Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawcy usług badawczych na rzecz opracowania innowacyjnej technologii identyfikacji paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła

Data publikacji: 19.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-06-2020

Numer ogłoszenia

32881

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można składać:

a) Pocztą, kurierem albo osobiście pod adresem: High Technology Glass Polska Sp. z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz

b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@htgglass.com

2. Termin składania ofert upływa dnia: 29.06.2019 r. g.23:59

3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Osoba do kontaktu:

Małgorzata Adamska, tel. 782 549 000 w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@htgglass.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

782549000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług badawczych na rzecz opracowania innowacyjnej technologii identyfikacji paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii identyfikacji paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła pozwalającego na monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym i eliminującego użycie etykiet produkcyjnych i udziału pracownika w identyfikacji panelu szkła płaskiego/

Istotne czynniki ryzyka – szkło w czasie procesu produkcyjnego podlega różnym rodzajom obróbki powodującym zanieczyszczenie powierzchni szkła lub jego optyczne zniekształcenie. Jednocześnie, w zależności od danego procesu zmienia się zarówno pozycja szkła (zmiana osi względem krawędzi obróbki), jak i jego strona (obróbka różnych powierzchni szkła.
Należy podjąć prace badawcze w celu ustalenia minimalnych wymagań sprzętowych dla urządzeń skanujących powierzchnie szkła oraz sposobów jej skanowania w warunkach zniekształceń optycznych, zmian powierzchni szkła, oraz zmian pozycji i strony szkła.

Oferta powinna obejmować co najmniej następujący zakres działań, w tym badań analitycznych produktu końcowego:
Zadanie 1: Analiza cech optyczno-fizycznych podstawowych typów szkła płaskiego (float, odżelazione, barwione w masie, powłokowe) pod kątem skanowania jego powierzchni (indywidualny obraz powierzchni) i uzyskania obrazu umożliwiającego indywidualna identyfikację danego panelu szkła,
Zadanie 2: Analiza cech optyczno-fizycznych szkła poddanego typowym procesom obroki (cięcie, polerowanie krawędzi, hartowania, laminowanie, zespolenie) pod kątem skanowania jego powierzchni (indywidualny obraz powierzchni) i uzyskania obrazu umożliwiającego indywidualna identyfikację danego panelu szkła.
Zadanie 3: Opracowanie minimalnych wymagań sprzętowych i konstrukcji skanerów umożliwiających identyfikację paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła. KOD CPV: 73100000-3

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bygdoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług badawczych na rzecz opracowania innowacyjnej technologii identyfikacji paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii identyfikacji paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła pozwalającego na monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym i eliminującego użycie etykiet produkcyjnych i udziału pracownika w identyfikacji panelu szkła płaskiego/

Istotne czynniki ryzyka – szkło w czasie procesu produkcyjnego podlega różnym rodzajom obróbki powodującym zanieczyszczenie powierzchni szkła lub jego optyczne zniekształcenie. Jednocześnie, w zależności od danego procesu zmienia się zarówno pozycja szkła (zmiana osi względem krawędzi obróbki), jak i jego strona (obróbka różnych powierzchni szkła.
Należy podjąć prace badawcze w celu ustalenia minimalnych wymagań sprzętowych dla urządzeń skanujących powierzchnie szkła oraz sposobów jej skanowania w warunkach zniekształceń optycznych, zmian powierzchni szkła, oraz zmian pozycji i strony szkła.

Oferta powinna obejmować co najmniej następujący zakres działań, w tym badań analitycznych produktu końcowego:
Zadanie 1: Analiza cech optyczno-fizycznych podstawowych typów szkła płaskiego (float, odżelazione, barwione w masie, powłokowe) pod kątem skanowania jego powierzchni (indywidualny obraz powierzchni) i uzyskania obrazu umożliwiającego indywidualna identyfikację danego panelu szkła,
Zadanie 2: Analiza cech optyczno-fizycznych szkła poddanego typowym procesom obroki (cięcie, polerowanie krawędzi, hartowania, laminowanie, zespolenie) pod kątem skanowania jego powierzchni (indywidualny obraz powierzchni) i uzyskania obrazu umożliwiającego indywidualna identyfikację danego panelu szkła.
Zadanie 3: Opracowanie minimalnych wymagań sprzętowych i konstrukcji skanerów umożliwiających identyfikację paneli szkła płaskiego i ich monitorowania w procesie obróbki na podstawie obrazu cyfrowego powierzchni szkła.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

III. Termin realizacji usługi/zamówienia Do 30.03.2022 r.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:

- Do udziału w postepowaniu mogą przystąpić jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcą usługi mogą być:
1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r., poz. 534).

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem w zakresie usług opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Oferenta złoży formularz ofertowy wraz z opisem potencjału jednostki naukowej w zakresie:
• potencjału merytorycznego – zaplecze eksperckie: zatrudnieni pracownicy naukowi z opisem profilu badawczego, tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, doświadczenia i kompetencji,
• potencjału technicznego – zaplecze laboratoryjne: wykaz sprzętów i aparatury,
• potencjału badawczego – opis adekwatności profilu naukowo-badawczego z przedmiotem realizowanego projektu. przedmiocie zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent potwierdzi spełnienie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem w zakresie usług opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Oferenta złoży formularz ofertowy wraz z opisem potencjału jednostki naukowej w zakresie:
• potencjału merytorycznego – zaplecze eksperckie: zatrudnieni pracownicy naukowi z opisem profilu badawczego, tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, doświadczenia i kompetencji,
• potencjału technicznego – zaplecze laboratoryjne: wykaz sprzętów i aparatury,
• potencjału badawczego – opis adekwatności profilu naukowo-badawczego z przedmiotem realizowanego projektu. przedmiocie zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent potwierdzi spełnienie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem w zakresie usług opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Oferenta złoży formularz ofertowy wraz z opisem potencjału jednostki naukowej w zakresie:
• potencjału merytorycznego – zaplecze eksperckie: zatrudnieni pracownicy naukowi z opisem profilu badawczego, tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, doświadczenia i kompetencji,
• potencjału technicznego – zaplecze laboratoryjne: wykaz sprzętów i aparatury,
• potencjału badawczego – opis adekwatności profilu naukowo-badawczego z przedmiotem realizowanego projektu. przedmiocie zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent potwierdzi spełnienie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta warunku stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a będzie ona oceniana w postępowaniu według formuły „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) Zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
b) Zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) Zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
d) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.
e) Zmiana terminu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Oferta musi składać się z:

a) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

c) podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

d) kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta dokumentu założycielskiego powołującego dany podmiot, o ile oferentem jest spółka celowa uczelni, spółka celowa jednostki naukowej, centrum transferu technologii uczelni, akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.

CENA OFERTY - 100%

Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:

LC - liczba punktów za kryterium cena

Co - cena netto oferty rozpatrywanej

Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

High Technology Glass Polska Sp. z o.o.

Adres

Ołowiana 12

85-461 Bygdoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

782549000

Fax

nie dotyczy

NIP

9671355634

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Adres oferenta: ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Data oferty: 29.06.2020
Cena oferty: 400 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 65