Strona główna
Logo unii europejskiej

Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R”

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2020

Numer ogłoszenia

32983

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

22-06-2020
Wgrano ponownie załączniki

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 06.07.2020r. do godz. 14:30 przesyłką pocztową /kurierską/ osobiście do Sekretariatu lub drogą elektroniczną na adres: pawel.kaczmarek@ekowodrol.eu.
2. Otwarcie ofert nastąpi 06.07.2020 r. o godz. 14:45 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferta musi być sporządzona na załączonym formularzu w języku polskim i wypełniona pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania o Cenę.
6. Kompletna oferta składa się z poniższych dokumentów:
6.1. Wypełniony formularz ofertowy.
6.2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe / specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.
6.3.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
6.4. Pełnomocnictwo jeśli dotyczy.
6.5. Dokument rejestrowy.
7. Ofertę złożoną w innej formie niż elektronicznej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę plotera” Nie otwierać przed godz. 14.45 w dniu 06.07.2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.kaczmarek@ekowodrol.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607287525

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego: plotera – urządzenie wielofunkcyjne na realizację projektu pt.: Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R” na finansowanie którego Zamawiający ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach naboru nr: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19.
Projekt polega na wdrożeniu nowatorskiej technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D do procesu budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R.
Wymagania / parametry techniczne:
1. Urządzenie wielofunkcyjne, fabrycznie nowe, 1 kpl, składające się z modułów o następujących wymaganych funkcjach i parametrach:
1.1. Ploter: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne zintegrowane ze skanerem, rozmiar wydruku min 36-in,rozdzielczość do 2400x1200 dpi.
1.2. Moduł składania wydruków wielkoformatowych.
1.3. Prędkość druku: nie dłuższa niż 25 s/str. A1.
1.4. Pojedyncza uniwersalna głowica.
1.5. Wielkość atramentów (do wyboru 130, 300 ml).
1.6. Wymiary zewnętrzne maksymalnie: 1403 x 629 x 1155 mm.
1.7. Interfejsy: Gigabit Ethernet (1000Base-T).
1.8. Pamięć minimum 1 GB.
1.9. Zużycie energii: poniżej 3,6 W w trybie gotowości.
1.10. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy : plotera – urządzenie wielofunkcyjne na realizację projektu pt.: Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R” na finansowanie którego Zamawiający ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach naboru nr: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego: plotera – urządzenie wielofunkcyjne na realizację projektu pt.: Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R” na finansowanie którego Zamawiający ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach naboru nr: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19.
Projekt polega na wdrożeniu nowatorskiej technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D do procesu budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R.
Wymagania / parametry techniczne:
1. Urządzenie wielofunkcyjne, fabrycznie nowe, 1 kpl, składające się z modułów o następujących wymaganych funkcjach i parametrach:
1.1. Ploter: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne zintegrowane ze skanerem, rozmiar wydruku min 36-in,rozdzielczość do 2400x1200 dpi.
1.2. Moduł składania wydruków wielkoformatowych.
1.3. Prędkość druku: nie dłuższa niż 25 s/str. A1.
1.4. Pojedyncza uniwersalna głowica.
1.5. Wielkość atramentów (do wyboru 130, 300 ml).
1.6. Wymiary zewnętrzne maksymalnie: 1403 x 629 x 1155 mm.
1.7. Interfejsy: Gigabit Ethernet (1000Base-T).
1.8. Pamięć minimum 1 GB.
1.9. Zużycie energii: poniżej 3,6 W w trybie gotowości.
1.10. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent winien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i dołączyć dokument rejestrowy do oferty

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku.

Dodatkowe warunki

. Oferent nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo, lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii,
e) prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
b) gdy nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć lub zmiany przez Zamawiającego harmonogramu robót, przewidzianych w realizowanym projekcie.
c) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających ze zmian, wprowadzonych do umowy o dofinansowanie projektu,
d) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
e) wystąpienia okoliczności siły wyższej,
f) zmian regulacji prawnych w odniesieniu do umowy o dofinansowanie projektu,
g) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany
2. W przypadku niekompletnej dostawy, opóźnień w dostawie lub dostawy urządzenia nie spełniających wymogów określonych w zapytaniu ofertowym dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,05 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania z przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do wysokości 50% ceny netto przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową i istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na to, że nie osiągnie rezultatów zapisanych w Zapytaniu.
5. Ponadto strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia od siebie odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody jednak nie więcej, niż wartość przedmiotu zamówienia.
6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 5% wynagrodzenia umownego netto.
8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zawartej umowy lub terminu wykonania wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron
w następujących przypadkach:
a) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, których strony nie mogły przywidzieć na etapie zawarcia umowy;
b) wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego ani Oferenta;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
a mających wpływ na poprawne wykonanie umowy;
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
f) w przypadku wystąpienia ograniczeń z powodu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ( wskutek wprowadzenia obostrzeń przez władze publiczne, zamknięcia punktów sprzedaży, braków materiałów części i materiałów na rynku, trudności w dostępie do sprzętu, poddania wykonawcy ,personelu wykonawcy lub podwykonawcy obowiązkowej izolacji)
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w poniższych okolicznościach:
 Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczy limit finansowy Zamawiającego.
 Wystąpienie przesłanek, których wcześniej nie można było przewidzieć, niezgodnych z zapisami Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.
 Nie otrzymania dofinansowania na projekt, będący przedmiotem zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożenie oświadczeń, znajdujących się w formularzu ofertowym
Załączniki do Oferty:
1. Karta katalogowa / specyfikacja techniczna wszystkich modułów oferowanego plotera – urządzenia wielofunkcyjnego
2. Dokument rejestrowy.
3. Pełnomocnictwo: dotyczy, nie dotyczy * niepotrzebne skreślić

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający ma prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do wysokości 50% ceny netto przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 Oferowana łączna cena brutto - 80% (max.80 pkt).
 Gwarancja - 20%(max.20 pkt).
 Max ilość punktów do uzyskania 100.

Kryterium 1 - oferowana cena netto .Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród badanych ofert
WYNIK = ---------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena netto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 80
Kryterium 2 - gwarancja przedmiotu zamówienia, wyrażona ilością miesięcy od dnia dostawy. Minimalny wymagany okres gwarancyjny to 24 miesiące, maksymalny możliwy to 36 miesięcy.
Sposób wyliczenia punktów:
Ilość miesięcy gwarancji
WYNIK = --------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.
Największa ilość miesięcy gwarancji z ofert nie podlegających odrzuceniu
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 20.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo, lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii,
e) prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o

Adres

Słowiańska 13/-

75-846 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

+48 94 348 60 40

Fax

+48 94 348 60 40

NIP

6690500171

Numer naboru

RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
1. PROCAD® SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, data wpływu oferty: 24.06.2020 r, oferowana cena netto: 41 450,00 zł
Liczba wyświetleń: 244