Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi nadzoru - funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych”

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

3910

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2018 roku do godziny 11.00 w Sekretariacie Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOMED - OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. , Polna 9F, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem wykonawcy, zaadresowane następująco:

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GOMED - OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ul. Polna 9F, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Oferta na usługę pn. "Świadczenie usługi nadzoru - funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych”
Nie otwierać przed dniem 23.05.2018 przed godziną 12:00

3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOMED - OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. , ul. Polna 9F, 27-400 Ostrowiec Św. w dniu 23.05.2018 roku o godzinie 12:00. Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Lepiarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 247 03 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Zapoznanie się Inżyniera Kontraktu ze zgromadzoną dokumentacją Projektu, w tym z wnioskiem i umową o dofinansowanie Projektu, Studium Wykonalności, itp.
2.Opracowanie dokumentacji dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami ustawy PZP na realizację i wdrożenie Projektu, (uzyskanie jej akceptacji przez kierownika Zamawiającego) w zakresie SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy, ustalenia wartości zamówienia, przygotowanie opinii dla zamawiającego i komisji przetargowej, między innymi w sprawach: wykonywanych czynności, wyjaśnień treści SIWZ, oceny złożonych ofert i rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze przeprowadzania w trybie przetargu nieograniczonego, ocena procedur i mechanizmów przedstawionych w ofertach wykonawców pod względem zapewnienia odpowiedniej jakości budowanego i wdrażanego systemu oraz zgodności osiągniętych celów co do założeń zawartych w Projekcie.
3.Przygotowanie projektu odpowiedzi na wniesione odwołania przez Wykonawców.
4.Sprawowanie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem Projektu w zakresie zgodności z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i aneksach do umowy o dofinansowanie, w tym systematyczna kontrola rzeczowej realizacji Projektu.
5.Potwierdzanie lub nie potwierdzanie merytorycznej zgodności - przedmiotu objętego umową z wykonawcą - odpowiedniej do deklarowanej w ofercie jakości zastosowanych rozwiązań, liczby, klas urządzeń i instalacji, poprawności ich montażu oraz konfiguracji zgodnej z zamierzonym efektem działania, starannego przygotowania zbudowanego systemu do wdrożenia, przeprowadzenia procesu wdrożenia systemu, potwierdzenia uzyskania efektów, szkolenia pracowników Zamawiającego, dokonania czynności odbioru końcowego, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia umowy z wykonawcą.
6.Ścisła współpraca z Wykonawcą wyłonionym w drodze Zamówienia Publicznego zapewniająca organizacyjną i terminową zgodność projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu.
7.Bieżące uczestnictwo we wdrażaniu i koordynacja wszystkich jednostek i organizacji wymaganych do współdziałania dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.
8.Sprawowanie nadzoru nad uruchomieniem poszczególnych etapów projektu.
9.Uczestniczenie w czynnościach odbioru etapów prac oraz odbioru końcowego zrealizowanego Projektu i jego wdrożenia oraz sporządzenie z Zamawiającym protokołów zdawczo-odbiorczych.
10.Kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji uprawniającej do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych w zakresie dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu, wykonywanych prac oraz wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych.
11.Kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy.
12.Nadzór nad procesem testowania systemu przed odbiorem właściwym.
13.Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
14.Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą.
15.Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu (osiągnięcia celów).
16.Nadzór nad przetwarzaniem zbiorów danych osobowych, które zostaną powierzone na podstawie odrębnej umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem tematycznym projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia (e-zdrowie). Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w ramach tzw. e-Platformy, obejmującej moduły: e-rejestracji, e-historii, e-porady, e-konsultacji, e-dziennika, e-wizyta domowa, e-powiadomień prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych i ich dostępności. Poprzez wdrożenie projektu nastąpi wykorzystanie nowoczesnych TIK i w konsekwencji rozwój e-usług publicznych. Platforma zorientowana na użytkownika, skupiać się będzie na eliminacji potencjalnych barier w myśl zasady uniwersalnego projektowania. Zakłada się interoperacyjność i kompatybilność rozwiązania na poziomie: semantycznym, organizacyjnym i technologicznym. Wnioskodawca wykazuje potrzebę rozbudowy systemu pozwalającego na całościowe zarządzanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej.

Przedmiot zamówienia

1.Zapoznanie się Inżyniera Kontraktu ze zgromadzoną dokumentacją Projektu, w tym z wnioskiem i umową o dofinansowanie Projektu, Studium Wykonalności, itp.
2.Opracowanie dokumentacji dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami ustawy PZP na realizację i wdrożenie Projektu, (uzyskanie jej akceptacji przez kierownika Zamawiającego) w zakresie SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy, ustalenia wartości zamówienia, przygotowanie opinii dla zamawiającego i komisji przetargowej, między innymi w sprawach: wykonywanych czynności, wyjaśnień treści SIWZ, oceny złożonych ofert i rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze przeprowadzania w trybie przetargu nieograniczonego, ocena procedur i mechanizmów przedstawionych w ofertach wykonawców pod względem zapewnienia odpowiedniej jakości budowanego i wdrażanego systemu oraz zgodności osiągniętych celów co do założeń zawartych w Projekcie.
3.Przygotowanie projektu odpowiedzi na wniesione odwołania przez Wykonawców.
4.Sprawowanie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem Projektu w zakresie zgodności z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i aneksach do umowy o dofinansowanie, w tym systematyczna kontrola rzeczowej realizacji Projektu.
5.Potwierdzanie lub nie potwierdzanie merytorycznej zgodności - przedmiotu objętego umową z wykonawcą - odpowiedniej do deklarowanej w ofercie jakości zastosowanych rozwiązań, liczby, klas urządzeń i instalacji, poprawności ich montażu oraz konfiguracji zgodnej z zamierzonym efektem działania, starannego przygotowania zbudowanego systemu do wdrożenia, przeprowadzenia procesu wdrożenia systemu, potwierdzenia uzyskania efektów, szkolenia pracowników Zamawiającego, dokonania czynności odbioru końcowego, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia umowy z wykonawcą.
6.Ścisła współpraca z Wykonawcą wyłonionym w drodze Zamówienia Publicznego zapewniająca organizacyjną i terminową zgodność projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu.
7.Bieżące uczestnictwo we wdrażaniu i koordynacja wszystkich jednostek i organizacji wymaganych do współdziałania dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.
8.Sprawowanie nadzoru nad uruchomieniem poszczególnych etapów projektu.
9.Uczestniczenie w czynnościach odbioru etapów prac oraz odbioru końcowego zrealizowanego Projektu i jego wdrożenia oraz sporządzenie z Zamawiającym protokołów zdawczo-odbiorczych.
10.Kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji uprawniającej do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych w zakresie dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu, wykonywanych prac oraz wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych.
11.Kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy.
12.Nadzór nad procesem testowania systemu przed odbiorem właściwym.
13.Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
14.Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą.
15.Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu (osiągnięcia celów).
16.Nadzór nad przetwarzaniem zbiorów danych osobowych, które zostaną powierzone na podstawie odrębnej umowy.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 79000000-4 - usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.
CPV 79100000-5 – usługi prawnicze,

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Zamówienia w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu okresu realizacji projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Zarządzającą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia m.in:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej trzy usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu dotyczącego wdrożenia E-usług o wartości nie mniejszej niż: 1,0 mln zł. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć co najmniej 3 dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usługi na własnym wzorze (uwzględniając nazwę Zamawiającego, tytuł opracowania, daty graniczne wykonania i kontakt do Zamawiającego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia m.in:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji usługi odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. osobą/osobami, które posiadają:
- wiedzę i doświadczenie z zakresu opracowywania dokumentacji przetargowych dla zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, obejmujących dostawę infrastruktury sprzętowej, licencji oraz wdrażanie systemu informatycznego obejmującego integrację systemów informatycznych.
- doświadczenie, przez które rozumiane jest uczestnictwo w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert w niniejszym postępowaniu w składzie komisji przetargowej w charakterze sekretarza komisji przetargowej lub jako osoby wskazanej w protokole postępowania jako osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu postępowania w co najmniej trzech postępowaniach zakończonych podpisaniem umowy, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym co najmniej w jednym, którego przedmiotem była dostawa infrastruktury sprzętowej, licencji oraz wdrażanie systemu informatycznego obejmującego integrację systemów informatycznych oraz jedno postępowanie przeprowadzone w procedurze powyżej progów, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. z publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE 2 Practicioner lub innym równoważnym (dołączyć do oferty)

Warunki zmiany umowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Zamówienia w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu okresu realizacji projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Zarządzającą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na poświadczenie ich należytego wykonania - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych certyfikatów, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
1) Kryterium I - cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt.
obliczane wg, wzoru
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
2) Kryterium II - doświadczenie (D) - znaczenie w ocenie 40% = 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane za posiadane doświadczenia na podstawie złożonych informacji zgodnie z poniższym podziałem:
Doświadczenie D1 - 15% = 15 pkt otrzyma Wykonawca jeśli wykaże się dysponowaniem osoby posiadającej wykształcenie wyższe informatyczne, wiedze z zakresu metodyki zarządzania projektami, potwierdzoną referencjami pełnienia funkcji kierownika projektu dla 3 projektów informatycznych, doświadczenie, przez które rozumiane jest pełnienie funkcji kierownika projektu dla co najmniej dwóch przedsięwzięć obejmujących wdrożenie rozwiązań informatycznych dotyczących udostępnienia i świadczenia e-usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja i 4(transakcja) lub dostawy sprzętu o wartości co najmniej 500.000,00 zł(pięćset tysięcy złotych).
Doświadczenie D2 - 20% = 20pkt otrzyma Wykonawca, który wykaże się dysponowaniem osoby posiadającej wykształcenie wyższe, wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE 2 Practicioner lub innym równoważnym. min. 5 letnie doświadczenie w roli pełnienia funkcji Kierownika projektu przy projektach finansowanych z funduszy unijnych, znajomość zagadnień związanych z informatyzacją w przynajmniej 4 projektach unijnych. Doświadczenie, przez które rozumiane jest zarządzanie co najmniej 2 projektami informatycznymi o wartości co najmniej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).
Doświadczenie D3 - 5% = 5 pkt. otrzyma Wykonawca, który wykażę się dysponowaniem osoby posiadającej doświadczenie z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowej. Jako kryterium oceny ofert Zamawiający będzie punktował doświadczenie wyżej opisanej osoby w następujący sposób. Za każde dodatkowe uczestnictwo (ponad minimalne określone w pkt. 6) w okresie ostatnich 5 lat w składzie komisji przetargowej w charakterze sekretarza komisji przetargowej lub jako osoby wskazanej w protokole postępowania jako osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu postępowania w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych Zamawiający przyzna dodatkowy 1 % = 1 pkt.
Maksymalnie osoba opisana powyżej może otrzymać 5% = 5 pkt.
Doświadczenie należy udokumentować w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów policzoną według wzoru
P = C+D
P - łączna ilość punktów kryteriów cena i doświadczenie
C - ilość punktów w kryterium cena oferty
D - ilość punktów w kryterium doświadczenie (D=D1+D2+D3)

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp. k.

Adres

Polna 9F

27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

(41) 247-03-10

Fax

(41) 247-03-20

NIP

6612155903

Numer naboru

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Technika Dla Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w (05-082) Blizne Łaszczyńskiego przy ul. Przejazd 58
Data wpłynięcia: 22.05.2018 r. godzina 11:06
Cena brutto: 38 745 PLN
Liczba wyświetleń: 260