Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie metodyki zautomatyzowanego zasilania grafowej bazy ryzyka danymi z dowolnych zbiorów danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Data publikacji: 23.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2018

Numer ogłoszenia

3890

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego: TALEX SA, ul. Karpia 27D, 61-619 Poznań - sekretariat.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy podać:
a) nazwę i adres Zamawiającego,
b) nazwę przedmiotu zamówienia,
c) nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
d) informację: „nie otwierać przed dniem 30.05.2018 r. przed godziną 11:00”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kurc

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. Opracowanie metodyki zautomatyzowanego zasilania grafowej bazy ryzyka danymi z dowolnych zbiorów danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowania prowadzone jest w związku z przygotowaniem do realizacji projektu "Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania poprzez eksplorację i analizę korelacji danych w czasie rzeczywistym przy użyciu bazy grafowej z wykorzystaniem in-memory computing oraz uczenia maszynowego"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. Opracowanie metodyki zautomatyzowanego zasilania grafowej bazy ryzyka danymi z dowolnych zbiorów danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania prac (zakończenia procedury zdawczo-odbiorczej) nie później niż do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Co najmniej jeden członek zespołu Wykonawcy jest autorem lub współautorem publikacji dotyczącej uczenia maszynowego, indeksowanej w bazie Web of Science Core Collection lub opublikowanej w czasopiśmie naukowym zawartym w części A wykazu czasopism naukowych opracowanego przez MNiSW,
b) Co najmniej jeden członek zespołu Wykonawcy uczestniczył w ciągu ostatnich 5 lat w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym uczenia maszynowego, realizowanym na rzecz lub przy współudziale firmy komercyjnej innej niż Wykonawca.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej, wykonawca składa oświadczenia na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następujących zakresach oraz w następujących warunkach:
a) terminów oraz/lub zasad współpracy, w przypadku wystąpienia siły wyższej;
b) wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
c) terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostały przez niego zaakceptowane;
d) w rozumieniu pojęć, sformułowań lub postanowień użytych w umowie, w przypadku gdy wynikną rozbieżności lub niejasności, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia konieczności zmiany parametrów technologicznych, której nie można było przewidzieć wcześniej;
e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na potrzeby oceny oferta musi zawierać:
a. Formularz ofertowy – zał. Nr 2 do SIWZ
b. Oświadczenie o braku powiązań – zawarte w treści Formularza ofertowego
c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – j.w.
d. Odpis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG nie starsze niż 3 miesiące
e. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert:

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 100%

Liczba punktów w kryterium „cena za wykonanie przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według wzoru:
C = Cmin/Co x 100, gdzie

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin – najniższa cena zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu
Co - cena oferty ocenianej

Wykluczenia

1. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, wykonawca, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań – (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego – zał. Nr 2 do SIWZ).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

TALEX SA

Adres

Karpia 27D

61-619 Poznań

wielkopolskie , Poznań

NIP

7820021045

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Informatyki Gospodarczej Sp. z o.o.
ul. Rubież nr 12G lok. 6, 61-612 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 29.05.2018 r.
Cena brutto oferty: 490 032, 00 PLN
Liczba wyświetleń: 391