Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 /CZ.11.3.119/0.0/0.0/16 na przygotowanie w ramach projektu: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” nr projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska, treści podręcznika do nauki języka czeskiego, jako obcego dla Polaków wraz z opracowaniem graficznym, drukiem podręczników w nakładzie 210 sztuk wraz z materiałami metodycznymi, redakcją merytoryczną, dwoma recenzjami, redakcją wydawniczą, składem z korektą autorską i dwoma profesjonalnymi korektami oraz usługi eksperckie związane z metodyką tworzenia podręczników.

Data publikacji: 17.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2020

Numer ogłoszenia

33893

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście (w godz. roboczych, tj. 7:30 - 15:30) na adres Zamawiającego(Biuro Projektów Zagranicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław ) do dnia 27.07.2020 r., do godz. 13.00
2. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (strony ponumerowane i zaparafowane) powinno być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta do zapytania nr 2 /CZ.11.3.119/0.0/0.0/16 Nie otwierać przed 27.07.2020 r. godz. 13.00”
3. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Oślizło

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Kod CPV

92312212-0

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod 92312210-6 - Pełna nazwa: Usługi świadczone przez autorów
Kod 79822500-7 - Usługi projektów graficznych
Kod 22100000-1- Drukowane książki, broszury i ulotki
Kod 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
Kod 79821100-6- Usługi korektorskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonych dokumentach.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Uniwersytet Wrocławski

Adres

plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8960005408

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 90