Strona główna
Logo unii europejskiej

„ ZMIANA TREŚCI ogłoszenia z dn. 22.01.2018r. oraz przedłużenie terminu składania ofert do 22.02.2018 r. na Projekt innowacyjnej instalacji obiegu cieplnego w browarze rzemieślniczym z kondycjonowaniem pomieszczeń”

Data publikacji: 22.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2018

Numer ogłoszenia

335

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres : ela@amorino.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ela@amorino.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lidia Gajda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606497710

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo rozwojowa polegająca na wykonaniu projektu oraz planu jego wdrożenia związanego z innowacją procesową dążącą do maksymalizacji efektywności energetycznej obiegu cieplnego procesów technologicznych w obiekcie „Złoty pies” poprzez zmniejszenie energochłonności, oraz zastosowanie kogeneracyjnych układów i rekuperacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu lub polepszeniu właściwości wytwarzanych produktów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest maksymalizacja efektywności energetycznej obiegu cieplnego procesów technologicznych w obiekcie „Złoty Pies” poprzez zmniejszenie energochłonności, oraz zastosowanie kogeneracyjnych układów i rekuperacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu lub polepszeniu właściwości wytwarzanych produktów.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu oraz planu jego wdrożenia związanego z innowacją procesową dążącą do maksymalizacji efektywności energetycznej obiegu cieplnego procesów technologicznych w obiekcie „Złoty pies” poprzez zmniejszenie energochłonności, oraz zastosowanie kogeneracyjnych układów i rekuperacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu lub polepszeniu właściwości wytwarzanych produktów.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 30.03.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późń. zm.) posiadającą siedzibę na terytorium RP:
a) posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
• instytuty badawcze;
• międzynarodowe instytuty naukowe;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; lub;
b) spółką celową uczelni, o której mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub spółka celowa jednostki naukowej lub;
c) centrum transferu technologii uczelni lub;
d) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub;
e) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanych warunków oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
• Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
• Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania udzielenie zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
• Oferent podpisze z Zamawiającym umowę warunkową w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o wyborze jego oferty. Powiadomienie nastąpi na adres elektroniczny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamówienia uzupełniające

• Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 70%
Doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub w obszarach pokrewnych 30%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wita Stwosza -Golden Dog Sp. z o.o. Sp. k.

Adres

Wita Stwosza 1-2

50-148 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

606497710

NIP

8971758270

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17
Liczba wyświetleń: 399