Strona główna
Logo unii europejskiej

Maszyna drukująca fleksograficzna z centralnym cylindrem - 1 szt.

Data publikacji: 26.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

3417

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO: 01.06.2018 R.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Sposoby składania ofert:

1) osobiście w siedzibie firmy: Moderno Mundo Sp. z o. o., ul. Firmowa 10, Robakowo, 62-023 Gądki
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Moderno Mundo Sp. z o. o., ul. Firmowa 10, Robakowo, 62-023 Gądki
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: oferty@modernomundo.pl
Osoba do kontaktu: Michał Kucner, e-mail: oferty@modernomundo.pl, tel. 61 622 73 65

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@modernomundo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Kucner

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 622 73 65

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Maszyna drukująca fleksograficzna z centralnym cylindrem powinna zawierać co najmniej następujące parametry techniczne:
• 8 zespołów drukujących;
• druk farbami fleksograficznymi rozpuszczalnikowymi ;
• maksymalna szerokość robocza druku co najmniej 850mm;
• minimalny raport zadruku nie większy niż 280mm;
• maksymalny raport zadruku co najmniej 600mm;
• napęd typu gearless;
• montaż matryc drukarskich (polimerów) na tulejach „sleeve” formowych – 16 kompletów
(w komplecie 8 szt.) dla raportów:
280mm (2 kpl.),
300mm,
320mm (2 kpl.),
330mm,
340mm,
360mm (2 kpl.),
380mm,
390mm (2 kpl.),
400mm,
420mm,
440mm,
500mm;
• komplet 8 szt. adapterów dla „sleeve” formowych powyżej 400mm;
• przenoszenie farby tulejami „sleeve” aniloxowymi – 1 komplet (w komplecie 8 szt.) konwencjonalnych aniloxów ceramicznych grawerowanych laserowo o zróżnicowanej liniaturze i podawaniu farby;
• tuleje anilox ceramiczne, grawerowane laserowo – 10 szt. w technologii GTT (od S do XL);
• system wstępnego pasowania kolorów;
• system wstępnego ustawiania docisku form drukowych;
• system automatycznych wiskozymetrów;
• automatyczny system prowadzenia krawędzi wstęgi;
• system automatycznego mycia zespołów farbowych;
• układ suszenia zasilany gazem;
• system ponownego zadruku do 8 kolorów w drugim przebiegu w registrze;
• kamera do inspekcji druku z funkcją pasowania kolorów;
• tolerancja bicia cylindra centralnego do 0,008mm;
• odwijak i nawijak z wałami rozprężnymi do gilz o średnicach 76mm (2 szt.) i 152mm (2 szt.), średnicach maksymalnych rolek do 1000mm;
• stanowisko do precyzyjnego montowania matryc drukarskich na tulejach z kamerami powiększającymi obraz;
• automatyczny system do precyzyjnego mieszania farb fleksograficznych, minimum 16 komponentów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Robakowo, 62-023 Gądki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest: maszyna drukująca fleksograficzna z centralnym cylindrem - 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Maszyna drukująca fleksograficzna z centralnym cylindrem powinna zawierać co najmniej następujące parametry techniczne:
• 8 zespołów drukujących;
• druk farbami fleksograficznymi rozpuszczalnikowymi ;
• maksymalna szerokość robocza druku co najmniej 850mm;
• minimalny raport zadruku nie większy niż 280mm;
• maksymalny raport zadruku co najmniej 600mm;
• napęd typu gearless;
• montaż matryc drukarskich (polimerów) na tulejach „sleeve” formowych – 16 kompletów
(w komplecie 8 szt.) dla raportów:
280mm (2 kpl.),
300mm,
320mm (2 kpl.),
330mm,
340mm,
360mm (2 kpl.),
380mm,
390mm (2 kpl.),
400mm,
420mm,
440mm,
500mm;
• komplet 8 szt. adapterów dla „sleeve” formowych powyżej 400mm;
• przenoszenie farby tulejami „sleeve” aniloxowymi – 1 komplet (w komplecie 8 szt.) konwencjonalnych aniloxów ceramicznych grawerowanych laserowo o zróżnicowanej liniaturze i podawaniu farby;
• tuleje anilox ceramiczne, grawerowane laserowo – 10 szt. w technologii GTT (od S do XL);
• system wstępnego pasowania kolorów;
• system wstępnego ustawiania docisku form drukowych;
• system automatycznych wiskozymetrów;
• automatyczny system prowadzenia krawędzi wstęgi;
• system automatycznego mycia zespołów farbowych;
• układ suszenia zasilany gazem;
• system ponownego zadruku do 8 kolorów w drugim przebiegu w registrze;
• kamera do inspekcji druku z funkcją pasowania kolorów;
• tolerancja bicia cylindra centralnego do 0,008mm;
• odwijak i nawijak z wałami rozprężnymi do gilz o średnicach 76mm (2 szt.) i 152mm (2 szt.), średnicach maksymalnych rolek do 1000mm;
• stanowisko do precyzyjnego montowania matryc drukarskich na tulejach z kamerami powiększającymi obraz;
• automatyczny system do precyzyjnego mieszania farb fleksograficznych, minimum 16 komponentów.

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia): do 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Dodatkowe warunki

1. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia
w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.

III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej, gdy jego oferta zostanie wybrana.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek.
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN(podana w PLN lub walucie obcej*) będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 90%
C r
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie
b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja na maszynę będą przyznawane wg następującej formuły:
• Gwarancja poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.
• Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 23 miesięcy włącznie – 5 pkt.
• Gwarancja powyżej 23 miesięcy – 10 pkt.

Punkty z oceny kryterium a) – b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia
w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy
o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Moderno Mundo Sp. z o. o.

Adres

ul. Firmowa 10

62-023 Robakowo, 62-023 Gądki

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

616227365

NIP

7792388376

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-003/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Expert s. r. l.
Via dell’Artigianato 38-37036 S. Martino B.A. (VR) – Italy
Cena netto: 951 150 EUR
Cena brutto: 951 150 EUR
Oferta z dnia 25.05.2018 r., wpłynęła mailowo w dniu 30.05.2018 r.
Liczba wyświetleń: 251