Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarek informacji zmiennych

Data publikacji: 16.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2018

Numer ogłoszenia

4131

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia: 24.05.2018, (decyduje data wpływu).
2) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
ul. Grabskiego 23, 32-640 Zator, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@eurowafel.pl
3) Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnionym i podpisanym oświadczeniem oraz załącznikiem parametry techniczne (wzór oświadczenia oraz załącznika dotyczącego parametrów technicznych załączony do zapytania ofertowego).
4) Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 25/05/2018 o godz. 9:00 w siedzibie firmy.
5) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@eurowafel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Gałuszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 601 314 296

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarki informacji zmiennych w ilości - 2 sztuki o następujących parametrach i cechach:
- rozdzielczość – min. 300 dpi
- prędkość druku - max 600 mm/s (start-stop i ciągły)
- pole nadruku – min. 53 x 100 mm – (ciągły); min. 53 x 75 mm – (startstop)
- barwnik - folia termotransferowa
- rozmiar taśmy TT - długość nawoju - max. 1100 metrów
- kody kreskowe – min. ITF, Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, RSS Linear
- grafika - dowolna (linie, figury i obiekty graficzne) do wymiarów pełnego pola nadruku
- komunikacja - Ethernet lub port RS485.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Andrychów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wyłonienie dostawcy drukarek informacji zmiennych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarki informacji zmiennych w ilości - 2 sztuki o następujących parametrach i cechach:
- rozdzielczość – min. 300 dpi
- prędkość druku - max 600 mm/s (start-stop i ciągły)
- pole nadruku – min. 53 x 100 mm – (ciągły); min. 53 x 75 mm – (startstop)
- barwnik - folia termotransferowa
- rozmiar taśmy TT - długość nawoju - max. 1100 metrów
- kody kreskowe – min. ITF, Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, RSS Linear
- grafika - dowolna (linie, figury i obiekty graficzne) do wymiarów pełnego pola nadruku
- komunikacja - Ethernet lub port RS485.

Kod CPV

42962000-7

Nazwa kodu CPV

Urządzenia drukujące i graficzne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – pierwsza sztuka – do dnia 31.08.2018, druga sztuka do dnia 30.11.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1) W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można uzyskać pod numerem tel.+48 601 314 296.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postę-powania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

3) Nie przewiduje się możliwości wprowadzania istotnych zmian umowy za-wartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamó-wienia.

4) Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych,

5) Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnionym i podpisanym oświadczeniem oraz załącznikiem parametry techniczne (wzór oświadczenia oraz załącznika dotyczącego parametrów technicznych załączony do zapytania ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena
Punktacja: 80%
Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy przez 80

Kryterium: Gwarancja
Punktacja: 20%
Sposób oceny: Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej mnożymy przez 20

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Eurowafel Sp.z o.o. Sp.k.

Adres

Grabskiego 23

32-640 Zator

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

48 601 314 296

Fax

-

NIP

5512606151

Numer naboru

RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Promark Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 32
02-927 Watrszawa
11 800,00 euro
21.05.2018
Liczba wyświetleń: 124