Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie innowacji

Data publikacji: 23.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

390

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek: „Oferta na świadczenie usług proinnowacyjnych w ramach działania 2.3.1 POIR” oraz oznaczenie Wykonawcy wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego.

W załączeniu znajduje się wzór formularza, na którym należy przygotować ofertę.

Dokładany sposób przygotowania oferty został szczegółowo opisany w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Korulski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są następujące usługi proinnowacyjne doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego:
Zadanie 1. Przygotowanie do wdrożenia
1. Analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji.
2. Analiza ryzyka.
3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla innowacji.
4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja.
5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej i funkcjonalnej niezbędnej do wdrożenia innowacji.
6. Opracowanie nazwy handlowej produktu i znaków graficznych (pozostałe uzasadnione doradztwo).
7. Opracowanie strategii marketingowej.
Zadanie 2. Wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną
8. Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
Zadanie 3. Asysta we wdrożeniu
9. Doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji.

Dokładany opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są następujące usługi proinnowacyjne doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego:
Zadanie 1. Przygotowanie do wdrożenia
1. Analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji.
2. Analiza ryzyka.
3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla innowacji.
4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja.
5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej i funkcjonalnej niezbędnej do wdrożenia innowacji.
6. Opracowanie nazwy handlowej produktu i znaków graficznych (pozostałe uzasadnione doradztwo).
7. Opracowanie strategii marketingowej.
Zadanie 2. Wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną
8. Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
Zadanie 3. Asysta we wdrożeniu
9. Doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji.

Dokładany opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie 1. Przygotowanie do wdrożenia - 1.05.2018-31.12.2018
1. Analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji.
2. Analiza ryzyka.
3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla innowacji.
4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja.
5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej i funkcjonalnej niezbędnej do wdrożenia innowacji.
6. Opracowanie nazwy handlowej produktu i znaków graficznych (pozostałe uzasadnione doradztwo).
7. Opracowanie strategii marketingowej.
Zadanie 2. Wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną - 1.01.2019-31.03.2019
8. Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
Zadanie 3. Asysta we wdrożeniu - 1.01.2019-31.12.2019
9. Doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji .

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji zostały opisane się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

World-Loom Games Sp. z o.o.

Adres

Wita Stwosza 49

02-661 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

7010431076

Numer naboru

POIR.02.03.01-IP.03-00-003/17

Inne źródła finansowania

Wszystkie wymagane informacje znajdują się w załączonej pełnej treści Zapytania ofertowego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany akredytowany IOB: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada", ul. Brzechwy 3, 22-100 Chełm. Cena oferty: 397 000 zł netto.
Liczba wyświetleń: 169