Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie metodyki badań turystyki i zjawisk pokrewnych na terenie Gdańska i Trójmiasta

Data publikacji: 23.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-01-2018

Numer ogłoszenia

379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: got@visitgdansk.com na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

got@visitgdansk.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Chmielewska, e-mail: barbara.chmielewska@visitgdansk.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

583057080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Projekt zakłada stworzenie autorskiej metodyki prowadzenia badań turystyki i pokrewnych jej dziedzin na terenie Gdańska i Trójmiasta. Metodyka zostanie wypracowana i zweryfikowana poprzez realizację szeregu badań, które zaowocują pozyskaniem danych dających kompleksowy obraz funkcjonowania Gdańska i Trójmiasta jako destynacji turystycznych. Wypracowana metodyka pozwoli na prowadzenie badań cyklicznie, dając wgląd w ich rozwój i zmiany na przestrzeni lat.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Projektu jest stworzenie autorskiej metodyki prowadzenia badań turystyki i pokrewnych jej dziedzin na terenie Gdańska i Trójmiasta. Metodyka zostanie wypracowana i zweryfikowana poprzez realizację szeregu badań, które zaowocują pozyskaniem danych dających kompleksowy obraz funkcjonowania Gdańska i Trójmiasta jako destynacji turystycznych. Wypracowana metodyka pozwoli na prowadzenie badań cyklicznie, dając wgląd w ich rozwój i zmiany na przestrzeni lat.

Metodyka obejmować ma swoim zakresem m.in.:
- algorytm szacowania wielkości ruchu turystycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie
- algorytm szacowania impaktu ekonomicznego poszczególnych branż z sektora turystycznego na gospodarkę Gdańska
- wzór ankiety do badania indywidualnego ruchu turystycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie
- wzór ankiety do badania struktury wydatków turystów i odwiedzających w Gdańsku, Gdyni, Sopocie
- wzór ankiety do badania uczestników eventów
- charakterystykę wydarzeń, na których byłoby realizowane badanie turystyki eventowej; wersja wstępna Metodyki powinna zawierać listę proponowanych wydarzeń oraz harmonogram realizacji badań
- projekt badania wpływu inwestycji infrastrukturalnych na ruch turystyczny.
Efektem finalnym procesu tworzenia metodyki będzie jeden zbiorczy dokument prezentujący jej wszystkie założenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
a) wypracowanie metodyki prowadzenia badań turystyki i zjawisk pokrewnych na terenie Gdańska i Trójmiasta („Metodyka”) oraz
b) jej weryfikacji w toku realizacji badań, zgodnie ze Specyfikacją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także
c) włączenia końcowych użytkowników Metodyki w proces tworzenia nowej technologii poprzez organizację spotkań.

Metodyka pozwoli na dogłębne poznanie charakterystyki ruchu turystycznego odbywającego się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz uzyskania wglądu w wybrane jego elementy, m.in. specyfikę turystyki eventowej, wpływ nowych inwestycji okołoturystycznych na zmiany zachodzące w lokalnym ruchu turystycznym oraz impakt ekonomiczny, jaki turystyka ma na gospodarkę Gdańska.
Po rozpoczęciu Projektu Wykonawca zaprezentuje wstępną wersję Metodyki realizacji badań, na podstawie której przeprowadzone zostaną badania ankietowe w minimalnym zakresie określonym w Załączniku nr 1. W toku badań nastąpi weryfikacja założeń wstępnej wersji Metodyki, w efekcie czego Wykonawca stworzy nowy dokument stanowiący ostateczną wersję Metodyki.

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do organizacji min. 3 spotkań z końcowymi użytkownikami Metodyki i uwzględnienia płynących z nich wniosków przy tworzeniu ostatecznej Metodyki oraz świadczeń wynikających ze wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zapytanie, poza realizacją badań i stworzeniem metodyki, obejmuje również przygotowanie baz danych, analizę wyników i przygotowanie raportów cząstkowych i zbiorczych zgodnie ze Specyfikacją.

Wszystkie elementy projektu zawierają się w kategorii Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze, kod 73000000-2 zgodnie ze Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5.

Zarówno opracowana metodyka, jak i wyniki badań zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia badań. Umowa będzie przewidywać przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do opracowanej metodologii oraz wyników badań bez odrębnego wynagrodzenia.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Całość świadczeń obciążających Wykonawcę określona została we wzorze umowy, który stanowi Załącznik do Zapytania Ofertowego.

Istotne postanowienia umów
Wzór umowy dotyczący przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian we wzorze umowy podczas negocjacji z wybranymi oferentami.

Zawarcie Umowy
Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą pod warunkiem przyznania GOT dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, w terminie 21 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia informacji o przyznaniu GOT dofinansowania.

W przypadku braku przyznania GOT dofinansowania, o którym mowa powyżej, GOT nie będzie zobowiązane do zawarcia Umowy z Wykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w przedmiocie, którego dotyczy zapytanie.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą, z uwzględnieniem dat wskazanych w załączniku „Specyfikacja projektu stworzenia metodyki badań turystyki i zjawisk pokrewnych na terenie Gdańska i Trójmiasta dla Gdańskiej Organizacji Turystycznej”

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy działający jako jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
2. Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby do realizacji przedmiotu zapytania.
3. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej Oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Do oferty należy dołączyć:
a) dane oferenta (w tym pełną nazwę)
b) dokumenty potwierdzające utworzenie podmiotu zgodnie z prawem i jego funkcjonowanie w formie określonej w ust. 1 powyżej
c) szczegółową specyfikację kosztów usługi i poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji Projektu i osiągnięcia jego rezultatów według Załącznika nr 3,
d) podpis przedstawiciela oferenta uprawnionego do składania oświadczeń woli (oferta powinna być podpisana przez przedstawiciela oferenta uprawnionego do składania oświadczeń woli),
e) datę sporządzenia oferty,
f) opis wykonania metodologii przeprowadzenia badań turystyki w zakresie wyszczególnionym w Załączniku 1,
g) plan włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowej technologii według Załącznika nr 4
h) oferowaną cenę według Załącznika nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poniższych kryteriów:
1. Merytoryka – maksymalnie 20 punktów.
Merytoryczna ocena ofert dokonywana będzie na podstawie oceny ich funkcjonalności w realizacji badań turystyki i zjawisk zależnych (impaktu ekonomicznego turystyki) w Gdańsku i Trójmieście (0/10 pkt.) oraz innowacyjności zaproponowanego podejścia, oferującego unikalny wgląd w badane zjawiska (0/10 pkt.)
2. Cena wykonania zamówienia – maksymalnie 10 punktów.
Punkty za kryterium cena oferty netto zostaną obliczone poprzez porównanie, tj. poprzez podzielenie wartości najniższej zaoferowanej ceny netto przez cenę netto zaoferowaną w badanej ofercie i pomnożenie wyniku przez liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium ceny.
3. Skala badania – maksymalnie 15 punktów.
Skala badania oceniana będzie poprzez porównanie poszczególnych ofert na podstawie iloczynu liczby pytań przewidziany przy poszczególnych kwestionariuszach, które będą wykorzystywane w realizacji projektu i łącznej liczby zrealizowanych ankiet. Oferta prezentująca największą skalę badania otrzyma maksymalną punktację, natomiast dla ofert deklarujących mniejszą skalę badania punktacje zostanie obniżona proporcjonalnie.
4. Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowej technologii (metodyki badań) – maksymalnie 5 punktów.
Punkty za włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowej technologii (metodyki badań) będą przyznawane na podstawie zakresu proponowanej liczby spotkań lub innych form kontaktu z interesantami badań przewidzianymi w harmonogramie. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta proponująca sumarycznie największą liczbę spotkań i innych form kontaktu z interesantami. Kolejne oferty otrzymają punktacje proporcjonalne do zakresu propozycji w porównaniu do pierwszej oferty, stanowiącej 100%.

Wykluczenia

6. Oferty, które nie będą posiadały elementów lub jednego z elementów określonych w punkcie 4 i punkcie 5 lub które nie zostaną złożone przez podmiot określony w ust. 1 zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
7. Zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gdańska Organizacja Turystyczna

Adres

Uczniowska 22

80-530 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583057080

NIP

5832887298

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 30.01.2018 godz. 14:37
Cena netto: 311 850, 00 zł
Cena brutto: 383 575, 50 zł
Liczba wyświetleń: 456