Strona główna
Logo unii europejskiej

Sekwencjonowania próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina 01-07-2020

Data publikacji: 02.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2020

Numer ogłoszenia

33425

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
5.1. Termin składania ofert: 02.08.2020 r. godz. 23.59 CET
5.2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@ardigen.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Podole 76, 30-394 Kraków w terminie podanym w pkt. 5, podpunkt 5.1.
5.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@ardigen.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Augustyn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796101268

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sekwencjonowania próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wykonanie usługi sekwencjonowania próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina.
Projekt zgłoszony do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki 6/1.1.1/2020

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi sekwencjonowania próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: marzec 2021 - wrzesień 2022, nie później niż 09.2022.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
6.1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
6.1.1. Złożenie oferty w terminie
6.1.2. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.
6.1.3. Zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w punkcie 2.
6.2. Kryterium oceny ofert:
6.2.1. Cena jednostkowa na próbkę 100%
6.3. Sposób dokonywania oceny:
Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą:
6.3.1. Najniższy z zaoferowanych parametrów - 10 pkt
6.3.2. Najwyższy z zaoferowanych parametrów - 0 pkt
6.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ARDIGEN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6762495865

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SEQme s.r.o. Sp. z o.o.
Data wpłynięcia: 29 lip 2020, 22:53
Liczba wyświetleń: 163