Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badania obserwacyjnego z pobraniem próbek biologicznych wraz z pozyskaniem danych fenotypowych i klinicznych 02-07-2020

Data publikacji: 02.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2020

Numer ogłoszenia

33426

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
6.1. Termin składania ofert: 02.08.2020 r. godz. 23.59 CET
6.2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@ardigen.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Podole 76, 30-394 Kraków w terminie podanym w pkt. 6, podpunkt 6.1.
6.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
6.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@ardigen.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Augustyn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796101268

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badania obserwacyjnego z pobraniem próbek biologicznych wraz z pozyskaniem danych fenotypowych i klinicznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie badania obserwacyjnego z pobraniem próbek biologicznych wraz z pozyskaniem danych fenotypowych i klinicznych. Projekt zgłoszony do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki 6/1.1.1/2020

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie badania obserwacyjnego z pobraniem próbek biologicznych wraz z pozyskaniem danych fenotypowych i klinicznych.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: grudzień 2020 - czerwiec 2022, nie później niż 06.2022.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
7.1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
7.1.1. Złożenie oferty w terminie
7.1.2. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 5.
7.1.3. Zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w punkcie 2.
7.2. Kryterium oceny ofert:
7.2.1. Cena jednostkowa na pacjenta 100%
7.3. Sposób dokonywania oceny:
Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą:
7.3.1. Najniższy z zaoferowanych parametrów - 10 pkt
7.3.2. Najwyższy z zaoferowanych parametrów - 0 pkt
7.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ARDIGEN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6762495865

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Data wpłynięcia: 2 sie 2020, 13:31
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Spółka z.o.o.

2. Data wpłynięcia: 31 lip 2020, 11:43
Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Liczba wyświetleń: 118