznych opakowań dla rynku fresh food” w ramach POIR 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na:
„Zakup linii technologicznej do produkcji opakowań składającej się z 3 modułów - maszyn: powlekająco – rozcinającej, drukującej i formującej materiał w gotowe opakowanie - torebki rozcinarki do rolek do cięcia na szerokość składającej się z 3 modułów;
Moduł nr 1: Maszyna powlekająco – rozcinająca;
Moduł nr 2: Maszyna drukująca z centralnym cylindrem;
Moduł nr 3 – Maszyna formująca materiał w gotowe opakowanie – torebki”

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone dnia 30 maja 2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 4987 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego
W terminie składania ofert (do dnia 29.06.2018 godz. 23.59), do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta w odpowiedzi na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe.
Ofertę na Moduł nr 2 przedstawiła firma:
SOMA spol. s r.o. B. Smetany 380, 56301 Lanskroun, CZ
Nie wpłynęły oferty dotyczące modułu nr 1 i nr 3.
W dniu 30 czerwca 2018r. dokonaliśmy wybory najkorzystniejszej oferty na zakup Modułu nr 2, którą przedstawiła firma SOMA spol. s r.o. B. Smetany 380, 56301 Lanskroun, CZ
Dziękujemy za złożenie oferty.

Na moduł 1 i 3 zostanie ogłoszone nowe postępowanie ofertowe.
Liczba wyświetleń: 911