Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Data publikacji: 21.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-06-2018

Numer ogłoszenia

4078

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający w dniu 5.06.2018 opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
2. Zamawiający w dniu 6.06.2018 opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Sposób składania ofert:
1) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego
(na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego (pod adresem: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego:
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com.
2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy
złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 3/2018”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Pająk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 313 770

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym, wraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym, wraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.
1) Mikroskop o parametrach wskazanych (poniżej), równoważnych lub wyższych niż:
- Mikroskop optyczny odwrócony, wyposażony w jasne pole oraz fluorescencję
- stabilny statyw z uchwytem rewolwerowym wyposażonym w 4 pozycyjny port optyczny
- zintegrowany zasilacz 12 V DC 50 W, stabilizowany 240 V
- posiadający dwa filtry: zielony i neutralny 0.06
- posiadający co najmniej 6-pozycyjną wsuwkę aperturową do świtała odbitego
- posiadający minimum 3 miejsca nad obiektywami na wsuwki DIC
- posiadający wsuwkę diafragmy polowej
- posiadający kondensor LD 0.4 z miejscem na wsuwki
- posiadający kondensor wyposażony w przesłonę Ph 1/0.4
- nasada okularowa wyposażona w tubus binokulrany, fototubus pośredni, dzielnik światła minimum
100:0/0:100
- zapewniający możliwość regulacji dioptryjnej okularów do min +/-5 dpt oraz ich rozstawu
- nasada okularowa z możliwością obrotu, posiadająca wejście USB umożliwiające podłączenie kamery
- obiektywy mikroskopu: min. 4 obiektywy
a) LD A-Plan 5x/0.15 Ph1, WD=11,7 mm
b) LD A-Plan 10x/0.25 Ph1, WD=8.5 mm
c) LD A-Plan 20x/0.35 Ph1, WD=4.3 mm
d) LD A-Plan 40x/0.655 Ph1, WD=2.0 mm
- posiadający okular WF PL 10x.23 mm (2 sztuki)
- wyposażony w oświetlenie halogenowe do światła przechodzącego (żarówka halogenowa 12 V/37 W) z adapterem achromatycznym
- wyposażony w oświetlacz z kolektorem i filtrem anty-refleksyjnym oraz lamęrtęciowąHBO50 wraz
z zasilaczem
- wyposażony w stolik krzyżowy zawierające prowadnice preparatu w płaszczyźnie x-y w zakresie 130x85 mm, wraz z ramką uniwersalną umożliwiająca obserwację szalek Petriego o różnych średnicach, min 26 mm, max 120 mm oraz blokadą położenia dolnego
- wyposażony w trzy filtry fluorescencyjne pozwalające na obserwację barwników GFP, mCherry oraz DAPI
- wyposażony w kolorową kamerę mikroskopową o rozdzielczości min 5 MPix; zapewniającej odświeżanie w pełnej rozdzielczości 2752x2208 pikseli, 38 klatek na sekundę; prędkość minimalna odświeżania 384x292 piksele, 93 klatki na sekundę
- czas ekspozycji kamery w przedziale od 100 us do 4s
- zakres rejestracji kamery nie mniejszy niż 8/12bit/piksel
- obsługiwany przez zestaw komputerowy zwierający oprogramowanie do archiwizacji i akwizycji obrazów, pozwalający na obróbkę graficzną obrazu typu jasność, kontrast, balans bieli, nasycenie barw oraz pomiary parametrów - liniowy, kąt, obwód, pole, pole powierzchni; kompatybilne z systemem Windows
- wyposażony w dodatkowe akcesoria jak pokrowiec, instrukcja obsługi, kabel zasilający oraz osłonki na okulary
2) dostarczenie i instalację przez Wykonawcę mikroskopu z oprzyrządowaniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na (minimalny) okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie:
a) świadczenia serwisu w ramach gwarancji w miejscu zainstalowanego sprzętu, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki,
b) bezpłatnego przeglądu serwisowego na miesiąc przed końcem okresu gwarancji

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących terminach:
1) w zakresie sprzedaży, dostarczenia i instalacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, o których mowa w sekcji „Przedmiot zamówienia” pkt 1 i 2, w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Zamówienie zostanie uznane za wykonane w powyższym zakresie po podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
2) w zakresie udzielenia gwarancji, o której mowa w sekcji „Przedmiot zamówienia” pkt. 3, w dniu upływu okresu gwarancji.
Termin i sposób realizacji umowy:
1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy).
2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy w dniu upływu okresu gwarancji określonego w umowie/ofercie.
3. Zamawiający dokona zapłaty za realizację umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury i:
1) wykonania umowy w zakresie dostawy i instalacji przedmiotu umowy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru - w wysokości 90% wartości wynagrodzenia brutto,
2) wykonania umowy w zakresie udzielonej gwarancji i wsparcia technicznego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.
4. Informacje na temat sposobu realizacji i zmiany umowy znajdują się w Zapytaniu Ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Opisano w załączniku Nr 4 (Zapytanie Ofertowe Nr 3/2018)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do
których się odnosi;
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające
bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych
od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9) wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VII i niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI, zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert:
1) Cena całkowita brutto. Waga punktowa: 80 pkt
Opis sposobu oceny ofert: Zamawiający dokona oceny kryterium „Cena całkowita brutto” na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba pkt oferty ocenianej =

Cena najniższej oferty
------------------------- x 80
Cena oferty ocenianej

Oferta może otrzymać za kryterium „Cena całkowita brutto” maksymalnie 80 pkt
2) Okres gwarancji
Waga punktowa: 20 pkt
Opis sposobu oceny ofert: Zamawiający dokona oceny kryterium „Okres gwarancji” na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczną się z dniem podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
W kryterium „okres gwarancji” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 20. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji:
a) 48 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia – otrzyma 20 pkt,
b) minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia – otrzyma 15pkt,
c) minimum 24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia – otrzyma 10 pkt.
Oferta może otrzymać za kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 20pkt.
2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust.1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą łączną liczę punktów.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez np.:
- zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu,
- inne
Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu:
1.Powiązania kapitałowe lub osobowe. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
2.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 515262381

NIP

5252721500

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-005/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał wyboru Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.
Adres:
Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.
ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 7.06.2018
Cena oferty: 89961,00 PLN
Liczba wyświetleń: 396