Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-06-2018

Numer ogłoszenia

4985

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01
NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO
w szczególności: pkt VI. Opis sposobu przygotowania oferty i pkt VII. Miejsce i termin składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ktl2@europainting.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Luigi Bruno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48532756225

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka trwałego w postaci Linii Malowania Kataforetycznego na potrzeby realizacji celów projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii malowania kataforetycznego wyrobów metalowych, wnioskowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie 2. Innowacje w MŚP (numer naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy środka trwałego w postaci Linii Malowania Kataforetycznego na potrzeby realizacji celów projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii malowania kataforetycznego wyrobów metalowych, wnioskowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie 2. Innowacje w MŚP (numer naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17).

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO pkt III. Przedmiot zamówienia.

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia został opisany w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO
pkt IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy) – do dnia 15.01.2019 r.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca dysponuje odpowiednimi uprawnieniami pozwalającymi na realizację zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:
- wykonanie min. 1 linii taktowej malowania kataforetycznego w ostatnich 5 latach licząc od dnia opublikowania niniejszego Zapytania lub jeżeli wykonawca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 5 lat – w tym okresie.
2. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie przeprowadzona na podstawie referencji, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia we wskazanym terminie.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały opisane w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01
NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO
pkt X. Warunki zmian umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest jedynie w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Złożenie oferty na dołączonym FORMULARZU OFERTOWYM (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego) wraz z OŚWIADCZENIEM o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do Zapytania ofertowego).
2. Złożenie specyfikacji technicznej pozwalającej ocenić parametry technicznej przedmiotu zamówienia.
3. Referencje potwierdzające wykonanie minimum 1 linii taktowej malowania kataforetycznego w ostatnich 5 latach licząc od dnia opublikowania niniejszego Zapytania lub jeżeli wykonawca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 5 lat – w tym okresie.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w języku angielskim lub włoskim pod warunkiem równoczesnego przedłożenia oferty przetłumaczonej na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji zostały opisane w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO pkt. VIII. Kryteria oceny ofert

Wykluczenia

Warunki zmiany umowy zostały opisane w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01
NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO
IV. pkt. IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PL EUROPAINTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Murarska 5

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6462651166

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: VISA IMPIANTI SRL
Adres: Via Luigi Cagnola 29, I-20844 Triuggio (MB), Italy (Włochy)
Data wpłynięcia oferty: 2018-06-25
Cena: 2.110.000,00 EUR (przeliczona według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert wynoszącego 4,4173 PLN/EUR co dało kwotę 9.320.503,00 PLN)
Liczba wyświetleń: 269